ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
1. โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เวลาดำเนินงาน : 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
2. โครงการ การพัฒนาซอฟท์แวร์อ่านมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ กฟผ.
เวลาดำเนินงาน : 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.เอกรัฐ บุญภูงา
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
3. โครงการระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่าย (Transformer Load Monitoring : TLM)
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.ย. 2560 - 13 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้านครหลวง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
4. สัญญาจ้างที่ปรึกษางานพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยี : ทบทวนและประเมินเทคโนโลยี (Development of Technology Management System : Technology Review and Assessment)
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.พ. 2561 - 15 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
5. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบอ่านบาร์โค้ดเพื่อใช้สำหรับการนับจำนวนของสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง (1991)จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 ส.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง(1991)จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นราธิป แสงซ้าย
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
6. สัญญาจ้างออกแบบและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการด้านการควบคุมระบบไฟฟ้า (Dispatching Training Simulator:DTS)
เวลาดำเนินงาน : 14 พ.ย. 2560 - 14 พ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
7. โครงการศึกษาผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าในด้านการดำเนินการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เวลาดำเนินงาน : 9 ส.ค. 2561 - 9 เม.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
8. โครงการดำเนินงานกิจกรรมเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
เวลาดำเนินงาน : 10 ส.ค. 2561 - 6 เม.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
9. โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3
เวลาดำเนินงาน : 9 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
10. โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุม
เวลาดำเนินงาน : 9 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
11. โครงการ การปรับปรุงกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อน T6 เพื่อเพิ่มผลผลิตล้ออลูมิเนียมเกรด A356 ของบริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ดร.แคททรียา ทวีทรัพย์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
12. โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เสาเข็มเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมรากฐาน
เวลาดำเนินงาน : 1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
13. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2562-2564
เวลาดำเนินงาน : 13 ก.ค. 2561 - 7 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
14. โครงการนวัตกรรมเครื่องบรรจุเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เวลาดำเนินงาน : 20 ส.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
15. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบลำเลียงและระบบคัดกรองปริมาณเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 20 ส.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
16. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
เวลาดำเนินงาน : 21 มิ.ย. 2561 - 16 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
17. โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เวลาดำเนินงาน : 9 ก.พ. 2561 - 4 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
18. โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
19. โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2
เวลาดำเนินงาน : 29 ก.ย. 2560 - 28 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
20. โครงการพัฒนารูปแบบการติดตั้งท่อ PROPIPE (2800มม.) ใต้ดิน และทดสอบการเสียรูปของท่อระบายน้ำภายใต้เงื่อนไขของ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 25 ก.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
21. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะที่ 2
เวลาดำเนินงาน : 20 ก.พ. 2561 - 17 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
หัวหน้าโครงการ : ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
22. โครงการจ้างประเมินโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
เวลาดำเนินงาน : 28 ส.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
23. โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เวลาดำเนินงาน : 17 มี.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
24. โครงการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เวลาดำเนินงาน : 10 เม.ย. 2561 - 5 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
25. สัญญาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย
เวลาดำเนินงาน : 19 ก.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
26. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือและจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (Digital Master Plan)
เวลาดำเนินงาน : 1 พ.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
หัวหน้าโครงการ : ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
27. การวิจัยและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
ผู้ประสานงาน : นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์
28. การวิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
ผู้ประสานงาน : นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์
29. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้าในโรงงานผลิตอาวุธ กรณีศึกษา ษริษัท เนแรค อาร์มส อินดีสตรี จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
ผู้ประสานงาน : นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์
30. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินงาน : 23 ก.พ. 2561 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
31. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พิษณุโลกและอุตรดิตถ์)
เวลาดำเนินงาน : 6 มิ.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
เวลาดำเนินงาน : 11 มิ.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
33. โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561
เวลาดำเนินงาน : 20 ก.พ. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
34. โครงการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการพัฒนายกระดับศักยภาพสถานประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน ในเชิงเทคนิคและมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินงาน : 28 ก.พ. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เวลาดำเนินงาน : 6 มิ.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
36. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เวลาดำเนินงาน : 31 พ.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
37. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน
เวลาดำเนินงาน : 17 พ.ค. 2561 - 13 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
38. โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561
เวลาดำเนินงาน : 11 ม.ค. 2561 - 7 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
39. โครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินงาน : 9 พ.ย. 2560 - 4 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
40. โครงการจัดทำแผนการปรับปรุงให้บริการประจำปี 2561
เวลาดำเนินงาน : 5 มี.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : โรงพิมพ์ตำรวจ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
41. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561
เวลาดำเนินงาน : 1 ก.พ. 2561 - 29 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
42. โครงการวิจัย พัฒนาระบบเครื่องป้อนถุงสุญญากาศสำหรับบรรจุเม็ดพลาสติก และระบบเย็นกระสอบผ่านโปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 20 เม.ย. 2561 - 19 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
43. โครงการวิจัย พัฒนาระบบการลำเลียงและจัดเก็บกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ ตามเงื่อนไขของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)
เวลาดำเนินงาน : 17 เม.ย. 2561 - 16 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
44. โครงการยกระดับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานเชื่อมของบริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
45. โครงการพัฒนาค้อนบดย่อยแก้วแบบถอดสลักหัวทิปเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในกระบวนการย่อยเศษแก้ว
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.พ. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
46. โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น
เวลาดำเนินงาน : 15 พ.ย. 2560 - 12 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
47. โครงการ "นวัตกรรมถังเก็บน้ำแนวตั้ง (Vertical Cylindrical Pro Tank: VCPT) จากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก"
เวลาดำเนินงาน : 1 ธ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
48. โครงการพัฒนาการผลิตถังเก็บน้ำใต้ดินแนวนอนจากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (Underground Horizontal Cylindrical Pro Tank: UHCPT)
เวลาดำเนินงาน : 20 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
49. สัญญาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)
เวลาดำเนินงาน : 29 ก.ย. 2560 - 25 ก.พ. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
50. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2564) สัญญาเลขที่ จ.67/2561
เวลาดำเนินงาน : 22 ธ.ค. 2560 - 19 ก.พ. 2561

ผู้ว่าจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
51. โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ของ Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เวลาดำเนินงาน : 12 ธ.ค. 2560 - 11 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
52. โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหัวจ่ายน้ำมันไฟไหม้ของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 7 ธ.ค. 2560 - 6 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
53. ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ
เวลาดำเนินงาน : 25 ต.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี
ผู้ประสานงาน : นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 26

Yesterday 129

Week 1063

Month 1139

All 90047

Currently are 8 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 26

Yesterday 129

Week 1063

Month 1139

All 90047

Currently are 8 guests and no members online