สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัครวันที่ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
3 ก.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 รังสิมันตุ์ แซ่ยับ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 ก.ย. 62)
30 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นายสมบูรณ์ ธิรานุพันธ์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ส.ค. 62)
30 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นายสุพัฒน์ สังข์เลี่ยมทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 ส.ค. 62)
30 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาวมณเทียน อินยิ้ม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 ส.ค. 62)
29 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 Keattisak Thongnok น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 ส.ค. 62)
27 ส.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่6/62 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 1 สุขสันต์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 ส.ค. 62)
27 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 คุณอุไรพร ศรีประเสริฐสถิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 ส.ค. 62)
27 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 ส.ค. 62)
27 ส.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 2 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 ส.ค. 62)
27 ส.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 1 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 ส.ค. 62)
27 ส.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 2 นางสาวกิตติมา มากดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 ส.ค. 62)
26 ส.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 1 นายณัฐธิพงษ์ เทียนทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 ส.ค. 62)
26 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาว เบญจมาศ เนตรคำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (26 ส.ค. 62)
23 ส.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่5/62 วันที่ 14 กันยายน 2562 1 นายกฤษดา ศรีสวัสดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ส.ค. 62)
23 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 2 นายวรพจน์ รัศมิทัต น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (23 ส.ค. 62)
22 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 2 น.ส. นันท์นภัส สำราญบุญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ส.ค. 62)
22 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นฤมล เรืองวิทูร น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ส.ค. 62)
21 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 คุณแสงอรุณ คงศักดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 ส.ค. 62)
20 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาวบัญจณา ใจแน่น น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ส.ค. 62)
20 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นายสมชัย ลิขิตวัฒนกิจ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ส.ค. 62)
20 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นายฐิตอัฑฒ์ เฉลิมเจริญรัฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ส.ค. 62)
19 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 2 นางสาวสุจิตรา คำดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ส.ค. 62)
15 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (15 ส.ค. 62)
15 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ส.ค. 62)
15 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาวนิศามณี แก้วหลักดี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ส.ค. 62)
14 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 4 นันท์นภัส สำราญบุญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 ส.ค. 62)
13 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 5 นางสาววาทินี คำแปง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 ส.ค. 62)
13 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 4 นางสาววาทินี คำแปง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 ส.ค. 62)
13 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 2 คุณฉันทิตา ศิริศักดิพร น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 ส.ค. 62)
10 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 สุพัตรา แจ้งจำรัส น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ส.ค. 62)
8 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 2 นิตติยา สุขประเสริฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (8 ส.ค. 62)
6 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 ณัฐพงศ์ นทีธารทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (6 ส.ค. 62)
6 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 กมนทรรศน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (6 ส.ค. 62)
2 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 2 พิสุทธินี งามสุวรรณ นายวรวุฒิ พิมสิม (2 ส.ค. 62)
2 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 2 ยุวดี ธิยะนัน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ส.ค. 62)
2 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาวศิริพร เปล่งศรีสุข น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ส.ค. 62)
1 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 จิตกร กนกนัยการ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 ส.ค. 62)
1 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 จิตกร กนกนัยการ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 ส.ค. 62)
1 ส.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นางณัฐธิดา เตปิน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 ส.ค. 62)
31 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 ดุลยา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 ก.ค. 62)
31 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 4 น.ส.อุษณี อยู่สบาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 ก.ค. 62)
30 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นาย ฐิตอัฑฒ์ เฉลิมเจริญรัฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 ก.ค. 62)
25 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 2 นางสาวปัน ทัศนานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (26 ก.ค. 62)
23 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นายพงศกร จาดย่านขาด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
23 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นางปุญชรัศมิ์ วสุศิริฐานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
23 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 1 นางสาวกรสุดา ดิษดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 5 นายอาทิตย์ สิงห์ทิพย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 5 นายอาทิตย์ สิงห์ทิพย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 1 วรปภา รักษาศิลป์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.ค. 62)
22 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 จิตรลดา บำรุง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.ค. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์18 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล16 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม11 ตุลาคม 2562 เวลา 13:18 น.
yuwadee13 กันยายน 2562 เวลา 13:52 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ29 สิงหาคม 2562 เวลา 08:42 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 16 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 16 guests and no members online