สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัครวันที่ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
20 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาว ขนิษฐา เจ๊ะหมัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 มิ.ย. 62)
20 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาว ขนิษฐา เจ๊ะหมัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 มิ.ย. 62)
20 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นางสาว ขนิษฐา เจ๊ะหมัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 มิ.ย. 62)
19 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 1 สมชาย จันทร์คำ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (19 มิ.ย. 62)
18 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 2 คุณอัจจิมา อ่อนคำ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (18 มิ.ย. 62)
18 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 นางสาวศศิพิมล เทพไพฑูรย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (18 มิ.ย. 62)
12 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นางสาวพิจิตรา ศรีสมบัติ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (13 มิ.ย. 62)
6 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 จุฑามาศ จันทร์ประดิษฐ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 มิ.ย. 62)
5 มิ.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 มลฤดี จันทร์สวัสดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (5 มิ.ย. 62)
5 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 2 วิชิต ปิยนุสรณ์ นายวรวุฒิ พิมสิม (5 มิ.ย. 62)
31 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นางสาวกรสุดา ดิษดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 พ.ค. 62)
31 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นางสาวกรสุดา ดิษดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 พ.ค. 62)
30 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นางปนัดดา พันธ์จำนงค์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 พ.ค. 62)
30 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 วทัญญู อ่อนตา น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (30 พ.ค. 62)
30 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นางสาวขวัญเรือน มีแขก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 พ.ค. 62)
30 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 นางสาวขวัญเรือน มีแขก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 5 จักรา สิงห์คำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 จักรา สิงห์คำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 5 จักรา สิงห์คำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 วัชรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นายบุญฤทธิ์ วิเศษพานิช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นายกฤษดา ศรีสวัสดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 5 จักรา สิงห์คำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 ฐิติมา น้อยสนิท น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นายบุญฤทธิ์ วิเศษพานิช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 ฉัตร์ทริกา วงษ์นนท์ศิลา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 นายจักรพงษ์ นิยมพงษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 1 สุชาดา ทองเหมือน นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 5 นางสาว บุญสิตา สมุทรัตน์ นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 5 นางสาว กัลยรัตน์ คงนะ นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 5 นางสาว บุญสิตา สมุทรัตน์ นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 5 นางสาว ภัทรวิจิตร นามจำปา นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
24 พ.ค. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 1 นายบุญประสงค์ เสนสน นายวรวุฒิ พิมสิม (24 พ.ค. 62)
24 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 นางสาวมณเฑียร พึ่งเดช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (24 พ.ค. 62)
23 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 พ.ค. 62)
22 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 พ.ค. 62)
22 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นายบุญประสงค์ เสนสน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 พ.ค. 62)
22 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 1 นางณัฐธิดา เตปิน นายวรวุฒิ พิมสิม (22 พ.ค. 62)
21 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 4 สุภัทรา เลิกบางพลัด น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (21 พ.ค. 62)
21 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นางจุติพร ศรีสอาด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 พ.ค. 62)
18 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 2 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 พ.ค. 62)
18 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 3 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 พ.ค. 62)
17 พ.ค. 62   การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 1 นายสิทธิชัย อารีย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 พ.ค. 62)
17 พ.ค. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 1 พัชรินทร์ อัศวไมตรี นายวรวุฒิ พิมสิม (21 พ.ค. 62)
16 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 สุนทรี ปิยมหันต์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (17 พ.ค. 62)
16 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 นางสาว อุษณี อยู่สบาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 พ.ค. 62)
16 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 นางสาว อุษณี อยู่สบาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 พ.ค. 62)
16 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 กานต์ดามณี พุดดอน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 พ.ค. 62)
15 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นราพร อยู่นาน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 พ.ค. 62)
15 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นาย วีระชัย สุขสะอาด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 พ.ค. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:10 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:47 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม11 มิถุนายน 2562 เวลา 16:10 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:59 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 3

Yesterday 137

Week 549

Month 2103

All 59214

Currently are 31 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 3

Yesterday 137

Week 549

Month 2103

All 59214

Currently are 31 guests and no members online