สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์


หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 น.ส.พรรณธิภา กิจเดช
(16 มี.ค. 63 17:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 มี.ค. 63 08:46 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 คุณนิมิต ก้อนง่อน
(16 มี.ค. 63 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 มี.ค. 63 11:32 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 3 ศิวพร พิมพะกร
(16 มี.ค. 63 08:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 มี.ค. 63 08:48 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นางสาวเพ็ญเพชร โตโทน
(13 มี.ค. 63 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 มี.ค. 63 11:44 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นางวายุณี บริบูรณ์
(11 มี.ค. 63 11:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 13:13 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 น.ส.จินตนา ปานทองแก้ว
(11 มี.ค. 63 09:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 13:13 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 1 ประภาพร พลเสน
(11 มี.ค. 63 08:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 08:49 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 เสฎฐวุฒิ รักสมวงษ์
(10 มี.ค. 63 08:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 มี.ค. 63 08:43 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 3 กชกร เวียงวะลัย
(9 มี.ค. 63 13:36 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 63 13:44 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 5 กชกร เวียงวะลัย
(9 มี.ค. 63 13:35 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 63 13:43 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นางสาวสุกัญญา บุญจันทร์
(7 มี.ค. 63 10:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 มี.ค. 63 08:36 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 2/63 วันที่ 23 พ.ค. 63 2 อัจฉรี กาวิภา
(6 มี.ค. 63 16:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 มี.ค. 63 08:36 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 ชุตินันท์ คุ้มครอง
(6 มี.ค. 63 10:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 มี.ค. 63 10:55 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นาย ศิวะ ดีประเสริฐ
(5 มี.ค. 63 12:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 13:23 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 เกียรติศักดิ์ ทองนอก
(4 มี.ค. 63 16:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 08:35 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 เกียรติศักดิ์ ทองนอก
(4 มี.ค. 63 16:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 08:35 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์
(4 มี.ค. 63 11:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 63 13:30 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นางสาวปาริชาติ คำหา
(4 มี.ค. 63 11:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 63 13:30 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 ยุธมา สุขเจริญ
(3 มี.ค. 63 12:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 มี.ค. 63 13:25 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 ธณิการ์ ระพิพงษ์
(3 มี.ค. 63 12:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 มี.ค. 63 13:28 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 1 ธณิการ์ ระพิพงษ์
(3 มี.ค. 63 12:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 มี.ค. 63 13:27 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 นายวิทวัส ศรีบูระไชย
(3 มี.ค. 63 10:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 มี.ค. 63 13:26 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 2 นายพรพงษ์
(2 มี.ค. 63 16:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 มี.ค. 63 17:23 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(2 มี.ค. 63 14:05 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มี.ค. 63 14:29 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 น.ส.ศิริพร คุ้นเคย
(2 มี.ค. 63 10:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มี.ค. 63 11:02 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นรมน หรรษกุล
(29 ก.พ. 63 14:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มี.ค. 63 08:57 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 ภัทธิรา ศรีสุนทร
(28 ก.พ. 63 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มี.ค. 63 08:58 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 นายรุ่งโรจน์ ณีระภัย
(27 ก.พ. 63 13:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.พ. 63 08:45 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 2 จุฑามาศ กันทะ
(27 ก.พ. 63 13:11 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ก.พ. 63 13:19 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 3 จุฑามาศ กันทะ
(27 ก.พ. 63 11:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ก.พ. 63 13:19 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 3 จุฑามาศ กันทะ
(27 ก.พ. 63 10:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ก.พ. 63 13:18 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 พรรษมน ทวีสุข
(26 ก.พ. 63 14:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 ก.พ. 63 15:09 น.)
ระยอง   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 21 มี.ค.63 1 นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อแก้ว
(25 ก.พ. 63 11:34 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 ก.พ. 63 16:00 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นางสาววันพร ชื่นชวน
(24 ก.พ. 63 13:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.พ. 63 13:44 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 2 ณัฐรดา เติมถาวร
(21 ก.พ. 63 15:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.พ. 63 08:59 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 นายยศวริศ กันยะติ
(21 ก.พ. 63 15:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.พ. 63 08:52 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 3 ปฏิมาพร อุดไชยา
(21 ก.พ. 63 11:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 ก.พ. 63 11:39 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 กรวิกา วารีวนิช
(20 ก.พ. 63 11:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 ก.พ. 63 12:56 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 ทศพร อะภัย
(19 ก.พ. 63 16:14 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ก.พ. 63 17:05 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(18 ก.พ. 63 10:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ก.พ. 63 11:00 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 น.ส อนุศรา กลางสุวรรณ
(17 ก.พ. 63 11:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.พ. 63 13:26 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 4 นางสาวทิพญดา โมพิมาย
(17 ก.พ. 63 10:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.พ. 63 10:51 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นางสาวเลิศลัคณา คุรุอังกูร
(14 ก.พ. 63 10:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ก.พ. 63 11:17 น.)
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 1 ช่อลดา วชิรวณิชกิจ
(13 ก.พ. 63 08:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ก.พ. 63 09:52 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 นางสาวสราลี ชุ่มตีนอก
(12 ก.พ. 63 17:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ก.พ. 63 08:31 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 น.ส.สวรรยา ไข่ม่วง
(12 ก.พ. 63 11:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 ก.พ. 63 11:21 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(12 ก.พ. 63 11:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 ก.พ. 63 11:23 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 น.ส.สวรรยา ไข่ม่วง
(12 ก.พ. 63 11:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 ก.พ. 63 11:10 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 น.ส.สวรรยา ไข่ม่วง
(12 ก.พ. 63 10:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 ก.พ. 63 10:59 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 คุณทศพร อะภัย
(11 ก.พ. 63 15:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 63 16:25 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:04 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:47 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล1 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:07 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์12 มิถุนายน 2563 เวลา 17:32 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:02 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 117

Yesterday 90

Week 258

Month 687

All 119409

Currently are 4 guests and no members online

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 117

Yesterday 90

Week 258

Month 687

All 119409

Currently are 4 guests and no members online