ประกาศ สพอ.

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 053/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 053/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
337.95 kB
Date:
11 กันยายน 2566
Downloads:
1 x