บทสรุปผู้บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ.

บทสรุปผู้บริหาร

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2534  โดยมีพันธ์กิจในด้านการให้บริการวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม  มีวิสัยทัศน์ “เป็นส่วนงานผู้นำด้านบริการวิชาการแก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้” สำนักได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม โดยนำกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธ์กิจการให้บริการวิชาการมาพิจารณา ทั้งนี้สำนักได้ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักด้วย  และได้นำเข้าพิจารณาทบทวนในคณะกรรมการบริหารสำนักในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักมีมติเห็นชอบให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมให้เป็นที่ยอมรับ

 

ประกอบด้วย  6 เป้าประสงค์ ดังนี้

 1. ระบบบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุข
 3. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 4. มีเครือข่ายการให้บริการวิจัยพัฒนาภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม
 5. ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการ
 6. มีเครือข่ายความร่วมมือและให้บริการวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม

 

ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์  ดังนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ สพอ.
 3. พัฒนาระบบบริหารการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
 5. สนับสนุนให้บุคลากรนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
 6. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 7. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 8. เพิ่มศักยภาพระบบการให้บริการวิชาการ
 9. สร้างเครือข่ายและพัฒนาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
 10. สร้างเครือข่ายและใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ
 11. สร้างเครือข่ายและแสวงหาแหล่งทุนในการให้บริการวิชาการ
 12. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม

 

กำหนดตัวชี้วัดไว้  18  ตัวชี้วัด  ดังนี้

 1. จำนวนระบบสารสนเทศที่นำไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น
 2. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพภายใน
 3. จำนวนระบบการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์
 4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร
 5. ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งงานสูงขึ้น
 6. จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 7. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 8. จำนวนเครือข่ายภายในและภายนอก
 9. จำนวนโครงการบริการวิชาการนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 11. จำนวนรูปแบบการให้บริการวิชาการ
 12. จำนวนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
 13. จำนวนการให้บริการวิชาการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
 14. จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการ
 15. จำนวนรายรับที่ได้จากงานบริการวิชาการ
 16. จำนวนโครงการบริการวิชาการนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 17. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาบูรณาการกับเรียนการสอน
 18. จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 

ซึ่งสำนักจะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนฯ 12  (พ.ศ. 2560-2564)   บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นส่วนงานผู้นำด้านบริการวิชาการแก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 34

Yesterday 63

Week 450

Month 1727

All 24218

Currently are 31 guests and no members online