ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563
1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
เวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
2. โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2
เวลาดำเนินงาน : 22 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2565

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด
เวลาดำเนินงาน : 7 เม.ย. 2563 - 6 ต.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
4. โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข
เวลาดำเนินงาน : 1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
5. โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบหอดักจับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสำหรับชุมชน
เวลาดำเนินงาน : 20 มี.ค. 2563 - 19 มิ.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
6. โครงการระบบการเลี้ยงไก่เนื้ออัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN
เวลาดำเนินงาน : 27 พ.ค. 2563 - 26 พ.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิทวัส สิฎฐกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
7. โครงการกลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย
เวลาดำเนินงาน : 15 พ.ค. 2563 - 14 พ.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
8. โครงการศึกษารายละเอียดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
เวลาดำเนินงาน : 28 เม.ย. 2563 - 27 เม.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
9. โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
เวลาดำเนินงาน : 14 ก.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้านครหลวง
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
10. โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของ IPS (พลังงานหมุนเวียน)
เวลาดำเนินงาน : 8 พ.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2564

ผู้ว่าจ้าง : มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
11. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2563 - 14 ม.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ : ผศ. วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
12. โครงการ การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดควบคุมกลไกสับเปลี่ยนเกียร์ส่งกำลัง สำหรับรถหัวลากไฟฟ้า ระยะที่ 1
เวลาดำเนินงาน : 2 ม.ค. 2563 - 2 ม.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท นวัตพลัง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กรวิทย์ กระจ่างพันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
13. โครงการพัฒนานวัตกรรมถังเก็บน้ำใต้ดินจากท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 2 ขนาด ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบอัตโนมัติ (เชื่อมฝาปิดผนังภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน)
เวลาดำเนินงาน : 1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
14. โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคัดกรองเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตท่อร้อยสายไฟ HDPE และการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
เวลาดำเนินงาน : 25 มิ.ย. 2563 - 24 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
15. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภาคใต้สู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เวลาดำเนินงาน : 27 พ.ค. 2563 - 22 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมประกอบเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง (สำหรับระบบ 22 kV) โดยการพัฒนาอุปกรณ์จิ๊กและฟิกเจอร์ (Jig & Fixture) ระบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 15 มิ.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
17. โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำเอกสารงานเชื่อมสำหรับการเชื่อมโลหะ 16Mo3 steel โดยใช้กระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ (SAW) และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
เวลาดำเนินงาน : 15 มิ.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ออโต้เวลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
18. โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือวัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย จำนวน 70 ชุด
เวลาดำเนินงาน : 8 เม.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
19. โครงการการให้บริการเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เวลาดำเนินงาน : 19 พ.ค. 2563 - 15 ต.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
20. โครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก)
เวลาดำเนินงาน : 19 มี.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
21. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2563
เวลาดำเนินงาน : 7 ก.พ. 2563 - 30 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
22. โครงการกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerce
เวลาดำเนินงาน : 23 พ.ค. 2563 - 29 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุขสันต์ อมรรักษา
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
23. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 13 เม.ย. 2563 - 19 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
24. โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 20 เม.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
25. โครงการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ
เวลาดำเนินงาน : 24 ม.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : โรงพิมพ์ตำรวจ
หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
26. โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไม้ไผ่
เวลาดำเนินงาน : 10 เม.ย. 2563 - 20 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ทศพร แก้ววิจิตร
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
27. โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยางพารา
เวลาดำเนินงาน : 10 เม.ย. 2563 - 20 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.อรรถสิทธิ์ ถวาย
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
28. โครงการศึกษาและจัดทำแคตตาล็อคของบริการระบบสารสนเทศ (Application Service Catalog) และพอร์ทของระบบสารสนเทศซอฟต์แวร์ และบริการไอทีของ ส.ส.ท.(IT Service Catalog Application Porfolio)
เวลาดำเนินงาน : 7 พ.ย. 2562 - 6 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
29. โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น(Boost up new Entrepreneurs) ปี 2563
เวลาดำเนินงาน : 18 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สรรค์ศิริ ธนชุติวัต
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
30. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563
เวลาดำเนินงาน : 19 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
31. โครงการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563
เวลาดำเนินงาน : 19 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
32. โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 17 ก.พ. 2563 - 27 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
33. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 26 ก.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 576

Yesterday 563

Week 2370

Month 576

All 158567

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 576

Yesterday 563

Week 2370

Month 576

All 158567

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions