ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมดวงโคมไฟถนนแอลอีดีเพื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
2 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอ้อยจากไร่สู่โรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
3 การให้บริการวิจัย งานสนับสนุนการจัดการและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
4 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาบริการกิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
5 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
6 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียนจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
7 การให้บริการวิจัย จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
8 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
9 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาดําเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
10 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
11 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
12 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวจากเศษวัสดุไม้ยางพาราสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดยะลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
13 การให้บริการวิจัย การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการประเมินพื้นที่ปนเปื้นมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
14 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้าง Ground Floor, Column L.6 All Seasons Place ให้กับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
15 การให้บริการวิจัย โครงการนวัตกรรมดวงโคมไฟสาดแสงและดวงโคมไฟติดประจำที่แอลอีดี สำหรับสนามกีฬาและอาคารทั่วไปเพื่อเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
16 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปปีที่ 2 ภายใต้โครงการ 3.2-2 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
17 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย การทดสอบหาอัตราส่วนผสมดินซีเมนต์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Mixture Test) โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
18 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
19 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นดิน งานวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันดิน รวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4156 สาย อำเภอเขาพนม-อำเภอทุ่งใหญ่ บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
20 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นดิน งานวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันดิน รวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเลย บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
21 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อใช้บริหารจัดการอ้อยทั้งระบบ ระยะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
22 การให้บริการวิจัย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
23 การให้บริการวิจัย การจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการศึกษามูลค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าดับ (Outage Cost) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
24 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบของการจัดทำ FTA ไทย - กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
25 การให้บริการวิจัย งานจ้างเหมาบริการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการอาหารสู่การยื่นขอมาตรฐานฮาลาล โครงการยกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
26 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาบริการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟกระบี่ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
27 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว การวิเคราะห์อาหารปลอดภัย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดด้วยการแปรรูปข้าวสังข์หยดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
28 การให้บริการวิจัย งานจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
29 การให้บริการวิจัย กิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro- Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
30 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอ้อยจากไร่สู่โรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
31 การให้บริการวิจัย จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
32 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางของระบบการพัฒนากำลังคน ด้านอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
33 การให้บริการวิจัย จ้างกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปปีที่ 2 ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการ 3.2-2 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
34 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-09-21 09:13:20am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 43

Yesterday 412

Week 2260

Month 12250

All 664738

Currently are 9 guests and no members online