ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การให้บริการวิจัย งานสนับสนุนการจัดการและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล บริษัท ไทยเวลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรม Micron Steel Pile สำหรับฐานรากเสาไฟถนน เพื่อประกอบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
4 การให้บริการวิจัย โครงการบริการวิชาการงานวิจัย เรื่อง ระบบติดตั้งหลังคาโปร่งแสง อะคริลิก Shinkolite ระบบแขนรั้ง บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
5 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษารูปแบบของการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 3 กรมควบคุมมลพิษ
7 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทางรวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 1020 (ช่วงเชียงราย -อำเภอเชียงของ ตอนบ้านโป่งเกลือ - ตำบลบ้านปล้อง) บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
8 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อใช้บริหารจัดการอ้อยทั้งระบบ ระยะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
9 การให้บริการวิจัย โครงการปรับปรุงระบบแอพพลิเคชั่นตรวจสิทธิ์อ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
10 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลกลางเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย ระยะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
11 การให้บริการวิจัย โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
12 การให้บริการวิจัย งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคางานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
13 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 การให้บริการวิจัย จ้างจัดทำเอกสารแปลฉบับภาษาอังกฤษสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. (Grid Code) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
15 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
16 การให้บริการวิจัย จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย
17 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
18 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Cluster) ปีที่ 1 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
19 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงด้วยการควบคุมสมดุลการอัดประจุแบบแอคทีฟ บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
20 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ HydroFlo และทดสอบผลิตภัณฑ์ฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำและระบบบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) สำหรับงานระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนปฏิบัติงานจริง บริษัท ซับเทอร่า จำกัด
21 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับสมดุลแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
22 การให้บริการวิจัย การจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการแข่งขันกีฬา Single Sports สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย
23 การให้บริการวิจัย งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
24 การให้บริการวิจัย จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย
25 การให้บริการวิจัย การเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
26 การให้บริการวิจัย โครงการกล่องบรรจุแบตเตอรี่ที่มีกลไกป้องกันการขโมยแบตเตอรี่ ของบริษัท ศรีกรุงไล้ท์ติ้ง จำกัด บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
27 การให้บริการวิจัย โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
28 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการอ่านรายละเอียดและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกข้อเสนอของผู้ลงทุนแต่ละรายของผู้เสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย กรณีการพิจารณาข้อเสนอการลงทุน หัวข้อที่ 1 (Land use and Masterplanning) กรมธนารักษ์
29 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
30 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
31 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทางรวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 116 (ช่วงบ้านป่าสัก -ตำบลท่าวังพร้าว) บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
32 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทางรวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 106 (ช่วงอำเภอเถิน - อำเภอลี้) บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
33 การให้บริการวิจัย โครงการงานบริการวิชาการวิจัย เรื่อง การทดสอบเสาเข็มเหล็กปีกเกลียว บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-09-21 09:13:20am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 146

Yesterday 363

Week 509

Month 10499

All 662987

Currently are 15 guests and one member online

  • ssd