ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 โครงการศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 1 กรมควบคุมมลพิษ
2 โครงการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality: VR) สำหรับนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
4 โครงการนวัตกรรมหุ่นยนต์เชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (2,400-3,000 มม.) แบบอัตโนมัติ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
5 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธีการยับยั้งแบคทีเรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อย ด้วยวิธีนาโนชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) ระยะ 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
7 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
8 โครงการ "กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปี 2561(สัญญาร่วมดำเนินการ) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายงาน รผก. เพื่อสอดรับกับการยกระดับคุณภาพบริการสู่ระดับสากล ประจำปี 2561 การไฟฟ้านครหลวง
10 โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร (LoRaWan) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
11 Third Country Training Program on Power Distribution System JFY 2009-2017 Japan International Cooperation Agency Thailand Office
12 โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
13 โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562 (สัญญาร่วมดำเนินการ) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
14 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
15 โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) พร้อมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ภาพรวม การกำกับ ติดตามและการจัดประชุม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
16 โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว (DFT SMART Licensing Systems - I : SMART I) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
17 โครงการกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
18 โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
19 โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
20 โครงการระบบตรวจสอบและแยกแยะการอาร์คโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่สายไฟฟ้า บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
21 โครงการการจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยใช้การตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคโนโลยี IOT ตามมตรฐานสมาร์ตกริต Open ADR สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
22 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลสำรวจความเร็วสูงและระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรวจจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
23 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
25 โครงการที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบ และรับรองแบบเพื่อขอใบอนุญาต รง.4 ของบริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด บริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด
26 โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามปริมาณกระแสรั่วไหลสำหรับฉนวนลูกถ้วยแขวนบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
27 โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 1 สร้างเครื่องเชื่อมแบบ 4 หัวเชื่อมที่สามารถปรับระยะเชื่อมได้) บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
28 โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 2 สร้างระบบ PLC เพื่อควบคุมเครื่องเชื่อม แบบ 4 หัวเชื่อม และทดสอบการทำงาน) บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
29 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
30 โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
31 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
32 โครงการการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
33 โครงการกิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎร กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
34 โครงการติดตามประเมินผลโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
35 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้าโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2562 โรงพิมพ์ตำรวจ
36 โครงการวิจัยระบบกล้องตรวจจับการบุกรุกตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-03-21 15:23:19pm

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 377

Yesterday 366

Week 1356

Month 8605

All 579857

Currently are 34 guests and one member online

  • wanraweem