ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 1 กรมควบคุมมลพิษ
2 การให้บริการวิจัย โครงการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality: VR) สำหรับนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3 การให้บริการวิจัย โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
4 การให้บริการวิจัย โครงการนวัตกรรมหุ่นยนต์เชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (2,400-3,000 มม.) แบบอัตโนมัติ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
5 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธีการยับยั้งแบคทีเรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อย ด้วยวิธีนาโนชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
6 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) ระยะ 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
7 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
8 การให้บริการวิจัย โครงการ "กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปี 2561(สัญญาร่วมดำเนินการ) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
9 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาบุคลากรสายงาน รผก. เพื่อสอดรับกับการยกระดับคุณภาพบริการสู่ระดับสากล ประจำปี 2561 การไฟฟ้านครหลวง
10 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร (LoRaWan) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
11 การให้บริการวิจัย Third Country Training Program on Power Distribution System JFY 2009-2017 Japan International Cooperation Agency Thailand Office
12 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
13 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562 (สัญญาร่วมดำเนินการ) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
14 การให้บริการวิจัย โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
15 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) พร้อมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ภาพรวม การกำกับ ติดตามและการจัดประชุม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
16 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว (DFT SMART Licensing Systems - I : SMART I) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
17 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
18 การให้บริการวิจัย โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
19 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
20 การให้บริการวิจัย โครงการระบบตรวจสอบและแยกแยะการอาร์คโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่สายไฟฟ้า บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
21 การให้บริการวิจัย โครงการการจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยใช้การตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคโนโลยี IOT ตามมตรฐานสมาร์ตกริต Open ADR สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
22 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลสำรวจความเร็วสูงและระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรวจจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
23 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
24 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
25 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบ และรับรองแบบเพื่อขอใบอนุญาต รง.4 ของบริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด บริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด
26 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามปริมาณกระแสรั่วไหลสำหรับฉนวนลูกถ้วยแขวนบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
27 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 1 สร้างเครื่องเชื่อมแบบ 4 หัวเชื่อมที่สามารถปรับระยะเชื่อมได้) บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
28 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 2 สร้างระบบ PLC เพื่อควบคุมเครื่องเชื่อม แบบ 4 หัวเชื่อม และทดสอบการทำงาน) บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
29 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
30 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
31 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
32 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
33 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎร กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
34 การให้บริการวิจัย โครงการติดตามประเมินผลโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
35 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้าโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2562 โรงพิมพ์ตำรวจ
36 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยระบบกล้องตรวจจับการบุกรุกตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-09-21 09:13:20am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 153

Yesterday 363

Week 516

Month 10506

All 662994

Currently are 24 guests and no members online