ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด
เวลาดำเนินงาน : 7 เม.ย. 2563 - 6 ต.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
2. โครงการวิจัย
เวลาดำเนินงาน : 1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
3. โครงการศึกษารายละเอียดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
เวลาดำเนินงาน : 28 เม.ย. 2563 - 27 เม.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
4. โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของ IPS (พลังงานหมุนเวียน)
เวลาดำเนินงาน : 8 พ.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2564

ผู้ว่าจ้าง : มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
5. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2563 - 14 ม.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ : ผศ. วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
6. โครงการ การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดควบคุมกลไกสับเปลี่ยนเกียร์ส่งกำลัง สำหรับรถหัวลากไฟฟ้า ระยะที่ 1
เวลาดำเนินงาน : 2 ม.ค. 2563 - 2 ม.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท นวัตพลัง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กรวิทย์ กระจ่างพันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
7. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภาคใต้สู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เวลาดำเนินงาน : 27 พ.ค. 2563 - 22 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
8. โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือวัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย จำนวน 70 ชุด
เวลาดำเนินงาน : 8 เม.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
9. โครงการการให้บริการเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เวลาดำเนินงาน : 19 พ.ค. 2563 - 15 ต.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
10. โครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก)
เวลาดำเนินงาน : 19 มี.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
11. โครงการกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerce
เวลาดำเนินงาน : 23 พ.ค. 2563 - 29 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุขสันต์ อมรรักษา
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
12. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 13 เม.ย. 2563 - 19 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
13. โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 20 เม.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
14. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
เวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
15. โครงการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ
เวลาดำเนินงาน : 24 ม.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : โรงพิมพ์ตำรวจ
หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
16. โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไม้ไผ่
เวลาดำเนินงาน : 10 เม.ย. 2563 - 20 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ทศพร แก้ววิจิตร
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
17. โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยางพารา
เวลาดำเนินงาน : 10 เม.ย. 2563 - 20 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.อรรถสิทธิ์ ถวาย
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
18. โครงการศึกษาและจัดทำแคตตาล็อคของบริการระบบสารสนเทศ (Application Service Catalog) และพอร์ทของระบบสารสนเทศซอฟต์แวร์ และบริการไอทีของ ส.ส.ท.(IT Service Catalog Application Porfolio)
เวลาดำเนินงาน : 7 พ.ย. 2562 - 6 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
19. โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น(Boost up new Entrepreneurs) ปี 2563
เวลาดำเนินงาน : 18 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สรรค์ศิริ ธนชุติวัต
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
20. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563
เวลาดำเนินงาน : 19 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
21. โครงการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563
เวลาดำเนินงาน : 19 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
22. โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 17 ก.พ. 2563 - 27 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
23. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 26 ก.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 122

Yesterday 90

Week 263

Month 692

All 119414

Currently are 6 guests and no members online

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 122

Yesterday 90

Week 263

Month 692

All 119414

Currently are 6 guests and no members online