ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมแผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย"พัฒนาระบบการอบไล่ความชื้นสารคอปเปอร์ซัลเฟตด้วยเครื่อง Rotary dryer โดยใช้วัสดุไทเทเนียม ระยะที่ 1" บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
4 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย(Zoning)ของไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
5 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย"พัฒนาเครื่องทดสอบการสึกกร่อนสำหรับวัสดุกลุ่มโลหะและงานเชื่อม" บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด
6 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการสร้างเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติเพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 การให้บริการวิจัย โครงการ"ยกระดับการซ่อมบำรุงงานระบบท่อแรงดันสูงสำหรับก๊าซธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขการเชื่อมซ่อม In-service ของบริษัท เชฟรอนออฟชอร์(ประเทศไทย)จำกัด" บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
9 การให้บริการวิจัย โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
10 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
11 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ(ราชทัณฑ์) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
12 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
13 การให้บริการวิจัย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพชุดติดตั้งและยานสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่เพื่อผลิตแผนที่คุณภาพสูง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
14 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
15 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบการลำเลียงถ่านอัดแท่งแบบปรับระดับได้เพื่อลดการใช้แรงงานคนและลดเวลาการจัดเรียงถ่านอัดแท่งก่อนนำเข้าเตาอบไล่ความชื้น บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
16 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมสำหรับท่อสแตนเลสเกรดดูเพล็กซ์(Duplex) ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท เอ็มโกแอลทีดี(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เค แอนด์ เอ็น อีเล็คทริค เวลแอนด์เซอร์วิส
17 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องตัดถ่านอัดแท่งเพื่อเพิ่มมาตรฐานการผลิตถ่านอัดแท่ง บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติด้วยการส่งเสริมสถานประกอบการสู่ 1 โรงงาน 1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม สถาบันไทย - เยอรมัน
19 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สถาบันพลาสติก
20 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดชายแดนไทย-ลาว(จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
21 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติต้นแบบสำหรับเชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
22 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและการเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
23 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมซ่อมบำรุงท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดดูเพล็กซ์ โดยใช้กระบวนการเชื่อมแบบ Gas tungsten arc welding (GTAW) บริษัท เค แอนด์ เอ็น อีเล็คทริค เวลแอนด์เซอร์วิส
24 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับการควบคุมคุณภาพงานเชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็กจากเครื่องเชื่อมพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
25 การให้บริการวิจัย โครงการ การพัฒนาระบบ counter current drying โดยใช้วัสดุไทเทเนียม สำหรับการผลิตสารคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (แอนไฮดรัส) ระยะที่ 1 บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 การให้บริการวิจัย โครงการ การพัฒนาระบบ counter current drying โดยใช้วัสดุไทเทเนียม สำหรับการผลิตสารคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (แอนไฮดรัส) ระยะที่ 2 บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
27 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีและการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
28 การให้บริการวิจัย โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
29 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบการติดตั้งท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วม ณ ซอยพิทักษ์ธรรม ชุมชนทวดทอง จ.นครศรีธรรมราช บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
30 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและวิศวกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง สกรูเพื่มประสิทธิภาพการหีบน้ำมันปาล์ม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
31 การให้บริการวิจัย สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประกวดราคางานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-09-21 09:13:20am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 40

Yesterday 412

Week 2257

Month 12247

All 664735

Currently are 14 guests and no members online