ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2556
1. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ
เวลาดำเนินงาน : 1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
2. โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
เวลาดำเนินงาน : 10 ม.ค. 2556 - 9 ม.ค. 2557

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางนภัสวรรณ แสงอ่อน
3. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย
เวลาดำเนินงาน : 8 ธ.ค. 2555 - 8 ต.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : การดูแลหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น
เวลาดำเนินงาน : 3 ม.ค. 2556 - 3 ต.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)
เวลาดำเนินงาน : 30 พ.ย. 2555 - 25 ก.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
6. โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2556 - 15 ก.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางรินนภา รัตนวิไลวรรณ
7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง
เวลาดำเนินงาน : 17 ธ.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
8. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน
เวลาดำเนินงาน : 17 ธ.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
9. เครื่องสับและอบชีวมวลพร้อมชุดระบายความร้อนเชื้อเพลิง พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
10. เครื่องบดและอัดเม็ดชีวมวลเชื้อเพลิงแข็งแบบเคลื้อนที่ได้ตามแหล่งวัตถุดิบ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
11. ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผักดอง พื้นที่จังหวัดราชบุรี
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
12. โครงการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต (โรงสีข้าว)
เวลาดำเนินงาน : 17 ธ.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
13. จัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ(ระยะที่1)
เวลาดำเนินงาน : 15 ธ.ค. 2555 - 14 พ.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 16 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 16 guests and no members online