ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2565
1. โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทางรวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 1020 (ช่วงเชียงราย -อำเภอเชียงของ ตอนบ้านโป่งเกลือ - ตำบลบ้านปล้อง)
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
2. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3. จ้างจัดทำเอกสารแปลฉบับภาษาอังกฤษสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. (Grid Code)
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
4. การเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
5. โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์)
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6. โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ HydroFlo และทดสอบผลิตภัณฑ์ฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำและระบบบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) สำหรับงานระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนปฏิบัติงานจริง
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ซับเทอร่า จำกัด
7. โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับสมดุลแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
8. โครงการกล่องบรรจุแบตเตอรี่ที่มีกลไกป้องกันการขโมยแบตเตอรี่ ของบริษัท ศรีกรุงไล้ท์ติ้ง จำกัด
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
9. โครงการศึกษารูปแบบของการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 3
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมควบคุมมลพิษ
10. โครงการวิจัยและพัฒนาชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงด้วยการควบคุมสมดุลการอัดประจุแบบแอคทีฟ
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
11. การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการอ่านรายละเอียดและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกข้อเสนอของผู้ลงทุนแต่ละรายของผู้เสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย กรณีการพิจารณาข้อเสนอการลงทุน หัวข้อที่ 1 (Land use and Masterplanning)
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมธนารักษ์
12. จ้างงานสนับสนุนการจัดการและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
13. จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การกีฬาแห่งประเทศไทย
14. การจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการแข่งขันกีฬา Single Sports สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การกีฬาแห่งประเทศไทย
15. โครงการปรับปรุงระบบแอพพลิเคชั่นตรวจสิทธิ์อ้อย
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
16. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
17. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อใช้บริหารจัดการอ้อยทั้งระบบ ระยะที่ 2
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
18. กิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Cluster) ปีที่ 1 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
19. โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
20. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
21. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22. งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
23. โครงการจัดทำแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลกลางเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย ระยะที่ 2
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
24. โครงการการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรม Micron Steel Pile สำหรับฐานรากเสาไฟถนน เพื่อประกอบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
25. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
26. โครงการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยเวลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
27. โครงการบริการวิชาการงานวิจัย เรื่อง ระบบติดตั้งหลังคาโปร่งแสง อะคริลิก Shinkolite ระบบแขนรั้ง
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
28. งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคางานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
29. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2022-09-30 03:40:56am

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 287

Yesterday 300

Week 2462

Month 12188

All 505625

Currently are 20 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 287

Yesterday 300

Week 2462

Month 12188

All 505625

Currently are 20 guests and no members online