สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัครวันที่ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
18 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวสุธิมา ใสส่อง รอดำเนินการ
18 ต.ค. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 2 วิชุดา สัตย์ธรรม รอดำเนินการ
18 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวนิอร ฉันทรัตนโชค รอดำเนินการ
18 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 2 วิทยา เหมโก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (18 ต.ค. 62)
16 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 1 ช่อลดา วชิรวณิชกิจ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (16 ต.ค. 62)
16 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 สกล อุดมสุขธนโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ต.ค. 62)
16 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 โกสุม เมตตา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ต.ค. 62)
11 ต.ค. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 1 นายทวีพงษ์ คูหารัตน์ นายวรวุฒิ พิมสิม (11 ต.ค. 62)
11 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวอรพรรณ กาญจนะเลขา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ต.ค. 62)
10 ต.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่6/62 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 1 นุชนาฏ หวานเสนาะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ต.ค. 62)
9 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 บุญฑริกา สิทธิชัย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ต.ค. 62)
9 ต.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่6/62 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 1 เกียรติศักดิ์ ทองนอก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ต.ค. 62)
9 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 เกียรติศักดิ์ ทองนอก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ต.ค. 62)
9 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวกุสุมา พรหมยานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ต.ค. 62)
9 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 กิตติชัย ชำนาญรักษา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ต.ค. 62)
8 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 ธีระรัตน์ ม่วงศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (8 ต.ค. 62)
7 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาววาทินี คำแปง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 ต.ค. 62)
7 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาววาทินี คำแปง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 ต.ค. 62)
7 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาวนริศรา เอกรัตนเวศน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 ต.ค. 62)
3 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 ชัชกรน์ ศรัณย์เวชกุล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (4 ต.ค. 62)
3 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 ศิรภัสสร วงอำนาจ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (4 ต.ค. 62)
3 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวอรสา แซ่หลี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 ต.ค. 62)
2 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 2 ชุตินันท์ คุ้มครอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ต.ค. 62)
2 ต.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายอวิรุทธิ์ กองแพง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ต.ค. 62)
1 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นายจิรัฐติ ชาติทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ต.ค. 62)
1 ต.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 จักรพันธ์ น้อยก้อม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ต.ค. 62)
30 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่6/62 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 1 นายณัฐธิพงษ์ เทียนทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 ต.ค. 62)
26 ก.ย. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวรัชนีกร เหล็กรัตน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 ก.ย. 62)
26 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่6/62 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาวสุจิตรา คำดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 ก.ย. 62)
26 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาว ศรีวรรณ สุขสวัสดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (26 ก.ย. 62)
25 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 ชัญญา ฉัตรทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (25 ก.ย. 62)
25 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 สุวรรณา เวชธรรมา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (25 ก.ย. 62)
24 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นายทศวรรษ แตงเส็ง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (24 ก.ย. 62)
20 ก.ย. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 28 กันยายน 2562 1 นางสาวขวัญชนก โคกเพลาะ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (20 ก.ย. 62)
18 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาว จีรนันท์ สังข์งาม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (18 ก.ย. 62)
12 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 1 อนิรุทธิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (12 ก.ย. 62)
11 ก.ย. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 28 กันยายน 2562 1 นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อแก้ว น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (11 ก.ย. 62)
11 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 จักรพงษ์? น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.ย. 62)
10 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.ย. 62)
10 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 1 นายอนุพงศ์ นาคไร่ขิง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ก.ย. 62)
9 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 2 สุภัทรา เลิกบางพลัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ก.ย. 62)
9 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 5 สุภัทรา เลิกบางพลัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ก.ย. 62)
9 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 วรพจน์ ทองย้อย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ก.ย. 62)
8 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 1 อรรถพล หระดี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ก.ย. 62)
7 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่6/62 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 1 นายทวีศักดิ์ ฟูกสันเทียะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ก.ย. 62)
7 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นายภาณุพงศ์ แก้วแกมเกตุ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ก.ย. 62)
6 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 2 อัจฉรี กาวิภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (6 ก.ย. 62)
6 ก.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 2 จตุพร ศรีมงคล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (6 ก.ย. 62)
5 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 3 นายทวิพัฒน์ นิกรกูล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (5 ก.ย. 62)
3 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 วรพจน์ ทองย้อย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 ก.ย. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์18 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล16 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม11 ตุลาคม 2562 เวลา 13:18 น.
yuwadee13 กันยายน 2562 เวลา 13:52 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ29 สิงหาคม 2562 เวลา 08:42 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 25 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 25 guests and no members online