ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562
1. โครงการการจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยใช้การตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคโนโลยี IOT ตามมตรฐานสมาร์ตกริต Open ADR
เวลาดำเนินงาน : 1 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.เอกรัฐ บุญภูงา
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
2. โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ
เวลาดำเนินงาน : 6 ธ.ค. 2561 - 25 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
3. โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามปริมาณกระแสรั่วไหลสำหรับฉนวนลูกถ้วยแขวนบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
เวลาดำเนินงาน : 6 เม.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
4. โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย)
เวลาดำเนินงาน : 28 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
5. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลสำรวจความเร็วสูงและระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรวจจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)
เวลาดำเนินงาน : 1 พ.ค. 2562 - 29 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
หัวหน้าโครงการ : นายนิกร สุทธิเสงี่ยม
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) ระยะ 2
เวลาดำเนินงาน : 26 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
7. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เวลาดำเนินงาน : 16 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
8. โครงการติดตามประเมินผลโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เวลาดำเนินงาน : 5 ก.ย. 2562 - 1 ก.พ. 2563

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
9. โครงการกิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎร
เวลาดำเนินงาน : 18 ก.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
10. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ
เวลาดำเนินงาน : 3 ก.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
11. โครงการวิจัยระบบกล้องตรวจจับการบุกรุกตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เวลาดำเนินงาน : 24 ต.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
12. โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว (DFT SMART Licensing Systems - I : SMART I)
เวลาดำเนินงาน : 29 มี.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
13. โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 1 สร้างเครื่องเชื่อมแบบ 4 หัวเชื่อมที่สามารถปรับระยะเชื่อมได้)
เวลาดำเนินงาน : 21 มิ.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
14. โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 2 สร้างระบบ PLC เพื่อควบคุมเครื่องเชื่อม แบบ 4 หัวเชื่อม และทดสอบการทำงาน)
เวลาดำเนินงาน : 21 มิ.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
15. โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร (LoRaWan)
เวลาดำเนินงาน : 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิทวัส สิฎฐกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
16. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
เวลาดำเนินงาน : 9 มี.ค. 2562 - 3 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
17. โครงการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality: VR) สำหรับนักศึกษา
เวลาดำเนินงาน : 25 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
18. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธีการยับยั้งแบคทีเรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อย ด้วยวิธีนาโนชีวภาพ
เวลาดำเนินงาน : 15 ธ.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
19. โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) พร้อมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ภาพรวม การกำกับ ติดตามและการจัดประชุม
เวลาดำเนินงาน : 13 มี.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
20. โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เวลาดำเนินงาน : 22 มี.ค. 2562 - 17 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
21. โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เวลาดำเนินงาน : 22 มี.ค. 2562 - 17 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
22. โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปีงบประมาณ 2562
เวลาดำเนินงาน : 30 ม.ค. 2562 - 16 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
23. โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562 (สัญญาร่วมดำเนินการ)
เวลาดำเนินงาน : 6 ก.พ. 2562 - 16 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
เวลาดำเนินงาน : 18 พ.ค. 2562 - 14 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
25. โครงการที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบ และรับรองแบบเพื่อขอใบอนุญาต รง.4 ของบริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
26. โครงการการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
27. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้าโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2562
เวลาดำเนินงาน : 1 มี.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : โรงพิมพ์ตำรวจ
หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
28. โครงการกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เวลาดำเนินงาน : 24 ม.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
29. โครงการระบบตรวจสอบและแยกแยะการอาร์คโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่สายไฟฟ้า
เวลาดำเนินงาน : 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
30. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์
เวลาดำเนินงาน : 29 ม.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
31. Third Country Training Program on Power Distribution System JFY 2009-2017
เวลาดำเนินงาน : 6 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : Japan International Cooperation Agency Thailand Office
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
32. โครงการศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 1
เวลาดำเนินงาน : 28 ก.ย. 2561 - 26 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมควบคุมมลพิษ
หัวหน้าโครงการ : ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
33. โครงการนวัตกรรมหุ่นยนต์เชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (2,400-3,000 มม.) แบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 25 ต.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
34. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 15 พ.ย. 2561 - 15 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
35. โครงการพัฒนาบุคลากรสายงาน รผก. เพื่อสอดรับกับการยกระดับคุณภาพบริการสู่ระดับสากล ประจำปี 2561
เวลาดำเนินงาน : 11 ก.ค. 2561 - 6 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้านครหลวง
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
36. โครงการ "กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปี 2561(สัญญาร่วมดำเนินการ)
เวลาดำเนินงาน : 11 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 527

Yesterday 494

Week 1021

Month 1812

All 129842

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 527

Yesterday 494

Week 1021

Month 1812

All 129842

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions