สมัครอบรมออนไลน์รายการสมัคร กรอกใบสมัคร


Previous | 1 | 2 |
วันที่สมัคร หัวข้อหลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่รับ การสมัคร
7 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นางวสาวศิริญา พุดงาม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 มี.ค. 62)
7 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ธัญมน กล่อมสังข์เจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 มี.ค. 62)
6 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 สุมิตร พาลีวัน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (6 มี.ค. 62)
28 ก.พ. 62   การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) วันที่ 30 เมษายน 2562 3 คัทลียา ไพศาลภาณุมาศ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 มี.ค. 62)
26 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นายเสกสรรค์ พุทธวอร์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (26 ก.พ. 62)
23 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวภภัสสร ดวงมณี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 นางสาวศิญาภรณ์ เอี่ยมจิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ทนง สวัสดีลาภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ยุทธพงษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวอรวรรณ เฉลิมทรง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 2 นาย ชูฤทธิ์ ศรีนวนจำปา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
20 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 วัชรี สุขเกษม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 ก.พ. 62)
20 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ก.พ. 62)
20 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นางสาวประภัสสร ผมงาม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ก.พ. 62)
20 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 น.ส. ณัฐสุดา ภู่พงษ์พาเจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ก.พ. 62)
15 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 นายบุญสร้าง กุลวิทย์วีรโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
14 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวศิริรัตน์ คงชำนาญลิขิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
14 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 2 โฉมสุภางค์ สุดสายเนตร น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
13 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 จาตุรงค์ ใจสุภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
13 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 2 นางสาวกิตติมา มากดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
13 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 3 พิชชาดา ชัยศิริ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
11 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 2 ภัตชญา ทับทิมดี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (12 ก.พ. 62)
11 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 นางสาว ชลัยพร วนิชกุลพิทักษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.พ. 62)
11 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นิศรา ตันสุ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.พ. 62)
7 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวนันทิดา กรเกษม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (8 ก.พ. 62)
5 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 สุภัช ยิ้มน้อย นายวารินทร์ ละอองแก้ว (5 ก.พ. 62)
5 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวอรพรรณ กาญจนะเลขา นายวารินทร์ ละอองแก้ว (5 ก.พ. 62)
2 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 วัชรพล นายวารินทร์ ละอองแก้ว (4 ก.พ. 62)
31 ม.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 2 นางสาวฐิติมาพร จันทวัฒน์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (4 ก.พ. 62)
31 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 4 อรทัย เหลืองอ่อน นายวารินทร์ ละอองแก้ว (4 ก.พ. 62)
31 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวสิตา คำภู่ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 ม.ค. 62)
31 ม.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 2 อรพิมล ธรรมจง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 ม.ค. 62)
30 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 อนงค์นาถ โฉมศรี นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
30 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาว ขนิษฐา เจ๊ะหมัด นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 6-11 พฤษภาคม 2562 3 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 5 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 อภิวิขญ์ กลกานนท์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (29 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 สรวงสุดา วิศรีสิทธิ์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (29 ม.ค. 62)
25 ม.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 นายธราธร ดาศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 ม.ค. 62)
25 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ณิชกมล แพทย์เจริญ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 ม.ค. 62)
25 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 2 เอนกพงษ์ พัฒน์โรจนสกุล นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 ม.ค. 62)
24 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวสุกัญญา เกตุโคกกรวด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (24 ม.ค. 62)
24 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 2 ทัตพร คำทองนิล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (24 ม.ค. 62)
23 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ศริญญา กาเจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ม.ค. 62)
17 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 กนกวรรณ บุตรมณี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ม.ค. 62)
15 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 กรรณิการ์ เพิ่มพูล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ม.ค. 62)
15 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ม.ค. 62)
14 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ศิรภัสสร วงอำนาจ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ม.ค. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์23 เมษายน 2562 เวลา 15:19 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ19 เมษายน 2562 เวลา 11:46 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว9 เมษายน 2562 เวลา 08:59 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 93

Yesterday 121

Week 369

Month 2473

All 53337

Currently are 12 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 93

Yesterday 121

Week 369

Month 2473

All 53337

Currently are 12 guests and no members online