client11.png
client22.png
client33.png
client44.png

บริการฝึกอบรมสัมมนา

สำนักฯ ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป
human-training1.png

In-house Training

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กรทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง มีหลักสูตรการอบรมมากมาย หรือจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นการให้บริการทุกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า

แจ้งความต้องการกับเรา

ลูกค้าหรือองค์กรที่ประสงค์จะจัดอบรม/สัมมนา แจ้งความต้องการมาให้เราทราบ

ติดต่อประสานงาน

วิเคราะห์ความต้องการพร้อมกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จัดหาวิทยากร เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  และติดต่อประสานงานกลับไปหาลูกค้าเพื่อ ขอข้อมูลประกอบที่จำเป็น เช่น ประเภทกิจการ จำนวนผู้เข้าอบรม ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา สถานที่ตั้ง ระยะเวลา เป็นต้น

ส่งใบเสนอราคา

เมื่อวิเคราะห์ความต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา แนบประวัติวิทยากร และใบยืนยันการอบรม

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับ

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับมาให้ทางเรา เพื่อดำเนินการในการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าต่อไป

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านล่ะ 5,900.- บาท

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหมอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่าง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำหรือหม้อต้มน้ำหรือหม้อต้มและวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำหรีอหม้อต้ม ที่จะต้องรับผิดชอบ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ผ่านการอบรม และผ่านการสอบมาตรฐานสามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0-2202-4222 หรือ 0-2202-4217

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2563

รุ่นที่ วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
1/63 23 - 28 สิงหาคม 2563

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 รุ่นละไม่เกิน 70 คน

 ค่าลงทะเบียน
 คนละ  5,900.-บาท (รวมค่าสอบไว้แล้ว)

 สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม (Re-test)
 ค่าสมัครสอบคนละ 700.-บาท

 หมายเหตุ

 •  ผู้เข้าอบรมต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยในระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้าสอบซ่อมต้องนำวุฒิบัตรตัวจริงและ บัตรประชาชนมาด้วยในวันสอบ
 •  ควรแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ


2/63  18 - 23 พฤษภาคม 2563
3/63  13 - 18 กรกฎาคม 2563
4/63 24 - 29 สิงหาคม 2563
5/63 6 - 10 ตุลาคม 2563
6/63  23 - 28 พฤศจิกายน 2563
   

 

 • สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
  ชั้น8 อาคารอเนกประสงค์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
  E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com

เพื่อรองรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดศูนย์ฯฝึกอบรม ขึ้นที่
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 ถนน มาบตาพุดพัน    ตำบล มาบตาพุด
อำเถอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21150
www.facebook.com/RTCI.KMUTNB

แผนการจัดฝึกอบรม ณ. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

รุ่นที่ วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
1/63 16 - 21 มีนาคม 2563

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 รุ่นละไม่เกิน 70 คน

 ค่าลงทะเบียน
 คนละ  5,900.-บาท (รวมค่าสอบไว้แล้ว)

 สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม (Re-test)
 ค่าสมัครสอบคนละ 700.-บาท

 หมายเหตุ

 •  ผู้เข้าอบรมต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยในระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้าสอบซ่อมต้องนำวุฒิบัตรตัวจริงและ บัตรประชาชนมาด้วยในวันสอบ
 •  ควรแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ


2/63 8 - 13 มิถุนายน 2563
3/63 3 - 8 สิงหาคม 2563
4/63 7 - 12 กันยายน 2563
( ย้ายเป็น 28-30 ก.ย.
และ1-3 ต.ค. 63 )
5/63 9 - 17 พฤศจิกายน 2563

 

สมัครอบรมออนไลน์

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 432

Yesterday 638

Week 3804

Month 12367

All 155093

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 432

Yesterday 638

Week 3804

Month 12367

All 155093

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions