ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การศึกษาการใช้ชีวมวลฟางข้าว ใบและยอดอ้อย และลำต้นข้าวโพด เพื่อผลิตพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2 กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ปีที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3 โครงการวิจัยพัฒนางานห้องปฏิบัติการทดสอบแรงอัด (Compress Testing) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 -2548 (ISO/IEC17025:2005) บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
4 ให้คำปรึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
5 พัฒนาการเชื่อมชิ้นงานไทเทเนียมด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Arc Welding) บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6 พัฒนาการผลิต Mixed Metal Oxide Titanium Anode บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
8 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
9 โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
10 โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
12 พัฒนาห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
13 โครงการบริหารโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
14 โครงการพัฒนาเครื่องควบคุมซีเอ็นซีระบบตัดพลาสมาแบบความแม่นยำสูง(High precision) บริษัท เทอร์มาเทค จำกัด
15 โครงการการยกระดับการประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC) ในกระบวนการผลิตวอลเปเปอร์ บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด
16 โครงการการผลิตพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่มีสมบัติหน่วงไฟ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
17 โครงการการพัฒนางานเชื่อมท่อส่งก๊าซด้วยกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ(SAW) บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18 โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-03-21 15:23:19pm

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 365

Yesterday 366

Week 1344

Month 8593

All 579845

Currently are 27 guests and one member online

  • wanraweem