สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัครวันที่ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
15 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 นายบุญสร้าง กุลวิทย์วีรโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
14 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวศิริรัตน์ คงชำนาญลิขิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
14 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 2 โฉมสุภางค์ สุดสายเนตร น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
13 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 จาตุรงค์ ใจสุภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
13 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 2 นางสาวกิตติมา มากดำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
13 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 3 พิชชาดา ชัยศิริ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 ก.พ. 62)
11 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 2 ภัตชญา ทับทิมดี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (12 ก.พ. 62)
11 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 นางสาว ชลัยพร วนิชกุลพิทักษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.พ. 62)
11 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นิศรา ตันสุ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 ก.พ. 62)
7 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวนันทิดา กรเกษม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (8 ก.พ. 62)
5 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 สุภัช ยิ้มน้อย นายวารินทร์ ละอองแก้ว (5 ก.พ. 62)
5 ก.พ. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวอรพรรณ กาญจนะเลขา นายวารินทร์ ละอองแก้ว (5 ก.พ. 62)
2 ก.พ. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 วัชรพล นายวารินทร์ ละอองแก้ว (4 ก.พ. 62)
31 ม.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 2 นางสาวฐิติมาพร จันทวัฒน์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (4 ก.พ. 62)
31 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 4 อรทัย เหลืองอ่อน นายวารินทร์ ละอองแก้ว (4 ก.พ. 62)
31 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวสิตา คำภู่ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 ม.ค. 62)
31 ม.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 2 อรพิมล ธรรมจง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (31 ม.ค. 62)
30 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 อนงค์นาถ โฉมศรี นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
30 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาว ขนิษฐา เจ๊ะหมัด นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 6-11 พฤษภาคม 2562 3 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 5 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (30 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 อภิวิขญ์ กลกานนท์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (29 ม.ค. 62)
29 ม.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 สรวงสุดา วิศรีสิทธิ์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (29 ม.ค. 62)
25 ม.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่1/62 วันที่ 9 มีนาคม 2562 1 นายธราธร ดาศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (28 ม.ค. 62)
25 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ณิชกมล แพทย์เจริญ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 ม.ค. 62)
25 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 2 เอนกพงษ์ พัฒน์โรจนสกุล นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 ม.ค. 62)
24 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวสุกัญญา เกตุโคกกรวด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (24 ม.ค. 62)
24 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 2 ทัตพร คำทองนิล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (24 ม.ค. 62)
23 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ศริญญา กาเจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 ม.ค. 62)
17 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 กนกวรรณ บุตรมณี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ม.ค. 62)
15 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 กรรณิการ์ เพิ่มพูล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ม.ค. 62)
15 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 ม.ค. 62)
14 ม.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่1/62 วันที่ 4-9 มีนาคม 2562 1 ศิรภัสสร วงอำนาจ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 ม.ค. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:49 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์15 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:19 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:53 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ2 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:37 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 37

Yesterday 122

Week 430

Month 2141

All 62303

Currently are 27 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 37

Yesterday 122

Week 430

Month 2141

All 62303

Currently are 27 guests and no members online