ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 โครงการระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่าย (Transformer Load Monitoring : TLM) การไฟฟ้านครหลวง
2 สัญญาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 โครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
4 โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5 โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6 โครงการ "นวัตกรรมถังเก็บน้ำแนวตั้ง (Vertical Cylindrical Pro Tank: VCPT) จากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก" บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
7 โครงการพัฒนาการผลิตถังเก็บน้ำใต้ดินแนวนอนจากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (Underground Horizontal Cylindrical Pro Tank: UHCPT) บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
8 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2564) สัญญาเลขที่ จ.67/2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9 การวิจัยและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
10 การวิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
11 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้าในโรงงานผลิตอาวุธ กรณีศึกษา ษริษัท เนแรค อาร์มส อินดีสตรี จำกัด บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
12 โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหัวจ่ายน้ำมันไฟไหม้ของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
13 โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ของ Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd. บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
14 โครงการยกระดับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานเชื่อมของบริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
15 สัญญาจ้างออกแบบและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการด้านการควบคุมระบบไฟฟ้า (Dispatching Training Simulator:DTS) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
16 ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 สัญญาจ้างที่ปรึกษางานพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยี : ทบทวนและประเมินเทคโนโลยี (Development of Technology Management System : Technology Review and Assessment) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
18 โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
19 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
20 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
21 โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
22 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะที่ 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
23 โครงการพัฒนาค้อนบดย่อยแก้วแบบถอดสลักหัวทิปเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในกระบวนการย่อยเศษแก้ว บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
24 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
25 โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
26 โครงการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการพัฒนายกระดับศักยภาพสถานประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน ในเชิงเทคนิคและมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
27 โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
28 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
29 โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
30 โครงการ การปรับปรุงกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อน T6 เพื่อเพิ่มผลผลิตล้ออลูมิเนียมเกรด A356 ของบริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
31 โครงการวิจัย พัฒนาระบบเครื่องป้อนถุงสุญญากาศสำหรับบรรจุเม็ดพลาสติก และระบบเย็นกระสอบผ่านโปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติ บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
32 โครงการวิจัย พัฒนาระบบการลำเลียงและจัดเก็บกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ ตามเงื่อนไขของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33 โครงการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
34 โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
35 โครงการ การพัฒนาซอฟท์แวร์อ่านมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
37 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พิษณุโลกและอุตรดิตถ์) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
39 โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เสาเข็มเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมรากฐาน บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด
40 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
41 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือและจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (Digital Master Plan) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
42 โครงการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
43 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44 สัญญาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
45 โครงการศึกษาผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าในด้านการดำเนินการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
46 โครงการนวัตกรรมเครื่องบรรจุเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
47 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบลำเลียงและระบบคัดกรองปริมาณเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
48 โครงการดำเนินงานกิจกรรมเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
49 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบอ่านบาร์โค้ดเพื่อใช้สำหรับการนับจำนวนของสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง (1991)จำกัด บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง(1991)จำกัด
50 โครงการจ้างประเมินโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
51 โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2562-2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
52 โครงการจัดทำแผนการปรับปรุงให้บริการประจำปี 2561 โรงพิมพ์ตำรวจ
53 โครงการพัฒนารูปแบบการติดตั้งท่อ PROPIPE (2800มม.) ใต้ดิน และทดสอบการเสียรูปของท่อระบายน้ำภายใต้เงื่อนไขของ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-03-21 15:23:19pm

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 306

Yesterday 366

Week 1285

Month 8534

All 579786

Currently are 18 guests and no members online