ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการศึกษาและจัดทำแคตตาล็อคของบริการระบบสารสนเทศ (Application Service Catalog) และพอร์ทของระบบสารสนเทศซอฟต์แวร์ และบริการไอทีของ ส.ส.ท.(IT Service Catalog Application Porfolio) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
2 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง กรุงเทพมหานคร
4 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบอัตโนมัติ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
5 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ โรงพิมพ์ตำรวจ
6 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น(Boost up new Entrepreneurs) ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
7 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
8 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
9 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
10 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไม้ไผ่ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยางพารา กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
12 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
13 การให้บริการวิจัย โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
14 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือวัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย จำนวน 70 ชุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
16 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษารายละเอียดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
17 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerce กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
18 การให้บริการวิจัย โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
19 การให้บริการวิจัย โครงการการให้บริการเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
20 การให้บริการวิจัย โครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของ IPS (พลังงานหมุนเวียน) มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
22 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภาคใต้สู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 การให้บริการวิจัย โครงการ การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดควบคุมกลไกสับเปลี่ยนเกียร์ส่งกำลัง สำหรับรถหัวลากไฟฟ้า ระยะที่ 1 บริษัท นวัตพลัง จำกัด
24 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมถังเก็บน้ำใต้ดินจากท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 2 ขนาด ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบอัตโนมัติ (เชื่อมฝาปิดผนังภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน) บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
25 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมประกอบเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง (สำหรับระบบ 22 kV) โดยการพัฒนาอุปกรณ์จิ๊กและฟิกเจอร์ (Jig & Fixture) ระบบอัตโนมัติ บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
26 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคัดกรองเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตท่อร้อยสายไฟ HDPE และการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
27 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำเอกสารงานเชื่อมสำหรับการเชื่อมโลหะ 16Mo3 steel โดยใช้กระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ (SAW) และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล บริษัท ออโต้เวลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
28 การให้บริการวิจัย โครงการกลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
29 การให้บริการวิจัย โครงการระบบการเลี้ยงไก่เนื้ออัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
30 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบหอดักจับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสำหรับชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
31 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การไฟฟ้านครหลวง
32 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
33 การให้บริการวิจัย โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
34 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการกำหนดคุณลักษณะของดินถมสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-09-21 09:13:20am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 38

Yesterday 412

Week 2255

Month 12245

All 664733

Currently are 16 guests and no members online