สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์


หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 1 นางสาววันดี เงินวัน
(31 ส.ค. 63 16:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(31 ส.ค. 63 16:50 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 3 ขนิฐา
(31 ส.ค. 63 14:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 14:29 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 จันธิมา อินทะมาศ
(31 ส.ค. 63 10:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 10:21 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 1 นางสาวชลสุรีย์ อุดทามูล
(31 ส.ค. 63 09:39 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(31 ส.ค. 63 11:35 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 นางสาวจารุวรรณ ตันยง
(31 ส.ค. 63 09:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 09:46 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 เอกพงศ์ ไทยเกิด
(28 ส.ค. 63 14:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ส.ค. 63 14:22 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 นางอทิตยา ศิริมงคล
(26 ส.ค. 63 16:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ส.ค. 63 08:42 น.)
ระยอง   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 8 ส.ค. 63 2 อัญชลี ผจญกล้า
(24 ส.ค. 63 13:18 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 ส.ค. 63 14:18 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(24 ส.ค. 63 09:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ส.ค. 63 08:11 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นายฐศิษฏ์ จริตพันธ์
(21 ส.ค. 63 16:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ส.ค. 63 08:46 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 พิทักษ์ นิราศภัย
(21 ส.ค. 63 08:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ส.ค. 63 09:14 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นัฐวุฒิ กิจโสภา
(20 ส.ค. 63 16:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ส.ค. 63 08:41 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศรายุทธ ศรีชมภู
(19 ส.ค. 63 15:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ส.ค. 63 16:25 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 ชานนท์ นิลดวง
(18 ส.ค. 63 17:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ส.ค. 63 08:18 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 บุษยา พรมชา
(18 ส.ค. 63 15:44 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 ส.ค. 63 16:27 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 2 บุษยา พรมชา
(18 ส.ค. 63 15:40 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 ส.ค. 63 16:26 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 นางสาวอัจฉรา ผินนอก
(17 ส.ค. 63 10:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ส.ค. 63 13:21 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นัสภิชกาศ สอนสืบ
(14 ส.ค. 63 15:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ส.ค. 63 08:46 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 3 ณัฐชา ยงยุธ
(13 ส.ค. 63 14:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ส.ค. 63 15:47 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(13 ส.ค. 63 11:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ส.ค. 63 11:40 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(13 ส.ค. 63 11:33 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ส.ค. 63 11:39 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 5 นายเอกพงศ์ ไทยเกิด
(12 ส.ค. 63 10:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ส.ค. 63 07:56 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นาย นิมิต ก้อนง่อน
(11 ส.ค. 63 14:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:59 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 นางสาวศิริพร โตชมภู
(11 ส.ค. 63 13:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:32 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 2 ปวีณ
(11 ส.ค. 63 13:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:30 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 ธนากร ไชยพฤกษ์
(10 ส.ค. 63 20:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 08:50 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 อัญญานี โสตถิกำแหง
(8 ส.ค. 63 13:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ส.ค. 63 15:10 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 สิชล ม่วงศรีสันต์
(7 ส.ค. 63 15:52 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 ส.ค. 63 09:04 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 อรชร วังมงคล
(4 ส.ค. 63 17:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(5 ส.ค. 63 13:20 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 น.ส.ศศิธร พลอาษา
(4 ส.ค. 63 14:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ส.ค. 63 15:11 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ซีฟาร์ ประเทศไทย จำกัด
(4 ส.ค. 63 12:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ส.ค. 63 13:52 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 ปัณณวัชช์ ศรีลาชัย
(4 ส.ค. 63 11:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ส.ค. 63 11:33 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 นางสาวพัชรี ศรีวัฒน์
(4 ส.ค. 63 10:39 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(4 ส.ค. 63 13:58 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 สุภาพร มีวิรัตน์
(3 ส.ค. 63 11:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ส.ค. 63 11:49 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 พนิดา พร้อมวงศ์
(3 ส.ค. 63 11:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 63 11:42 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 พนิดา พร้อมวงศ์
(3 ส.ค. 63 11:36 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 63 11:38 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 4 จันทมณี โพธิ์คำ
(31 ก.ค. 63 14:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(31 ก.ค. 63 18:15 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นพรรณพ สุกันธา
(31 ก.ค. 63 14:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ก.ค. 63 16:12 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 พรพิชชา โยธาวงค์
(31 ก.ค. 63 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ก.ค. 63 16:18 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 น.ส. วานิสสา ทองเปรม
(31 ก.ค. 63 09:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(31 ก.ค. 63 10:12 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 คุณธัชนิน ปิงเมือง
(30 ก.ค. 63 11:32 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 ก.ค. 63 11:33 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(25 ก.ค. 63 08:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.ค. 63 12:51 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 ทิพวรรณ เพ็ชร์วารี
(23 ก.ค. 63 16:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.ค. 63 07:08 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 จันฑิมา อยู่พัฒนา
(23 ก.ค. 63 15:59 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.ค. 63 16:25 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 รณชัย อัมภรัตน์
(23 ก.ค. 63 15:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.ค. 63 16:24 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 4 นางสาวกมลรัตน์ แสงครุฑ
(23 ก.ค. 63 09:10 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.ค. 63 09:19 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 นางสาวลัดดา บำรุงนา
(22 ก.ค. 63 13:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ก.ค. 63 13:43 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นางสาวกมลรัตน์ สุจริตจันทร์
(21 ก.ค. 63 14:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ค. 63 14:47 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นิสารัตน์ กาแก้ว
(21 ก.ค. 63 14:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ค. 63 14:47 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 เชาวลิต บุญมั่น
(20 ก.ค. 63 15:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 ก.ค. 63 16:01 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์1 ตุลาคม 2563 เวลา 16:33 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล30 กันยายน 2563 เวลา 18:09 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว30 กันยายน 2563 เวลา 15:07 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์22 กันยายน 2563 เวลา 07:43 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ11 กันยายน 2563 เวลา 09:08 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 566

Yesterday 563

Week 2360

Month 566

All 158557

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 566

Yesterday 563

Week 2360

Month 566

All 158557

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions