ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบแนวทางปฏิรูปธุรกิจศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในแผนดำเนินการ 5 ปี โครงการจัดทำแผนปฏิรูปธุรกิจศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ในรูปแบบ E-business องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
2 โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์,การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3 โครงการบริการงานวิจัย เรื่อง การทดสอบค่าลังแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มดินซีเมนต์ โครงการงานก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
4 โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาเอกสารงานเชื่อมท่อ Stainless Steel (SUS 304) โดยกระบวนการเชื่อม GTAW ตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมในท่าเชื่อม 6G ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวารัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็วที่ฉลาดเพื่อการใช้งานในกริดอัจฉริยะ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6 โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7 โครงการสร้างระบบ Model Based Design สำหรับสวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8 โครงการบริการวิชาการวิจัยเรื่อง ระบบติดตั้งหลังคาโปร่งแสง อะคริลิก Shinkolite ระบบเสาค้ำ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
9 โครงการบริการวิชาการวิจัยเรื่อง การทดสอบหาค่ากำลังแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มดินซีเมนต์ โครงการงานก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
10 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัดและคลัสเตอร์โกโก้ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปี 2564 กลุ่มผู้ประกอบการภาคการเกษตรและภาคการผลิต สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
12 การพัฒนากระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์จากลำไส้ปลวกเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพทางเลือกจากใบอ้อย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
13 การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของตาข่ายคลุมดินร่วมกับหญ้ารูซี่สำหรับการควบคุมการกัดเซาะความลาดดิน: กรณีศึกษาพื้นที่ความลาดหลังลานไกโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
14 โครงการวิจัยระบบบริหารจัดการพลังงานภายในบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้านครหลวง
15 โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก 26 จังหวัด) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-03-21 15:23:19pm

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 384

Yesterday 366

Week 1363

Month 8612

All 579864

Currently are 30 guests and one member online

  • ssd