สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัครวันที่ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
21 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 คุณแสงอรุณ คงศักดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 ส.ค. 62)
20 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาวบัญจณา ใจแน่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ส.ค. 62)
20 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นายสมชัย ลิขิตวัฒนกิจ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ส.ค. 62)
20 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นายฐิตอัฑฒ์ เฉลิมเจริญรัฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ส.ค. 62)
19 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 2 นางสาวสุจิตรา คำดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ส.ค. 62)
15 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (15 ส.ค. 62)
15 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ส.ค. 62)
15 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาวนิศามณี แก้วหลักดี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ส.ค. 62)
14 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 4 นันท์นภัส สำราญบุญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 ส.ค. 62)
13 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 5 นางสาววาทินี คำแปง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 ส.ค. 62)
13 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 4 นางสาววาทินี คำแปง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 ส.ค. 62)
13 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 2 คุณฉันทิตา ศิริศักดิพร น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 ส.ค. 62)
10 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 สุพัตรา แจ้งจำรัส น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ส.ค. 62)
8 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 2 นิตติยา สุขประเสริฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (8 ส.ค. 62)
6 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 ณัฐพงศ์ นทีธารทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (6 ส.ค. 62)
6 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 กมนทรรศน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (6 ส.ค. 62)
2 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 2 พิสุทธินี งามสุวรรณ นายวรวุฒิ พิมสิม (2 ส.ค. 62)
2 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 2 ยุวดี ธิยะนัน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ส.ค. 62)
2 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาวศิริพร เปล่งศรีสุข น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ส.ค. 62)
1 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 จิตกร กนกนัยการ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 ส.ค. 62)
1 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 จิตกร กนกนัยการ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 ส.ค. 62)
1 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นางณัฐธิดา เตปิน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 ส.ค. 62)
31 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 ดุลยา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 ก.ค. 62)
31 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 4 น.ส.อุษณี อยู่สบาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 ก.ค. 62)
30 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นาย ฐิตอัฑฒ์ เฉลิมเจริญรัฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 ก.ค. 62)
25 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 2 นางสาวปัน ทัศนานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (26 ก.ค. 62)
23 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นายพงศกร จาดย่านขาด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
23 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นางปุญชรัศมิ์ วสุศิริฐานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
23 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 1 นางสาวกรสุดา ดิษดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 5 นายอาทิตย์ สิงห์ทิพย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 5 นายอาทิตย์ สิงห์ทิพย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 1 วรปภา รักษาศิลป์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 จิตรลดา บำรุง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.ค. 62)
18 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 อานนท์ รัตนวโรภาส น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ก.ค. 62)
17 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 2 นายกิติศักดิ์ ธิศาเวช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ก.ค. 62)
17 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 1 นายชูสกุล สุขสนิท น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ก.ค. 62)
15 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 1 นาย สมคิด จารุธัมโม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ก.ค. 62)
13 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 ฉัตรชัย คชอ่วม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ก.ค. 62)
13 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นุชนาฏ หวานเสนาะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ก.ค. 62)
11 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 น.ส.นาฏญา คุ้มวงษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.ค. 62)
11 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นายสุรพงศ์ คชชา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.ค. 62)
10 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 5 บุปผาสวรรค์ ชาญสูงเนิน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ก.ค. 62)
9 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 น.ส.สุรินทร ศรีจันทร์สุข น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ก.ค. 62)
4 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 สิรินญา วาวิไล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (4 ก.ค. 62)
4 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 วราภรณ์ สีดาห้าว น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (4 ก.ค. 62)
3 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 นุชนาฏ หวานเสนาะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 ก.ค. 62)
2 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นายสราวุธ แรงมัน น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (3 ก.ค. 62)
2 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นายอวิรุทธิ์ กองแพง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ก.ค. 62)
1 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 นายจิรวัฒน์ พชรธรรมโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ก.ค. 62)
27 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (2 ก.ค. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:37 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว21 สิงหาคม 2562 เวลา 10:44 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล20 สิงหาคม 2562 เวลา 11:03 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม16 สิงหาคม 2562 เวลา 08:49 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:32 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 120

Yesterday 143

Week 394

Month 2339

All 65996

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 120

Yesterday 143

Week 394

Month 2339

All 65996

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions