ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมดวงโคมไฟถนนแอลอีดีเพื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
2 งานสนับสนุนการจัดการและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
3 จ้างเหมาบริการกิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
4 โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
5 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียนจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
6 จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
7 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
8 จ้างเหมาดําเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
9 โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
10 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวจากเศษวัสดุไม้ยางพาราสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดยะลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
12 การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการประเมินพื้นที่ปนเปื้นมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
13 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้าง Ground Floor, Column L.6 All Seasons Place ให้กับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
14 โครงการนวัตกรรมดวงโคมไฟสาดแสงและดวงโคมไฟติดประจำที่แอลอีดี สำหรับสนามกีฬาและอาคารทั่วไปเพื่อเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
15 กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปปีที่ 2 ภายใต้โครงการ 3.2-2 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
16 โครงการวิจัย การทดสอบหาอัตราส่วนผสมดินซีเมนต์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Mixture Test) โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
17 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
18 โครงการจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นดิน งานวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันดิน รวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4156 สาย อำเภอเขาพนม-อำเภอทุ่งใหญ่ บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
19 โครงการจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นดิน งานวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันดิน รวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเลย บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
20 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อใช้บริหารจัดการอ้อยทั้งระบบ ระยะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
21 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
22 การจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการศึกษามูลค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าดับ (Outage Cost) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
23 โครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบของการจัดทำ FTA ไทย - กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
24 งานจ้างเหมาบริการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการอาหารสู่การยื่นขอมาตรฐานฮาลาล โครงการยกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
25 จ้างเหมาบริการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟกระบี่ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
26 จ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว การวิเคราะห์อาหารปลอดภัย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดด้วยการแปรรูปข้าวสังข์หยดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
27 งานจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
28 โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industry Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
29 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอ้อยจากไร่สู่โรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
30 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางของระบบการพัฒนากำลังคน ด้านอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-06-01 08:39:37am

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 640

Yesterday 667

Week 2678

Month 640

All 611458

Currently are 26 guests and no members online