client11.png
client22.png
client33.png
client44.png

บริการฝึกอบรมสัมมนา

สำนักฯ ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป
human-training1.png

In-house Training

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กรทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง มีหลักสูตรการอบรมมากมาย หรือจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นการให้บริการทุกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า

แจ้งความต้องการกับเรา

ลูกค้าหรือองค์กรที่ประสงค์จะจัดอบรม/สัมมนา แจ้งความต้องการมาให้เราทราบ

ติดต่อประสานงาน

วิเคราะห์ความต้องการพร้อมกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จัดหาวิทยากร เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  และติดต่อประสานงานกลับไปหาลูกค้าเพื่อ ขอข้อมูลประกอบที่จำเป็น เช่น ประเภทกิจการ จำนวนผู้เข้าอบรม ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา สถานที่ตั้ง ระยะเวลา เป็นต้น

ส่งใบเสนอราคา

เมื่อวิเคราะห์ความต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา แนบประวัติวิทยากร และใบยืนยันการอบรม

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับ

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับมาให้ทางเรา เพื่อดำเนินการในการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าต่อไป

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านล่ะ 5,900.- บาท

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหมอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่าง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำหรือหม้อต้มน้ำหรือหม้อต้มและวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำหรีอหม้อต้ม ที่จะต้องรับผิดชอบ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ผ่านการอบรม และผ่านการสอบมาตรฐานสามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0-2202-4222 หรือ 0-2202-4217

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2563

รุ่นที่ วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
1/63 23 - 28 สิงหาคม 2563

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 รุ่นละไม่เกิน 70 คน

 ค่าลงทะเบียน
 คนละ  5,900.-บาท (รวมค่าสอบไว้แล้ว)

 สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม (Re-test)
 ค่าสมัครสอบคนละ 700.-บาท

 หมายเหตุ

 •  ผู้เข้าอบรมต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยในระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้าสอบซ่อมต้องนำวุฒิบัตรตัวจริงและ บัตรประชาชนมาด้วยในวันสอบ
 •  ควรแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ


2/63  18 - 23 พฤษภาคม 2563
3/63  13 - 18 กรกฎาคม 2563
4/63 24 - 29 สิงหาคม 2563
5/63 6 - 10 ตุลาคม 2563
6/63  23 - 28 พฤศจิกายน 2563
( เต็มแล้ว )
   

 

 • สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
  ชั้น8 อาคารอเนกประสงค์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
  E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com

เพื่อรองรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดศูนย์ฯฝึกอบรม ขึ้นที่
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 ถนน มาบตาพุดพัน    ตำบล มาบตาพุด
อำเถอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21150
www.facebook.com/RTCI.KMUTNB

แผนการจัดฝึกอบรม ณ. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

รุ่นที่ วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
1/63 16 - 21 มีนาคม 2563

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 รุ่นละไม่เกิน 70 คน

 ค่าลงทะเบียน
 คนละ  5,900.-บาท (รวมค่าสอบไว้แล้ว)

 สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม (Re-test)
 ค่าสมัครสอบคนละ 700.-บาท

 หมายเหตุ

 •  ผู้เข้าอบรมต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยในระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้าสอบซ่อมต้องนำวุฒิบัตรตัวจริงและ บัตรประชาชนมาด้วยในวันสอบ
 •  ควรแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ


2/63 8 - 13 มิถุนายน 2563
3/63 3 - 8 สิงหาคม 2563
4/63 7 - 12 กันยายน 2563
( ย้ายเป็น 28-30 ก.ย.
และ1-3 ต.ค. 63 )
5/63 9 - 17 พฤศจิกายน 2563

 

สมัครอบรมออนไลน์

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 626

Yesterday 823

Week 626

Month 16706

All 192664

Currently are 19 guests and one member online

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 626

Yesterday 823

Week 626

Month 16706

All 192664

Currently are 19 guests and one member online

 • itdi_0034