บริการฝึกอบรมสัมมนา

สำนักฯ ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป
human-training1.png

In-house Training

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กรทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง มีหลักสูตรการอบรมมากมาย หรือจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นการให้บริการทุกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า

แจ้งความต้องการกับเรา

ลูกค้าหรือองค์กรที่ประสงค์จะจัดอบรม/สัมมนา แจ้งความต้องการมาให้เราทราบ

ติดต่อประสานงาน

วิเคราะห์ความต้องการพร้อมกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จัดหาวิทยากร เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  และติดต่อประสานงานกลับไปหาลูกค้าเพื่อ ขอข้อมูลประกอบที่จำเป็น เช่น ประเภทกิจการ จำนวนผู้เข้าอบรม ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา สถานที่ตั้ง ระยะเวลา เป็นต้น

ส่งใบเสนอราคา

เมื่อวิเคราะห์ความต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา แนบประวัติวิทยากร และใบยืนยันการอบรม

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับ

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับมาให้ทางเรา เพื่อดำเนินการในการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าต่อไป

ท่านล่ะ 5,900.- บาท

ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหมอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่าง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำหรือหม้อต้มน้ำหรือหม้อต้มและวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำหรีอหม้อต้ม ที่จะต้องรับผิดชอบ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ผ่านการอบรม และผ่านการสอบมาตรฐานสามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0-2202-4222 หรือ 0-2202-4217

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2560

รุ่นที่ วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
1/60 27-28 กุมภาพันธ์
และ 1- 4 มีนาคม 2560
 • รับสมัครเข้าอบรม 70 คน / รุ่น
 • ค่าลงทะเบียนรวมค่า
  • อาหารกลางวัน 6 มื้อ
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 มื้อ
  • และ เอกสารประกอบการบรรยาย
 • ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • การอบรมทุกรุ่นๆละ 6 วัน

  มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท
  ชำระค่าอบรม ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน
2/60 24-29 เมษายน 2560
3/60 19-24 มิถุนายน 2560
4/60 21-26 สิงหาคม 2560
5/60 16-21 ตุลาคม  2560
6/60 27-30 พฤศจิกายน
และ 1-2 ธันวาคม 2560

 

 • สอบซ่อม(Retest) ชำระค่าสอบคนละ 500.- บาท
 • และนำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม(ตัวจริง)มาด้วยทุกครั้ง
 • สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
  E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com

 กำหนดการจัดฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) ปี 2560

อัตราค่าอบรม 2,200 บาท

รุ่นที่ วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
1/60 31 มีนาคม 2560
 • ค่าลงทะเบียนรวมค่า
  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
  • และ เอกสารประกอบการบรรยาย
 • ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • การอบรมทุกรุ่นๆละ 1 วัน / 6 ชั่วโมง
  มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท
  ชำระค่าอบรม ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน
2/60 31  พฤษภาคม 2560
3/60 31 กรกฎาคม 2560
4/60 24 พฤศจิกายน 2560

 

สมัครอบรมออนไลน์
client11.png
client22.png
client33.png
client44.png

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 16

Yesterday 64

Week 379

Month 1437

All 10194

Currently are 35 guests and no members online