ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
1. โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เวลาดำเนินงาน : 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
2. โครงการ การพัฒนาซอฟท์แวร์อ่านมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ กฟผ.
เวลาดำเนินงาน : 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.เอกรัฐ บุญภูงา
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
3. โครงการระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่าย (Transformer Load Monitoring : TLM)
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.ย. 2560 - 13 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้านครหลวง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
4. สัญญาจ้างที่ปรึกษางานพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยี : ทบทวนและประเมินเทคโนโลยี (Development of Technology Management System : Technology Review and Assessment)
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.พ. 2561 - 15 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
5. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบอ่านบาร์โค้ดเพื่อใช้สำหรับการนับจำนวนของสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง (1991)จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 ส.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง(1991)จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นราธิป แสงซ้าย
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
6. สัญญาจ้างออกแบบและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการด้านการควบคุมระบบไฟฟ้า (Dispatching Training Simulator:DTS)
เวลาดำเนินงาน : 14 พ.ย. 2560 - 14 พ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
7. โครงการศึกษาผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าในด้านการดำเนินการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เวลาดำเนินงาน : 9 ส.ค. 2561 - 9 เม.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
8. โครงการดำเนินงานกิจกรรมเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
เวลาดำเนินงาน : 10 ส.ค. 2561 - 6 เม.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
9. โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3
เวลาดำเนินงาน : 9 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
10. โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุม
เวลาดำเนินงาน : 9 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
11. โครงการ การปรับปรุงกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อน T6 เพื่อเพิ่มผลผลิตล้ออลูมิเนียมเกรด A356 ของบริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ดร.แคททรียา ทวีทรัพย์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
12. โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เสาเข็มเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมรากฐาน
เวลาดำเนินงาน : 1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
13. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2562-2564
เวลาดำเนินงาน : 13 ก.ค. 2561 - 7 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
14. โครงการนวัตกรรมเครื่องบรรจุเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เวลาดำเนินงาน : 20 ส.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
15. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบลำเลียงและระบบคัดกรองปริมาณเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 20 ส.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
16. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
เวลาดำเนินงาน : 21 มิ.ย. 2561 - 16 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
17. โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เวลาดำเนินงาน : 9 ก.พ. 2561 - 4 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
18. โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
19. โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2
เวลาดำเนินงาน : 29 ก.ย. 2560 - 28 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
20. โครงการพัฒนารูปแบบการติดตั้งท่อ PROPIPE (2800มม.) ใต้ดิน และทดสอบการเสียรูปของท่อระบายน้ำภายใต้เงื่อนไขของ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 25 ก.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
21. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะที่ 2
เวลาดำเนินงาน : 20 ก.พ. 2561 - 17 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
หัวหน้าโครงการ : ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
22. โครงการจ้างประเมินโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
เวลาดำเนินงาน : 28 ส.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
23. โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เวลาดำเนินงาน : 17 มี.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
24. โครงการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เวลาดำเนินงาน : 10 เม.ย. 2561 - 5 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
25. สัญญาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย
เวลาดำเนินงาน : 19 ก.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
26. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือและจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (Digital Master Plan)
เวลาดำเนินงาน : 1 พ.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
หัวหน้าโครงการ : ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
27. การวิจัยและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
ผู้ประสานงาน : นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์
28. การวิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
ผู้ประสานงาน : นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์
29. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้าในโรงงานผลิตอาวุธ กรณีศึกษา ษริษัท เนแรค อาร์มส อินดีสตรี จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
ผู้ประสานงาน : นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์
30. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินงาน : 23 ก.พ. 2561 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
31. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พิษณุโลกและอุตรดิตถ์)
เวลาดำเนินงาน : 6 มิ.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
เวลาดำเนินงาน : 11 มิ.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
33. โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561
เวลาดำเนินงาน : 20 ก.พ. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
34. โครงการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการพัฒนายกระดับศักยภาพสถานประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน ในเชิงเทคนิคและมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินงาน : 28 ก.พ. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เวลาดำเนินงาน : 6 มิ.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
36. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เวลาดำเนินงาน : 31 พ.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
37. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน
เวลาดำเนินงาน : 17 พ.ค. 2561 - 13 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
38. โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561
เวลาดำเนินงาน : 11 ม.ค. 2561 - 7 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
39. โครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินงาน : 9 พ.ย. 2560 - 4 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
40. โครงการจัดทำแผนการปรับปรุงให้บริการประจำปี 2561
เวลาดำเนินงาน : 5 มี.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : โรงพิมพ์ตำรวจ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
41. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561
เวลาดำเนินงาน : 1 ก.พ. 2561 - 29 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
42. โครงการวิจัย พัฒนาระบบเครื่องป้อนถุงสุญญากาศสำหรับบรรจุเม็ดพลาสติก และระบบเย็นกระสอบผ่านโปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินงาน : 20 เม.ย. 2561 - 19 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
43. โครงการวิจัย พัฒนาระบบการลำเลียงและจัดเก็บกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ ตามเงื่อนไขของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)
เวลาดำเนินงาน : 17 เม.ย. 2561 - 16 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
44. โครงการยกระดับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานเชื่อมของบริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
45. โครงการพัฒนาค้อนบดย่อยแก้วแบบถอดสลักหัวทิปเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในกระบวนการย่อยเศษแก้ว
เวลาดำเนินงาน : 15 ก.พ. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
46. โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น
เวลาดำเนินงาน : 15 พ.ย. 2560 - 12 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ศิริสำราญนุกุล
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
47. โครงการ "นวัตกรรมถังเก็บน้ำแนวตั้ง (Vertical Cylindrical Pro Tank: VCPT) จากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก"
เวลาดำเนินงาน : 1 ธ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
48. โครงการพัฒนาการผลิตถังเก็บน้ำใต้ดินแนวนอนจากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (Underground Horizontal Cylindrical Pro Tank: UHCPT)
เวลาดำเนินงาน : 20 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
49. สัญญาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)
เวลาดำเนินงาน : 29 ก.ย. 2560 - 25 ก.พ. 2561

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
50. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2564) สัญญาเลขที่ จ.67/2561
เวลาดำเนินงาน : 22 ธ.ค. 2560 - 19 ก.พ. 2561

ผู้ว่าจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
51. โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ของ Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เวลาดำเนินงาน : 12 ธ.ค. 2560 - 11 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
52. โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหัวจ่ายน้ำมันไฟไหม้ของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
เวลาดำเนินงาน : 7 ธ.ค. 2560 - 6 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
53. ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ
เวลาดำเนินงาน : 25 ต.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี
ผู้ประสานงาน : นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 544

Yesterday 494

Week 1038

Month 1829

All 129859

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 544

Yesterday 494

Week 1038

Month 1829

All 129859

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions