สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัครวันที่ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
18 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 อานนท์ รัตนวโรภาส น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ก.ค. 62)
17 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 2 นายกิติศักดิ์ ธิศาเวช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ก.ค. 62)
17 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 1 นายชูสกุล สุขสนิท น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ก.ค. 62)
15 ก.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่4/62 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 1 นาย สมคิด จารุธัมโม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 ก.ค. 62)
13 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 ฉัตรชัย คชอ่วม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ก.ค. 62)
13 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นุชนาฏ หวานเสนาะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ก.ค. 62)
11 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 น.ส.นาฏญา คุ้มวงษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.ค. 62)
11 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นายสุรพงศ์ คชชา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.ค. 62)
10 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 5 บุปผาสวรรค์ ชาญสูงเนิน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (10 ก.ค. 62)
9 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 น.ส.สุรินทร ศรีจันทร์สุข น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 ก.ค. 62)
4 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 สิรินญา วาวิไล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (4 ก.ค. 62)
4 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 วราภรณ์ สีดาห้าว น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (4 ก.ค. 62)
3 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 นุชนาฏ หวานเสนาะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 ก.ค. 62)
2 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นายสราวุธ แรงมัน น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (3 ก.ค. 62)
2 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นายอวิรุทธิ์ กองแพง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ก.ค. 62)
1 ก.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 นายจิรวัฒน์ พชรธรรมโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 ก.ค. 62)
27 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (2 ก.ค. 62)
26 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นฤมล น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (26 มิ.ย. 62)
26 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นฤมล น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (26 มิ.ย. 62)
25 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 คุณชุติมา อ่อนเปรี้ยว น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (26 มิ.ย. 62)
24 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 สุกัลยา มีชู น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (25 มิ.ย. 62)
21 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 2 นายวรพจน์ รัศมิทัต นายวรวุฒิ พิมสิม (21 มิ.ย. 62)
20 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่5/62 วันที่ 9-14 กันยายน 2562 1 นางสาว ขนิษฐา เจ๊ะหมัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 มิ.ย. 62)
20 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่6/62 วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาว ขนิษฐา เจ๊ะหมัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 มิ.ย. 62)
20 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นางสาว ขนิษฐา เจ๊ะหมัด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 มิ.ย. 62)
19 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 1 สมชาย จันทร์คำ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (19 มิ.ย. 62)
18 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 2 คุณอัจจิมา อ่อนคำ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (18 มิ.ย. 62)
18 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 นางสาวศศิพิมล เทพไพฑูรย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (18 มิ.ย. 62)
12 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 นางสาวพิจิตรา ศรีสมบัติ น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (13 มิ.ย. 62)
6 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 จุฑามาศ จันทร์ประดิษฐ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 มิ.ย. 62)
5 มิ.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 มลฤดี จันทร์สวัสดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (5 มิ.ย. 62)
5 มิ.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 2 วิชิต ปิยนุสรณ์ นายวรวุฒิ พิมสิม (5 มิ.ย. 62)
31 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 นางสาวกรสุดา ดิษดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 พ.ค. 62)
31 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นางสาวกรสุดา ดิษดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 พ.ค. 62)
30 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นางปนัดดา พันธ์จำนงค์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 พ.ค. 62)
30 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/62 วันที่ 23-28 กันยายน 2562 1 วทัญญู อ่อนตา น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (30 พ.ค. 62)
30 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นางสาวขวัญเรือน มีแขก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 พ.ค. 62)
30 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 นางสาวขวัญเรือน มีแขก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 5 จักรา สิงห์คำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 จักรา สิงห์คำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 5 จักรา สิงห์คำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 1 วัชรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นายบุญฤทธิ์ วิเศษพานิช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
28 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นายกฤษดา ศรีสวัสดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 5 จักรา สิงห์คำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 ฐิติมา น้อยสนิท น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นายบุญฤทธิ์ วิเศษพานิช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 ฉัตร์ทริกา วงษ์นนท์ศิลา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 พ.ค. 62)
27 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 นายจักรพงษ์ นิยมพงษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 1 สุชาดา ทองเหมือน นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์18 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล16 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม11 ตุลาคม 2562 เวลา 13:18 น.
yuwadee13 กันยายน 2562 เวลา 13:52 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ29 สิงหาคม 2562 เวลา 08:42 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 18 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 18 guests and no members online