สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์


หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 ภีรดา กาญจนนาเจริญ
(16 ต.ค. 63 15:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 ต.ค. 63 15:50 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 3 สิชล ม่วงศรีสันต์
(16 ต.ค. 63 09:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 ต.ค. 63 09:05 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางมาลี ขุนทรง
(15 ต.ค. 63 15:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ต.ค. 63 15:50 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 3 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(15 ต.ค. 63 15:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ต.ค. 63 15:32 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 อรวี
(15 ต.ค. 63 13:10 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ต.ค. 63 13:36 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ชลชาติ
(14 ต.ค. 63 09:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ต.ค. 63 09:48 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:13 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(12 ต.ค. 63 10:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 ต.ค. 63 11:04 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 3 นายอภิรดี ช่วยหวัง
(9 ต.ค. 63 10:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ต.ค. 63 16:31 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 2 ขนิฐา ว่องไวลิขิต
(8 ต.ค. 63 15:15 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 ต.ค. 63 19:24 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ศิริรัตน์ วงษ์ทรัพย์
(8 ต.ค. 63 15:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ต.ค. 63 15:24 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ศิริวรรณ
(7 ต.ค. 63 09:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 ต.ค. 63 09:56 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(6 ต.ค. 63 16:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 ต.ค. 63 16:24 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(6 ต.ค. 63 13:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 ต.ค. 63 14:24 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 จินตนา ปานทองแก้ว
(5 ต.ค. 63 17:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 ต.ค. 63 17:51 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นางสาวสิราวรรณ ปานกล่อม
(5 ต.ค. 63 13:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(5 ต.ค. 63 13:30 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นางสาวสิราวรรณ ปานกล่อม
(5 ต.ค. 63 13:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(5 ต.ค. 63 13:28 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 น.ส.รัชนีกร นักการ
(2 ต.ค. 63 08:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 ต.ค. 63 09:01 น.)
-    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 3 ต.ค.63 2 ธณิการ์ ระพิพงษ์
(30 ก.ย. 63 15:42 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 ก.ย. 63 18:09 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศิริรัตน์ วงษ์ทรัพย์
(30 ก.ย. 63 09:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ก.ย. 63 10:08 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 อัจฉรี กาวิภา
(29 ก.ย. 63 15:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 15:43 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(29 ก.ย. 63 11:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 14:27 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(29 ก.ย. 63 11:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 14:28 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางมาลี ขุนทรง
(29 ก.ย. 63 10:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 10:35 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 คุณฉันทิตา ศิริศักดิพร
(29 ก.ย. 63 09:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 09:59 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 คุณฉันทิตา ศิริศักดิพร
(28 ก.ย. 63 14:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.ย. 63 15:55 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 ธันยวีร์ ปัญญาเวชมนตรี
(28 ก.ย. 63 10:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.ย. 63 10:44 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 ปฐมพงษ์ หอมศรี
(26 ก.ย. 63 18:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.ย. 63 15:43 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 Keattisak Tongnok
(25 ก.ย. 63 13:33 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.ย. 63 13:34 น.)
-    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 3 ต.ค.63 5 สุณิสา บัวบาน
(24 ก.ย. 63 19:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 ก.ย. 63 20:05 น.)
-    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 3 ต.ค.63 1 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(24 ก.ย. 63 15:14 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 ก.ย. 63 20:01 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 เลิศลัคณา คุรุอังกูร
(24 ก.ย. 63 09:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.ย. 63 13:39 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 2 รุ้งลาวัลย์ นวลสวรรค์
(23 ก.ย. 63 16:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 ก.ย. 63 16:07 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 รินทร์นาวัฒน์ ใช้เจริญ
(23 ก.ย. 63 15:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.ย. 63 08:43 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ปุยฝ้าย ใหม่บัวเขียว
(22 ก.ย. 63 16:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.ย. 63 07:29 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นายวีรวิชญ์ อุ่นไพบูลย์วงศ์
(22 ก.ย. 63 13:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ก.ย. 63 16:10 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 พิชิตชัย อินทร์พรหม
(21 ก.ย. 63 13:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 13:37 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(21 ก.ย. 63 09:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 10:54 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(21 ก.ย. 63 09:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 10:31 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 สราวุฒิ สืบศักดิ์
(18 ก.ย. 63 15:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 08:40 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 กิตติมา มากดำ
(18 ก.ย. 63 13:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 08:39 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นางสาวอรพรรณ กาญจนะเลขา
(18 ก.ย. 63 08:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ก.ย. 63 08:50 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 21 มี.ค.63 3 วงศกร ผลอินทร์
(17 ก.ย. 63 14:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.ย. 63 14:05 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(17 ก.ย. 63 10:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.ย. 63 10:42 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 นางสาวทัตพร คำทองนิล
(17 ก.ย. 63 08:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.ย. 63 08:44 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 พิริยา ไพบูลย์สาธิต
(16 ก.ย. 63 14:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 ก.ย. 63 14:04 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 พรรษมน ทวีสุข
(15 ก.ย. 63 17:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 ก.ย. 63 08:34 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล15 ธันวาคม 2563 เวลา 08:57 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:04 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:40 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:14 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 36

Yesterday 782

Week 3538

Month 6830

All 213222

Currently are 10 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 36

Yesterday 782

Week 3538

Month 6830

All 213222

Currently are 10 guests and no members online