สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัครวันที่ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
8 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 อัจฉรี กาวิภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
6 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 มายาวีร์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
5 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นาย สุพัฒน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (5 เม.ย. 62)
5 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 5 นาย ศิวคุปต์ ธัญญเจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (5 เม.ย. 62)
3 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 ประภาพร สินสวัสดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 เม.ย. 62)
2 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นางสาวสราลี ชุ่มตีนอก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 เม.ย. 62)
1 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 นายวิชิต จันทร์แจ้ง นายวารินทร์ ละอองแก้ว (2 เม.ย. 62)
1 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 ศิริรัตน์ คงชำนาญลิขิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 เม.ย. 62)
1 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 กนกวรรณ บุตรมณี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 เม.ย. 62)
28 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 2 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (29 มี.ค. 62)
28 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (29 มี.ค. 62)
28 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 5 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (29 มี.ค. 62)
26 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 วัชรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 มี.ค. 62)
25 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 2 นายชวลิต จันทร์อินทร์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 มี.ค. 62)
25 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 2 นายชวลิต จันทร์อินทร์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 มี.ค. 62)
22 มี.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 สรวงสุดา วิศรีสิทธิ์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 มี.ค. 62)
21 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ฉัตร์ทริกา วงษ์นนท์ศิลา นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 มี.ค. 62)
21 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นายทศวรรษ แตงเส็ง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 มี.ค. 62)
20 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ณัฐธิยาน์ อิทธิโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 มี.ค. 62)
20 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 น.ส.ภัทราพร อ่อนศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 มี.ค. 62)
20 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 น.ส.ภัทราพร อ่อนศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 มี.ค. 62)
19 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นันทรัตน์ สุวรรณโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 มี.ค. 62)
18 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 สุนทรี ปิยมหันต์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 มี.ค. 62)
17 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 สุมิตร พาลีวัน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (18 มี.ค. 62)
15 มี.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 นางสาวสุภิญญา ดิษทองคำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 มี.ค. 62)
15 มี.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 นางสาวสุภิญญา ดิษทองคำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 มี.ค. 62)
14 มี.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 อภิวิขญ์ กลกานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 มี.ค. 62)
14 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 พรทิพย์ ชื่นฤทัย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 มี.ค. 62)
13 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นส.กรกนก วงศ์เมทา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 มี.ค. 62)
12 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 3 น.ส.นพรัตน์ สุคลธา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (12 มี.ค. 62)
11 มี.ค. 62   การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) วันที่ 29 มีนาคม 2562 1 คุณทัศนีย์ ทศราช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (12 มี.ค. 62)
8 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 3 รัชนี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 มี.ค. 62)
8 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นางสาวทิพย์พวรรณ โพธิ์ยา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 มี.ค. 62)
8 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 น.ส.กนกวรรณ เอ้งฉ้วน (ฝ่ายบุคคล) น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (8 มี.ค. 62)
7 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นางสาวภิรญา แก้วสีขาว น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 มี.ค. 62)
7 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นางวสาวศิริญา พุดงาม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 มี.ค. 62)
7 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ธัญมน กล่อมสังข์เจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 มี.ค. 62)
6 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 สุมิตร พาลีวัน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (6 มี.ค. 62)
28 ก.พ. 62   การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) วันที่ 30 เมษายน 2562 3 คัทลียา ไพศาลภาณุมาศ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 มี.ค. 62)
26 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นายเสกสรรค์ พุทธวอร์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (26 ก.พ. 62)
23 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวภภัสสร ดวงมณี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 นางสาวศิญาภรณ์ เอี่ยมจิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ทนง สวัสดีลาภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ยุทธพงษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวอรวรรณ เฉลิมทรง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
22 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 2 นาย ชูฤทธิ์ ศรีนวนจำปา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ก.พ. 62)
20 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 วัชรี สุขเกษม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 ก.พ. 62)
20 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ก.พ. 62)
20 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นางสาวประภัสสร ผมงาม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ก.พ. 62)
20 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 น.ส. ณัฐสุดา ภู่พงษ์พาเจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 ก.พ. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:49 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์15 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:19 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:53 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ2 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:37 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 37

Yesterday 122

Week 430

Month 2141

All 62303

Currently are 22 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 37

Yesterday 122

Week 430

Month 2141

All 62303

Currently are 22 guests and no members online