ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2559
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 25 มี.ค. 2559 - 24 ก.พ. 2561

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
2. โครงการบริหารโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
เวลาดำเนินงาน : 21 ก.ค. 2559 - 20 เม.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง : สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน
เวลาดำเนินงาน : 12 เม.ย. 2559 - 11 เม.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
4. โครงการการผลิตพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่มีสมบัติหน่วงไฟ
เวลาดำเนินงาน : 1 ส.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : อ.อรรถพล แก้ววิลัย
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
5. โครงการการยกระดับการประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC) ในกระบวนการผลิตวอลเปเปอร์
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.ย. 2559 - 14 ก.พ. 2560

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
6. โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
เวลาดำเนินงาน : 10 มิ.ย. 2559 - 9 ก.พ. 2560

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
7. โครงการพัฒนาเครื่องควบคุมซีเอ็นซีระบบตัดพลาสมาแบบความแม่นยำสูง(High precision)
เวลาดำเนินงาน : 1 ก.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เทอร์มาเทค จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
8. โครงการการพัฒนางานเชื่อมท่อส่งก๊าซด้วยกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ(SAW)
เวลาดำเนินงาน : 1 ส.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
9. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย
เวลาดำเนินงาน : 22 ม.ค. 2559 - 16 พ.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.เอกรัฐ บุญภูงา
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
10. โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
เวลาดำเนินงาน : 21 ม.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
11. โครงการวิจัยพัฒนางานห้องปฏิบัติการทดสอบแรงอัด (Compress Testing) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 -2548 (ISO/IEC17025:2005)
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.พ. 2558 - 14 ส.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
12. ให้คำปรึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.พ. 2559 - 14 ส.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
13. การศึกษาการใช้ชีวมวลฟางข้าว ใบและยอดอ้อย และลำต้นข้าวโพด เพื่อผลิตพลังงานทดแทน
เวลาดำเนินงาน : 21 ต.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
14. พัฒนาการเชื่อมชิ้นงานไทเทเนียมด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Arc Welding)
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.ย. 2558 - 14 ก.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
15. กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ปีที่ 1
เวลาดำเนินงาน : 9 ธ.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ผศ. วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
16. โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เวลาดำเนินงาน : 25 พ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
17. โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
เวลาดำเนินงาน : 25 พ.ย. 2558 - 22 มิ.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศักรินทร์ ชูดวง
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
18. พัฒนาการผลิต Mixed Metal Oxide Titanium Anode
เวลาดำเนินงาน : 16 พ.ย. 2558 - 14 พ.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 558

Yesterday 494

Week 1052

Month 1843

All 129873

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 558

Yesterday 494

Week 1052

Month 1843

All 129873

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions