สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัครวันที่ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 5 นางสาว บุญสิตา สมุทรัตน์ นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 5 นางสาว กัลยรัตน์ คงนะ นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 5 นางสาว บุญสิตา สมุทรัตน์ นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
25 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 5 นางสาว ภัทรวิจิตร นามจำปา นายวรวุฒิ พิมสิม (27 พ.ค. 62)
24 พ.ค. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 1 นายบุญประสงค์ เสนสน นายวรวุฒิ พิมสิม (24 พ.ค. 62)
24 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 นางสาวมณเฑียร พึ่งเดช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (24 พ.ค. 62)
23 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 พ.ค. 62)
22 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 พ.ค. 62)
22 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นายบุญประสงค์ เสนสน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 พ.ค. 62)
22 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 1 นางณัฐธิดา เตปิน นายวรวุฒิ พิมสิม (22 พ.ค. 62)
21 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 4 สุภัทรา เลิกบางพลัด น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล (21 พ.ค. 62)
21 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นางจุติพร ศรีสอาด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 พ.ค. 62)
18 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 2 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 พ.ค. 62)
18 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 3 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 พ.ค. 62)
17 พ.ค. 62   การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 1 นายสิทธิชัย อารีย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 พ.ค. 62)
17 พ.ค. 62   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/62 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 1 พัชรินทร์ อัศวไมตรี นายวรวุฒิ พิมสิม (21 พ.ค. 62)
16 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 สุนทรี ปิยมหันต์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (17 พ.ค. 62)
16 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 นางสาว อุษณี อยู่สบาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 พ.ค. 62)
16 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 นางสาว อุษณี อยู่สบาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 พ.ค. 62)
16 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 กานต์ดามณี พุดดอน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 พ.ค. 62)
15 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นราพร อยู่นาน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (16 พ.ค. 62)
15 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นาย วีระชัย สุขสะอาด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 พ.ค. 62)
15 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 นราพร อยู่นาน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 พ.ค. 62)
14 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 ณัฐรดา เติมถาวร น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 พ.ค. 62)
13 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 ชุติมา วิเลปนะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 พ.ค. 62)
13 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 น.ส. ณัฐสุดา ภู่พงษ์พาเจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 พ.ค. 62)
10 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 เกริกชัย หินเธาว์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 พ.ค. 62)
10 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 ศิริรัตน์ คงชำนาญลิขิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 พ.ค. 62)
9 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นายชวลิต จันทร์อินทร์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 พ.ค. 62)
8 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นางสาวพริมา โลหะเวช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 พ.ค. 62)
7 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 ศิริรัตน์ คงชำนาญลิขิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (8 พ.ค. 62)
3 พ.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 พ.ค. 62)
3 พ.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 4 นางสาวปัน ทัศนานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 พ.ค. 62)
30 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 เศวิฏรา ตักเตือน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (30 เม.ย. 62)
29 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 สุวรรณา เวชธรรมา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (29 เม.ย. 62)
23 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 3 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 เม.ย. 62)
22 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 นายณัฐธิพงษ์ เทียนทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 เม.ย. 62)
20 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 เกริกชัย หินเธาว์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 เม.ย. 62)
20 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 2 อนุวัฒน์ ธรรมปรีชา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 เม.ย. 62)
19 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นายปรมินทร์ เมืองรามัญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 เม.ย. 62)
18 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 นางศรันญา ลายบัว น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 เม.ย. 62)
17 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 สุพรรณิการ์ ชัยจันทร์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (18 เม.ย. 62)
11 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ณัฐพล โสภณพงศ์พิพัฒน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 เม.ย. 62)
11 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 จันฑิมา อยู่พัฒนา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 เม.ย. 62)
10 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 สามารถ วงค์มา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 เม.ย. 62)
10 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 ภัทรียา แก้วเกิด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 เม.ย. 62)
9 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 คุณธนพล คุ้มชุมแสง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
9 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 อนิรุทธิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
8 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 อัจฉรี กาวิภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
8 เม.ย. 62   การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) วันที่ 30 เมษายน 2562 1 คุณทัศนีย์ ทศราช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์18 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล16 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม11 ตุลาคม 2562 เวลา 13:18 น.
yuwadee13 กันยายน 2562 เวลา 13:52 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ29 สิงหาคม 2562 เวลา 08:42 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 22 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 22 guests and no members online