บทสรุปผู้บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ.

การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร (SWOT Analysis)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จุดแข็ง (Strength)

 1. สำนักได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก
 2. สำนักมีทีมงานฝ่ายสนับสนุนประสานงานในการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
 3. สำนักสามารถใช้ศักยภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการอุตสาหกรรม
 4. สำนักมีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความพร้อมด้านสถานที่ และอุปกรณ์ในการให้บริการวิชาการ
 6. มีทีมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (Weakness)

 1. ขาดการตลาดที่เป็นมืออาชีพ บุคลากรประจำไม่มีทักษะในการทำตลาดเชิงรุก
 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการบูรณาการงานร่วมกันของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน มหาวิทยาลัย
 3. บุคลากรยังไม่มุ่งมั่นทำงานและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
 4. ระบบการดำเนินงานภายในองค์กรยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

โอกาส (Opportunity)

 1. สำนักเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิยาลัย ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระดับประเทศ ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
 2. ภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก เอื้อประโยชน์ต่องานวิจัยและการให้บริการวิชาการ
 3. มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ทำให้เอื้อต่อการบริหารจัดการต่อระเบียบการให้บริการวิชาการ
 4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง
 5. มหาวิทยาลัยมีสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่เอื้อต่อการให้บริการวิชาการ
 6. มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารขององค์การภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวนมาก
 7. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

อุปสรรค (Threats)

 1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะ สำนัก) ยังมีการให้บริการทางวิชาการที่เหมือนกัน และมีการคิดค่าดำเนินการที่แตกต่างกัน
 2. บุคลากรยึดวิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนทางราชการแบบเก่า ๆ ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
 3. ระเบียบงานบริการวิชาการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 4. ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนบริหารตนเองได้
 5. ไม่มีกลไกที่สามารถจะทำให้สำนักใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 6. ยังขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิชาต่างๆอย่างเต็มที่
 7. ยังขาดผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและระบบการบริหารจัดการที่รับผิดชอบโดยตรง   เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบริการวิชาการไปสู่ความสำเร็จ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 394

Yesterday 562

Week 1579

Month 12520

All 170511

Currently are 19 guests and 3 members online

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 394

Yesterday 562

Week 1579

Month 12520

All 170511

Currently are 19 guests and 3 members online

 • kaewnum
 • chalida.r
 • itdi_0034