ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 โครงการศึกษาและจัดทำแคตตาล็อคของบริการระบบสารสนเทศ (Application Service Catalog) และพอร์ทของระบบสารสนเทศซอฟต์แวร์ และบริการไอทีของ ส.ส.ท.(IT Service Catalog Application Porfolio) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
2 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง กรุงเทพมหานคร
4 โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบอัตโนมัติ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
5 โครงการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ โรงพิมพ์ตำรวจ
6 โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น(Boost up new Entrepreneurs) ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
7 โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
8 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
9 โครงการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
10 โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไม้ไผ่ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11 โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยางพารา กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
12 โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
13 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
14 โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือวัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย จำนวน 70 ชุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
16 โครงการศึกษารายละเอียดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
17 โครงการกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerce กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
18 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
19 โครงการการให้บริการเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
20 โครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของ IPS (พลังงานหมุนเวียน) มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
22 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภาคใต้สู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 โครงการ การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดควบคุมกลไกสับเปลี่ยนเกียร์ส่งกำลัง สำหรับรถหัวลากไฟฟ้า ระยะที่ 1 บริษัท นวัตพลัง จำกัด
24 โครงการพัฒนานวัตกรรมถังเก็บน้ำใต้ดินจากท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 2 ขนาด ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบอัตโนมัติ (เชื่อมฝาปิดผนังภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน) บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมประกอบเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง (สำหรับระบบ 22 kV) โดยการพัฒนาอุปกรณ์จิ๊กและฟิกเจอร์ (Jig & Fixture) ระบบอัตโนมัติ บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
26 โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคัดกรองเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตท่อร้อยสายไฟ HDPE และการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
27 โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำเอกสารงานเชื่อมสำหรับการเชื่อมโลหะ 16Mo3 steel โดยใช้กระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ (SAW) และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล บริษัท ออโต้เวลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
28 โครงการกลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
29 โครงการระบบการเลี้ยงไก่เนื้ออัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
30 โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบหอดักจับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสำหรับชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
31 โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การไฟฟ้านครหลวง
32 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
33 โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
34 โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการกำหนดคุณลักษณะของดินถมสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-03-21 15:23:19pm

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 322

Yesterday 366

Week 1301

Month 8550

All 579802

Currently are 33 guests and no members online