ปีงบประมาณ ประเภทงาน ชื่อโครงการ กลุ่ม ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาครัฐ กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาครัฐ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการ Clean&Green Technology เพื่อเพิ่มผลิตภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร) ภาครัฐ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาเครื่องจักรและระบบในโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาครัฐ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์ ภาครัฐ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาเหมืองแร่โปแตช ภาครัฐ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ประยุกต์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมสนับสนุน(Automation apply for Supporting Industry) ภาครัฐ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP 3 แผน) รุ่นที่ 6 แผนงานที่ 1 :แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงส่วนการผลิต ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต (MDICP 2 แผน) รุ่นที่ 6 แผนงานการเพิ่มความสามารถและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องป้อนข้าวโพดในอุตสาหกรรมแปรรูป หรือ เครื่องป้อนข้าวโพดแบบต่อเนื่อง ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เตาแก๊สซิไฟเออร์ ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต (โรงสีข้าว) ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ เครื่องสับและอบชีวมวลพร้อมชุดระบายความร้อนเชื้อเพลิง พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ เครื่องบดและอัดเม็ดชีวมวลเชื้อเพลิงแข็งแบบเคลื้อนที่ได้ตามแหล่งวัตถุดิบ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผักดอง พื้นที่จังหวัดราชบุรี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ ภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2557 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2557 ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557 การให้บริการวิจัย โครงการประเมินผลโครงการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่การพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Multi Feed-Stock Gasification ภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW ภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2557 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยโครงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการบริหารจัดการ : การส่งเสริมสื่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558 ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ ภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2558 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาสร้างเครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย ภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2558 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ ภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรกรรม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2560 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการสร้างเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติเพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกการเกษตร ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและวิศวกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง สกรูเพื่มประสิทธิภาพการหีบน้ำมันปาล์ม ภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2558 การให้บริการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการในสถานประกอบกิจการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี ภาครัฐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค4 ราชบุรี
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัด กาญจนบุรี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จ.กาญจนบุรี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP 2 แผน) รุ่นที่ 6 แผนงานด้านพัฒนา ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ประเภทอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง จ.กาญจนบุรี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ จ.กาญจนบุรี ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลังภาคตะวันออก ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ปรึกษาแนะนำอุตสาหกรรมสนับสนุน เรื่อง การประยุกต์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมสนับสนุน ภาครัฐ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องต้มและปิ้งข้าวโพดพร้อมบรรจุภัณฑ์ ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องอัดแท่งเมล็ดเชื้อเพลิงแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวาน จังหวัดสมุทรสาคร โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2557 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มแปรรูปมันสำปะหลัง ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2557 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ปีที่ 1 ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2563 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โรงแรมไอยรา เลคโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท ภาคเอกชน บริษัท ฟอร์เวิร์ด การ์เด้น จำกัด
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2565 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทางรวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 106 (ช่วงอำเภอเถิน - อำเภอลี้) ภาคเอกชน บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
2566 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นดิน งานวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันดิน รวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4156 สาย อำเภอเขาพนม-อำเภอทุ่งใหญ่ ภาคเอกชน บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
2565 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรม Micron Steel Pile สำหรับฐานรากเสาไฟถนน เพื่อประกอบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ภาคเอกชน บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
2559 การให้บริการวิจัย พัฒนาห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2560 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมแผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2561 การให้บริการวิจัย สัญญาจ้างออกแบบและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการด้านการควบคุมระบบไฟฟ้า (Dispatching Training Simulator:DTS) ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2561 การให้บริการวิจัย สัญญาจ้างที่ปรึกษางานพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยี : ทบทวนและประเมินเทคโนโลยี (Development of Technology Management System : Technology Review and Assessment) ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2561 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น ภาคเอกชน บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2561 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าในด้านการดำเนินการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาบุคลากรสายงาน รผก. เพื่อสอดรับกับการยกระดับคุณภาพบริการสู่ระดับสากล ประจำปี 2561 ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง
2562 การให้บริการวิจัย Third Country Training Program on Power Distribution System JFY 2009-2017 ภาครัฐ Japan International Cooperation Agency Thailand Office
2562 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2563 การให้บริการวิจัย โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด ภาครัฐ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2563 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข ภาครัฐ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษารายละเอียดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2563 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของ IPS (พลังงานหมุนเวียน) ภาคเอกชน มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2563 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง
2565 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำเอกสารแปลฉบับภาษาอังกฤษสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบโครงข่ายของ กฟผ. (Grid Code) ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2564 การให้บริการวิจัย โครงการระบบบริหารจัดการพลังงานภายในบ้านอยู่อาศัย ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง
2565 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ภาครัฐ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2564 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ภาครัฐ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2565 การให้บริการวิจัย การเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2566 การให้บริการวิจัย โครงการเพื่อจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการศึกษามูลค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าดับ (Outage Cost) ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2567 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาบุคลากรของ กฟน. ให้พร้อมรองรับการเป็น TRADER ในตลาดซื้อขายไฟฟ้า ประจำปี 2566 ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาทักษะกำลังคนใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (อุตสาหกรรมยานยนต์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) ภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้บริการวิจัย การจัดทำมาตรฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านอ้อยและนำตาลทราย ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ จัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ(ระยะที่1) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและห่อผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ ภาครัฐ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ในเขตพระราชฐาน ภาครัฐ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำปี 2558 ภาครัฐ กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2558 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาครัฐ กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การศึกษาการใช้ชีวมวลฟางข้าว ใบและยอดอ้อย และลำต้นข้าวโพด เพื่อผลิตพลังงานทดแทน ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาครัฐ กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการบริหารโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ภาครัฐ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2560 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดชายแดนไทย-ลาว(จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร) ภาครัฐ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2563 การให้บริการวิจัย โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2565 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2566 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2566 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบของการจัดทำ FTA ไทย - กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ภาครัฐ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2564 การให้บริการวิจัย โครงการบริการงานวิจัย เรื่อง การทดสอบค่าลังแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มดินซีเมนต์ โครงการงานก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเอกชน บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
2564 การให้บริการวิจัย โครงการบริการวิชาการวิจัยเรื่อง การทดสอบหาค่ากำลังแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มดินซีเมนต์ โครงการงานก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเอกชน บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
2561 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
2561 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 ภาครัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 การให้บริการวิจัย โครงการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการพัฒนายกระดับศักยภาพสถานประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน ในเชิงเทคนิคและมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
2561 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 การให้บริการวิจัย โครงการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
2561 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2564 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์,การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2562 การให้บริการวิจัย โครงการ "กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปี 2561(สัญญาร่วมดำเนินการ) ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปีงบประมาณ 2562 ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562 (สัญญาร่วมดำเนินการ) ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) พร้อมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ภาพรวม การกำกับ ติดตามและการจัดประชุม ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
2562 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2562 การให้บริการวิจัย โครงการติดตามประเมินผลโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
2563 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2563 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2563 การให้บริการวิจัย โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
2563 การให้บริการวิจัย โครงการการให้บริการเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2563 การให้บริการวิจัย โครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2563 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภาคใต้สู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2563 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2563 ภาครัฐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2564 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัดและคลัสเตอร์โกโก้ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2565 การให้บริการวิจัย งานสนับสนุนการจัดการและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2565 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2565 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลกลางเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย ระยะที่ 2 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2565 การให้บริการวิจัย โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
2565 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2564 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก 26 จังหวัด) ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2565 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Cluster) ปีที่ 1 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2565 การให้บริการวิจัย งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
2565 การให้บริการวิจัย โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
2566 การให้บริการวิจัย งานสนับสนุนการจัดการและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2566 การให้บริการวิจัย กิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
2566 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียนจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2566 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2566 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาดําเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
2566 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2566 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566 ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2566 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวจากเศษวัสดุไม้ยางพาราสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดยะลา ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
2566 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปปีที่ 2 ภายใต้โครงการ 3.2-2 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2566 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อใช้บริหารจัดการอ้อยทั้งระบบ ระยะที่ 3 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2566 การให้บริการวิจัย งานจ้างเหมาบริการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการอาหารสู่การยื่นขอมาตรฐานฮาลาล โครงการยกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
2566 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาบริการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟกระบี่ ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
2566 การให้บริการวิจัย งานจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
2566 การให้บริการวิจัย กิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro- Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
2566 การให้บริการวิจัย จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
2566 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางของระบบการพัฒนากำลังคน ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ภาครัฐ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2566 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปปีที่ 2 ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการ 3.2-2 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2566 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
2566 การให้บริการวิจัย จ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว การวิเคราะห์อาหารปลอดภัย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดด้วยการแปรรูปข้าวสังข์หยดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
2567 การให้บริการวิจัย โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2567 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป) พื้นที่จังหวัดสระบุรี ปีที่ 3 ภายใต้โครงการ 3.2-2 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2567 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หรือวิสาหกิจด้วยเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภูมิภาคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกรอบแนวคิด BCG ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
2567 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2567 การให้บริการวิจัย จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ปี 2567 ภาครัฐ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
2567 การให้บริการวิจัย โครงการการเสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
2565 การให้บริการวิจัย โครงการงานบริการวิชาการวิจัย เรื่อง การทดสอบเสาเข็มเหล็กปีกเกลียว ภาคเอกชน บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด
2565 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ HydroFlo และทดสอบผลิตภัณฑ์ฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำและระบบบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) สำหรับงานระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนปฏิบัติงานจริง ภาคเอกชน บริษัท ซับเทอร่า จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหัวจ่ายน้ำมันไฟไหม้ของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ภาคเอกชน บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ของ Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd. ภาคเอกชน บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
2562 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบ และรับรองแบบเพื่อขอใบอนุญาต รง.4 ของบริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด ภาคเอกชน บริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่าย (Transformer Load Monitoring : TLM) ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ สัญญาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามปริมาณกระแสรั่วไหลสำหรับฉนวนลูกถ้วยแขวนบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2564 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็วที่ฉลาดเพื่อการใช้งานในกริดอัจฉริยะ ภาคเอกชน บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 การให้บริการวิจัย โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ ภาคเอกชน บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
2562 การให้บริการวิจัย โครงการระบบตรวจสอบและแยกแยะการอาร์คโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่สายไฟฟ้า ภาคเอกชน บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2562 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ ภาคเอกชน บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
2563 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยางพารา ภาครัฐ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2564 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาครัฐ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ สัญญาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) ภาครัฐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2561 การให้บริการวิจัย โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2563 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการศึกษาและจัดทำแคตตาล็อคของบริการระบบสารสนเทศ (Application Service Catalog) และพอร์ทของระบบสารสนเทศซอฟต์แวร์ และบริการไอทีของ ส.ส.ท.(IT Service Catalog Application Porfolio) ภาครัฐ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 2 สร้างระบบ PLC เพื่อควบคุมเครื่องเชื่อม แบบ 4 หัวเชื่อม และทดสอบการทำงาน) ภาคเอกชน บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
2563 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมประกอบเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง (สำหรับระบบ 22 kV) โดยการพัฒนาอุปกรณ์จิ๊กและฟิกเจอร์ (Jig & Fixture) ระบบอัตโนมัติ ภาคเอกชน บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
2563 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคัดกรองเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตท่อร้อยสายไฟ HDPE และการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2564 การให้บริการวิจัย โครงการสร้างระบบ Model Based Design สำหรับสวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ภาคเอกชน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2565 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการอ่านรายละเอียดและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกข้อเสนอของผู้ลงทุนแต่ละรายของผู้เสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย กรณีการพิจารณาข้อเสนอการลงทุน หัวข้อที่ 1 (Land use and Masterplanning) ภาครัฐ กรมธนารักษ์
2565 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2560 การให้บริการวิจัย สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประกวดราคางานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2561 การให้บริการวิจัย โครงการ การพัฒนาซอฟท์แวร์อ่านมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ กฟผ. ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการการจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยใช้การตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคโนโลยี IOT ตามมตรฐานสมาร์ตกริต Open ADR ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2565 การให้บริการวิจัย งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคางานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2565 การให้บริการวิจัย โครงการบริการวิชาการงานวิจัย เรื่อง ระบบติดตั้งหลังคาโปร่งแสง อะคริลิก Shinkolite ระบบแขนรั้ง ภาคเอกชน บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
2566 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้าง Ground Floor, Column L.6 All Seasons Place ให้กับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ภาคเอกชน บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างประเมินโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
2561 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2562-2564 ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2562 การให้บริการวิจัย โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2559 การให้บริการวิจัย โครงการการผลิตพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่มีสมบัติหน่วงไฟ ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย"พัฒนาเครื่องทดสอบการสึกกร่อนสำหรับวัสดุกลุ่มโลหะและงานเชื่อม" ภาคเอกชน บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติต้นแบบสำหรับเชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและการเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2557 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การยกระดับการซ่อมบำรุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการวิจัยพัฒนางานห้องปฏิบัติการทดสอบแรงอัด (Compress Testing) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 -2548 (ISO/IEC17025:2005) ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ให้คำปรึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาการเชื่อมชิ้นงานไทเทเนียมด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Arc Welding) ภาคเอกชน บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาการผลิต Mixed Metal Oxide Titanium Anode ภาคเอกชน บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องควบคุมซีเอ็นซีระบบตัดพลาสมาแบบความแม่นยำสูง(High precision) ภาคเอกชน บริษัท เทอร์มาเทค จำกัด
2559 การให้บริการวิจัย โครงการการยกระดับการประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC) ในกระบวนการผลิตวอลเปเปอร์ ภาคเอกชน บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด
2559 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนางานเชื่อมท่อส่งก๊าซด้วยกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ(SAW) ภาคเอกชน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย"พัฒนาระบบการอบไล่ความชื้นสารคอปเปอร์ซัลเฟตด้วยเครื่อง Rotary dryer โดยใช้วัสดุไทเทเนียม ระยะที่ 1" ภาคเอกชน บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2560 การให้บริการวิจัย โครงการ"ยกระดับการซ่อมบำรุงงานระบบท่อแรงดันสูงสำหรับก๊าซธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขการเชื่อมซ่อม In-service ของบริษัท เชฟรอนออฟชอร์(ประเทศไทย)จำกัด" ภาคเอกชน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบการลำเลียงถ่านอัดแท่งแบบปรับระดับได้เพื่อลดการใช้แรงงานคนและลดเวลาการจัดเรียงถ่านอัดแท่งก่อนนำเข้าเตาอบไล่ความชื้น ภาคเอกชน บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมสำหรับท่อสแตนเลสเกรดดูเพล็กซ์(Duplex) ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท เอ็มโกแอลทีดี(ไทยแลนด์) จำกัด ภาคเอกชน บริษัท เค แอนด์ เอ็น อีเล็คทริค เวลแอนด์เซอร์วิส
2560 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องตัดถ่านอัดแท่งเพื่อเพิ่มมาตรฐานการผลิตถ่านอัดแท่ง ภาคเอกชน บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมซ่อมบำรุงท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดดูเพล็กซ์ โดยใช้กระบวนการเชื่อมแบบ Gas tungsten arc welding (GTAW) ภาคเอกชน บริษัท เค แอนด์ เอ็น อีเล็คทริค เวลแอนด์เซอร์วิส
2560 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับการควบคุมคุณภาพงานเชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็กจากเครื่องเชื่อมพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการ การพัฒนาระบบ counter current drying โดยใช้วัสดุไทเทเนียม สำหรับการผลิตสารคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (แอนไฮดรัส) ระยะที่ 1 ภาคเอกชน บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการ การพัฒนาระบบ counter current drying โดยใช้วัสดุไทเทเนียม สำหรับการผลิตสารคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (แอนไฮดรัส) ระยะที่ 2 ภาคเอกชน บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบการติดตั้งท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วม ณ ซอยพิทักษ์ธรรม ชุมชนทวดทอง จ.นครศรีธรรมราช ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2561 การให้บริการวิจัย โครงการ "นวัตกรรมถังเก็บน้ำแนวตั้ง (Vertical Cylindrical Pro Tank: VCPT) จากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก" ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาการผลิตถังเก็บน้ำใต้ดินแนวนอนจากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (Underground Horizontal Cylindrical Pro Tank: UHCPT) ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานเชื่อมของบริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด ภาคเอกชน บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาค้อนบดย่อยแก้วแบบถอดสลักหัวทิปเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในกระบวนการย่อยเศษแก้ว ภาคเอกชน บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย พัฒนาระบบเครื่องป้อนถุงสุญญากาศสำหรับบรรจุเม็ดพลาสติก และระบบเย็นกระสอบผ่านโปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติ ภาคเอกชน บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย พัฒนาระบบการลำเลียงและจัดเก็บกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ ตามเงื่อนไขของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) ภาคเอกชน บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เสาเข็มเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมรากฐาน ภาคเอกชน บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการนวัตกรรมเครื่องบรรจุเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ภาคเอกชน บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการออกแบบและพัฒนาระบบลำเลียงและระบบคัดกรองปริมาณเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ ภาคเอกชน บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบการติดตั้งท่อ PROPIPE (2800มม.) ใต้ดิน และทดสอบการเสียรูปของท่อระบายน้ำภายใต้เงื่อนไขของ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2562 การให้บริการวิจัย โครงการนวัตกรรมหุ่นยนต์เชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (2,400-3,000 มม.) แบบอัตโนมัติ ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธีการยับยั้งแบคทีเรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อย ด้วยวิธีนาโนชีวภาพ ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 1 สร้างเครื่องเชื่อมแบบ 4 หัวเชื่อมที่สามารถปรับระยะเชื่อมได้) ภาคเอกชน บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
2563 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมถังเก็บน้ำใต้ดินจากท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 2 ขนาด ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบอัตโนมัติ (เชื่อมฝาปิดผนังภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน) ภาคเอกชน บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
2563 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำเอกสารงานเชื่อมสำหรับการเชื่อมโลหะ 16Mo3 steel โดยใช้กระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ (SAW) และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล ภาคเอกชน บริษัท ออโต้เวลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2564 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาเอกสารงานเชื่อมท่อ Stainless Steel (SUS 304) โดยกระบวนการเชื่อม GTAW ตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมในท่าเชื่อม 6G ภาคเอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวารัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง
2565 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล ภาคเอกชน บริษัท ไทยเวลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2565 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงด้วยการควบคุมสมดุลการอัดประจุแบบแอคทีฟ ภาคเอกชน บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
2565 การให้บริการวิจัย โครงการกล่องบรรจุแบตเตอรี่ที่มีกลไกป้องกันการขโมยแบตเตอรี่ ของบริษัท ศรีกรุงไล้ท์ติ้ง จำกัด ภาคเอกชน บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
2563 การให้บริการวิจัย โครงการ การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดควบคุมกลไกสับเปลี่ยนเกียร์ส่งกำลัง สำหรับรถหัวลากไฟฟ้า ระยะที่ 1 ภาคเอกชน บริษัท นวัตพลัง จำกัด
2560 การให้บริการวิจัย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพชุดติดตั้งและยานสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่เพื่อผลิตแผนที่คุณภาพสูง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ภาครัฐ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลสำรวจความเร็วสูงและระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรวจจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) ภาครัฐ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
2563 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น(Boost up new Entrepreneurs) ปี 2563 ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2564 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปี 2564 กลุ่มผู้ประกอบการภาคการเกษตรและภาคการผลิต ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2565 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อใช้บริหารจัดการอ้อยทั้งระบบ ระยะที่ 2 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2565 การให้บริการวิจัย โครงการปรับปรุงระบบแอพพลิเคชั่นตรวจสิทธิ์อ้อย ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2566 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2566 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอ้อยจากไร่สู่โรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2556 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : การดูแลหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ภาครัฐ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย(Zoning)ของไทย ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร (LoRaWan) ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2563 การให้บริการวิจัย โครงการระบบการเลี้ยงไก่เนื้ออัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2567 การให้บริการวิจัย โครงการการสร้างเสริมทักษะเขียนโปรแกรมเชิงปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีคู่เสมือนดิจิทัลผ่านระบบควบคุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ภาครัฐ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมน้ำตายทรายไทยอย่างยั่งยืนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon) ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2554 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี 2554 ภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้บริการวิจัย โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2554 ภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 การให้บริการวิจัย โครงการการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2560 การให้บริการวิจัย โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 3 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2560 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติด้วยการส่งเสริมสถานประกอบการสู่ 1 โรงงาน 1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันไทย - เยอรมัน
2560 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ภาครัฐ สถาบันพลาสติก
2560 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีและการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2565 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทางรวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 1020 (ช่วงเชียงราย -อำเภอเชียงของ ตอนบ้านโป่งเกลือ - ตำบลบ้านปล้อง) ภาคเอกชน บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
2565 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทางรวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 116 (ช่วงบ้านป่าสัก -ตำบลท่าวังพร้าว) ภาคเอกชน บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
2566 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบคันทางและโครงสร้างชั้นดิน งานวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันดิน รวมถึงระบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพคันทาง/ลาดหลังคันทาง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเลย ภาคเอกชน บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท์ จำกัด
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล ภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 การให้บริการวิจัย โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาครัฐ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2563 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบหอดักจับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสำหรับชุมชน ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2564) สัญญาเลขที่ จ.67/2561 ภาครัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2561 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะที่ 2 ภาครัฐ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
2561 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือและจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (Digital Master Plan) ภาครัฐ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) ระยะ 2 ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว (DFT SMART Licensing Systems - I : SMART I) ภาครัฐ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2565 การให้บริการวิจัย จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาครัฐวิสาหกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2564 การให้บริการวิจัย โครงการบริการวิชาการวิจัยเรื่อง ระบบติดตั้งหลังคาโปร่งแสง อะคริลิก Shinkolite ระบบเสาค้ำ ภาคเอกชน บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
2565 การให้บริการวิจัย จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐวิสาหกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : ความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น และความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาครัฐ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
2563 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือวัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย จำนวน 70 ชุด ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2564 การให้บริการวิจัย การพัฒนากระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์จากลำไส้ปลวกเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพทางเลือกจากใบอ้อย ภาครัฐ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2554 การให้บริการวิจัย ศึกษาและสำรวจความคิดเห็นในประเด็นเชิงนโยบายหรือเชิงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจหรือสังคมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาครัฐ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2559 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ภาครัฐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2564 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบแนวทางปฏิรูปธุรกิจศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในแผนดำเนินการ 5 ปี โครงการจัดทำแผนปฏิรูปธุรกิจศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ในรูปแบบ E-business ภาครัฐ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
2561 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแผนการปรับปรุงให้บริการประจำปี 2561 ภาครัฐวิสาหกิจ โรงพิมพ์ตำรวจ
2562 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2562 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้าโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2562 ภาครัฐวิสาหกิจ โรงพิมพ์ตำรวจ
2563 การให้บริการวิจัย โครงการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ ภาครัฐวิสาหกิจ โรงพิมพ์ตำรวจ
2563 การให้บริการวิจัย โครงการกลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย ภาครัฐ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2563 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerce ภาครัฐ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ SMEs ภาครัฐ สถาบันไทย - เยอรมัน
2561 การให้บริการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด ภาคเอกชน บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด ภาคเอกชน บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้าในโรงงานผลิตอาวุธ กรณีศึกษา ษริษัท เนแรค อาร์มส อินดีสตรี จำกัด ภาคเอกชน บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
2561 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พิษณุโลกและอุตรดิตถ์) ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 การให้บริการวิจัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 การให้บริการวิจัย โครงการดำเนินงานกิจกรรมเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ภาครัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
2562 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาครัฐ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2562 การให้บริการวิจัย โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาครัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2562 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาครัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2562 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎร ภาครัฐ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2563 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ภาครัฐ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2563 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ภาครัฐ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2558 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาพลังงานชีวมวลยั่งยืนสำหรับพื้นที่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอแลนด์) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2560 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2560 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ(ราชทัณฑ์) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2560 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือ) ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2560 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ภาครัฐ มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2 ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2561 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุม ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2562 การให้บริการวิจัย โครงการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality: VR) สำหรับนักศึกษา ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2562 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2563 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ภาครัฐ กรุงเทพมหานคร
2563 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบอัตโนมัติ ภาคเอกชน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2567 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ภาครัฐ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2566 การให้บริการวิจัย โครงการนวัตกรรมดวงโคมไฟสาดแสงและดวงโคมไฟติดประจำที่แอลอีดี สำหรับสนามกีฬาและอาคารทั่วไปเพื่อเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ภาคเอกชน บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
2563 การให้บริการวิจัย โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไม้ไผ่ ภาครัฐ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2561 การให้บริการวิจัย โครงการ การปรับปรุงกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อน T6 เพื่อเพิ่มผลผลิตล้ออลูมิเนียมเกรด A356 ของบริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด ภาคเอกชน บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2562 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ภาคเอกชน บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2563 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการกำหนดคุณลักษณะของดินถมสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2564 การให้บริการวิจัย การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของตาข่ายคลุมดินร่วมกับหญ้ารูซี่สำหรับการควบคุมการกัดเซาะความลาดดิน: กรณีศึกษาพื้นที่ความลาดหลังลานไกโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
2561 การให้บริการวิจัย โครงการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภาครัฐ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2555 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก ภาครัฐ สถาบันไทย - เยอรมัน
2561 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาระบบอ่านบาร์โค้ดเพื่อใช้สำหรับการนับจำนวนของสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง (1991)จำกัด ภาคเอกชน บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง(1991)จำกัด
2562 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัยระบบกล้องตรวจจับการบุกรุกตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
2565 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
2566 การให้บริการวิจัย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
2562 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 1 ภาครัฐ กรมควบคุมมลพิษ
2565 การให้บริการวิจัย โครงการศึกษารูปแบบของการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 3 ภาครัฐ กรมควบคุมมลพิษ
2566 การให้บริการวิจัย การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการประเมินพื้นที่ปนเปื้นมลพิษ ภาครัฐ กรมควบคุมมลพิษ
2565 การให้บริการวิจัย โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับสมดุลแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด ภาคเอกชน บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
2566 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมดวงโคมไฟถนนแอลอีดีเพื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ภาคเอกชน บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
2566 การให้บริการวิจัย โครงการวิจัย การทดสอบหาอัตราส่วนผสมดินซีเมนต์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Mixture Test) โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเอกชน บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
2565 การให้บริการวิจัย การจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการแข่งขันกีฬา Single Sports สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐวิสาหกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2567 การให้บริการวิจัย โครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบในการจัดทำ FTA ไทย-ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) ภาครัฐ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 28

Yesterday 1589

Week 4568

Month 26195

All 842099

Currently are 25 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 28

Yesterday 1589

Week 4568

Month 26195

All 842099

Currently are 25 guests and no members online