ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การให้บริการวิจัย โครงการระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่าย (Transformer Load Monitoring : TLM) การไฟฟ้านครหลวง
2 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ สัญญาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 การให้บริการวิจัย โครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
4 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6 การให้บริการวิจัย โครงการ "นวัตกรรมถังเก็บน้ำแนวตั้ง (Vertical Cylindrical Pro Tank: VCPT) จากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก" บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
7 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาการผลิตถังเก็บน้ำใต้ดินแนวนอนจากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (Underground Horizontal Cylindrical Pro Tank: UHCPT) บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
8 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2564) สัญญาเลขที่ จ.67/2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9 การให้บริการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
10 การให้บริการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
11 การให้บริการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้าในโรงงานผลิตอาวุธ กรณีศึกษา ษริษัท เนแรค อาร์มส อินดีสตรี จำกัด บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
12 การให้บริการวิจัย โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหัวจ่ายน้ำมันไฟไหม้ของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
13 การให้บริการวิจัย โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ของ Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd. บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
14 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานเชื่อมของบริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
15 การให้บริการวิจัย สัญญาจ้างออกแบบและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการด้านการควบคุมระบบไฟฟ้า (Dispatching Training Simulator:DTS) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
16 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 การให้บริการวิจัย สัญญาจ้างที่ปรึกษางานพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยี : ทบทวนและประเมินเทคโนโลยี (Development of Technology Management System : Technology Review and Assessment) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
18 การให้บริการวิจัย โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
19 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
20 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
21 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
22 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะที่ 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
23 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาค้อนบดย่อยแก้วแบบถอดสลักหัวทิปเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในกระบวนการย่อยเศษแก้ว บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
24 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
25 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
26 การให้บริการวิจัย โครงการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการพัฒนายกระดับศักยภาพสถานประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน ในเชิงเทคนิคและมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
27 การให้บริการวิจัย โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
28 การให้บริการวิจัย โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
29 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
30 การให้บริการวิจัย โครงการ การปรับปรุงกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อน T6 เพื่อเพิ่มผลผลิตล้ออลูมิเนียมเกรด A356 ของบริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
31 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย พัฒนาระบบเครื่องป้อนถุงสุญญากาศสำหรับบรรจุเม็ดพลาสติก และระบบเย็นกระสอบผ่านโปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติ บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
32 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย พัฒนาระบบการลำเลียงและจัดเก็บกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ ตามเงื่อนไขของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33 การให้บริการวิจัย โครงการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
34 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
35 การให้บริการวิจัย โครงการ การพัฒนาซอฟท์แวร์อ่านมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
36 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
37 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พิษณุโลกและอุตรดิตถ์) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
38 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
39 การให้บริการวิจัย โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เสาเข็มเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมรากฐาน บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด
40 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
41 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือและจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (Digital Master Plan) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
42 การให้บริการวิจัย โครงการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
43 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ สัญญาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
45 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าในด้านการดำเนินการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
46 การให้บริการวิจัย โครงการนวัตกรรมเครื่องบรรจุเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
47 การให้บริการวิจัย โครงการออกแบบและพัฒนาระบบลำเลียงและระบบคัดกรองปริมาณเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
48 การให้บริการวิจัย โครงการดำเนินงานกิจกรรมเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
49 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาระบบอ่านบาร์โค้ดเพื่อใช้สำหรับการนับจำนวนของสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง (1991)จำกัด บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง(1991)จำกัด
50 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างประเมินโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
51 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2562-2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
52 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแผนการปรับปรุงให้บริการประจำปี 2561 โรงพิมพ์ตำรวจ
53 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบการติดตั้งท่อ PROPIPE (2800มม.) ใต้ดิน และทดสอบการเสียรูปของท่อระบายน้ำภายใต้เงื่อนไขของ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-09-21 09:13:20am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 32

Yesterday 412

Week 2249

Month 12239

All 664727

Currently are 32 guests and no members online