สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.)

Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

Impressive Accountability Awareness

ความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

Dedication to Services

การใส่ใจเรื่องคุณภาพ

Integrity of Service Mind

ความมีจิตสำนึกในการให้บริการ

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาอุตสาหกรรม

      เราได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม และให้ความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการ การให้บริการฝึกอบรม สัมมนา ตลอดจนให้บริการผลิต ตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้การบริการวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการให้บริการวิชาการ

เพื่อให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้กำหนดประเภทของงานบริการวิชาการไว้ดังนี้

 1. การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
 2. การทดสอบและตรวจสอบ
 3. การค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์
 4. การวางระบบ ออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างต้นแบบ
 5. การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
 6. การให้บริการวิจัย
 7. การบริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
 8. การเขียนงานวิชาการและงานแปล
 9. การบริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 10. การบริการสารสนเทศ
 11. การบริการวิชาการอื่นๆ

ผลงานด้านงานวิจัยและให้คำปรึกษา

• โครงการต้นกล้าอาชีพ
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้ Coal Gasification สำหรับงานอุตสหกรรมเซรามิก
• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย
• โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
• โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
• โครงการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกอ้อย
• โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
• โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศน์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
• โครงการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-manufacturing) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2560

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 24

Yesterday 31

Week 133

Month 810

All 2765

Currently are 3 guests and no members online

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 24

Yesterday 31

Week 133

Month 810

All 2765

Currently are 3 guests and no members online