สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร


1 | 2 | Next
วันที่สมัคร หัวข้อหลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่รับ การสมัคร
17 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 อัญชลี ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
17 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 นายวิระเดช นวลละออง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
15 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 นางสาวจินตนา รีอ่ำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
15 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 ไพฑูรย์ เอื้อวรสุข น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
10 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 นางสาวอรพรรณ กาญจนะเลขา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
9 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 4/60 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 3 นางประไพ ผ่องศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
9 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 3 พีรพัฒน์ เกิดน้อย ภานุพงศ์ นันทจันทร์ ประภาส ดีเสมอ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
8 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 นางสาวกชกร พิสุทธิ์พงศานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
8 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 อิสรินทร์ ดวงพรหมเมศ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
7 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 2 นางสาวกนกกาญจน์ บัวกลิ่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
6 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 นายธนากร เฟื่องฟุ้ง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
6 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 นางสาวกนกกาญจน์ บัวกลิ่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
6 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 5 นางสาวกนกกาญจน์ บัวกลิ่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 ปริดา รุ่งสว่าง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
4 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 นายเกรียงไกร วรวัฒน์พิบูลย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
3 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 พงษ์วัฒน์ อยู่สอน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
3 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 5 สุวรรณา เวชธรรมา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
2 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 2 น.ส.ปทิตตา ดีงูเหลือม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
2 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 4/60 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 3 นางประไพ ผ่องศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
2 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 วิรัตน์วงค์ประสิทธิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
1 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 นายนิติพนธ์ สมานทรัพย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
1 พ.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 นายสมจิตร กาวีระ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
1 พ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 นายชัยณรงค์ แย้มใย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
31 ต.ค. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 อรรถพร เพ็งหมื่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
31 ต.ค. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 จารุวรรณ แซ่ลิ้ม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
31 ต.ค. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 2 นาย ประทีป เกษสุวรรณ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
30 ต.ค. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 บริษัท พี พี แกรนด์ จำกัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
26 ต.ค. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 2 ธันวาคม 2560 1 นาย จิรายุวัฒน์ จันทร์นาค น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
20 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 5 นางสาวชญานิศ โศภิษฐ์บุญวัฒน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
19 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 4/60 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 2 ดรุณรัตน์ เพียรอุตส่าห์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
19 ต.ค. 60   การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 2 นางสาวกมลทิพย์ แซ่เฮง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
16 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 4/60 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 2 นางสาวกมลทิพย์ แซ่เฮง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
11 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 ฐาปกรณ์ แก้วศรีงาม นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
10 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 นายอนันต์ แทนเครือ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
9 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 ชยากร สายใจบุญ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
6 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 2 นางสาวศรีสุดา คล้ายพันธ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 1 นางสาวกันต์สินี เอกปัชชา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 1 ผู้ติดต่อ นางมินท์ธิตรา คำอ่อน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 5 กนกกาญจน์ บัวกลิ่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 5 กนกกาญจน์ บัวกลิ่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 5 กนกกาญจน์ บัวกลิ่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 ต.ค. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 1 นาย พิสิทธิ์ เมืองขุนทด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
4 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 1 วันทนา สังข์แจ่ม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
3 ต.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 1 ยุพาพรรณ กูลเพชร์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
28 ก.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 6/60 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2560 2 นางสาวจิรพรรณ กฤษน้อย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
28 ก.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 2 นางสาวจิรพรรณ กฤษน้อย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
27 ก.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 1 นางสาวสโรชา ใจยะราช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
26 ก.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 2 นายสิทธิชัย เชยชม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
26 ก.ย. 60   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 1 นางปริฉัตร องอาจ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
26 ก.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 5/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 3 นิตติยา สุขประเสริฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 36

Yesterday 40

Week 335

Month 889

All 13366

Currently are 6 guests and no members online