โครงสร้างการบริหารงานภายใน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จุดแข็ง (Strength)

 1. สำนักได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก
 2. สำนักมีทีมงานฝ่ายสนับสนุนประสานงานในการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
 3. สำนักสามารถใช้ศักยภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการอุตสาหกรรม
 4. สำนักมีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความพร้อมด้านสถานที่ และอุปกรณ์ในการให้บริการวิชาการ
 6. มีทีมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (Weakness)

 1. ขาดการตลาดที่เป็นมืออาชีพ บุคลากรประจำไม่มีทักษะในการทำตลาดเชิงรุก
 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการบูรณาการงานร่วมกันของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน มหาวิทยาลัย
 3. บุคลากรยังไม่มุ่งมั่นทำงานและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
 4. ระบบการดำเนินงานภายในองค์กรยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

โอกาส (Opportunity)

 1. สำนักเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิยาลัย ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระดับประเทศ ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
 2. ภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก เอื้อประโยชน์ต่องานวิจัยและการให้บริการวิชาการ
 3. มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ทำให้เอื้อต่อการบริหารจัดการต่อระเบียบการให้บริการวิชาการ
 4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง
 5. มหาวิทยาลัยมีสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่เอื้อต่อการให้บริการวิชาการ
 6. มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารขององค์การภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวนมาก
 7. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

อุปสรรค (Threats)

 1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะ สำนัก) ยังมีการให้บริการทางวิชาการที่เหมือนกัน และมีการคิดค่าดำเนินการที่แตกต่างกัน
 2. บุคลากรยึดวิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนทางราชการแบบเก่า ๆ ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
 3. ระเบียบงานบริการวิชาการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 4. ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนบริหารตนเองได้
 5. ไม่มีกลไกที่สามารถจะทำให้สำนักใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 6. ยังขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิชาต่างๆอย่างเต็มที่
 7. ยังขาดผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและระบบการบริหารจัดการที่รับผิดชอบโดยตรง   เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบริการวิชาการไปสู่ความสำเร็จ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 27

Yesterday 80

Week 612

Month 2323

All 62485

Currently are 26 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 27

Yesterday 80

Week 612

Month 2323

All 62485

Currently are 26 guests and no members online