ข้อมูลงานบริการฝึกอบรมสัมมนา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

Public Training Course
ณ ห้องอบรมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562

หลักสูตร
จำนวนวันอบรม
ราคา(บาท)

มีนาคม

4-9 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) 6 5,900.-
21 การเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ 1 2,500.-
29 การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) 1 2,500.-

เมษายน

3-5 ASME I- Boiler design 3 15,000.-
19 Kaizen เพื่อการลดต้นทุน 1 2,500.-
22-27 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง) 6 5,900.-
30 การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) 1 2,500.-

พฤษภาคม

22-24 B31.3 : Process piping 3 15,000.-
31 การใช้งานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 1 2,500.-

มิถุนายน

4 การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ 1 2,500.-
10-15 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง) 6 5,900.-
25 การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน
(Hotoil) หลักสูตรควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน)
1 2,500.-


In-house Training Courses

สามารถจัดได้ทุกสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่เป็นกันเอง

หัวข้อที่สนใจ

หมวด - ชื่อหลักสูตร

AT

หมวดเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation Technology)

 • PLC ขั้นพื้นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)
 • PLC ขั้นสูง (เชิงปฏิบัติการ)
 • การพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานอุตสาหกรรมด้วยซอร์ฟแวร์ Lab View ขั้นพื้นฐาน
 • การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม โดยการใช้งานซอฟแวร์
 • หลักการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม Part 1

BT

หมวดเทคโนโลยีพื้นฐาน (Basic Technology)

 • การจับยึดด้วยโบล์ท และ นัต
 • นิวเมติกในงานอุตสาหกรรม
 • ไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรม
 • พื้นฐานการอ่านแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing)
 • การอ่านแบบและการวัดละเอียดเบื้องต้น  (Machanical Drawing & Measuring Basic)
 • การใช้งานและล็อกโบลต์-นัต และปรับตั้งระบบพูลเลย์สายพาน-ระบบเฟืองโซ่
 • การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกอย่างถูกวิธี (Hydraulic System Maintenance)

HR

หมวดการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)

 • เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดี
 • ทักษะการเป็นหัวหนางานที่ดี
 • ภาวะความเป็นผู้นำ (ผู้นำแห่งศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง) Leadership
 • Lean Basic
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพยุคใหม่ (Effective Supervisor Skills)
 • ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงานที่เป็นเลิศ
 • แนวคิดเพื่อมุ่งสู้นวัตกรรม (Innovative Thinking)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
 • ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน แบบ Win Win
 • การสร้างเกมและการนำไปใช้ในการฝึกอบรม (How to apply Game to the Traning)
 • Mind Mapping หนึ่งในสุดยอดเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์
 • กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรทราบ

MT

หมวดการบำรุงรักษา (Maintenance Technology)

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenence)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenence)

MT

หมวดการบำรุงรักษา (Maintenance Technology) (ต่อ)

 

 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenence)
 • การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร (Basic Vibration)
 • การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)

PM

หมวดการบริหารการเพิ่มผลผลิต (Productivity Management)

 • การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM : Total Productive Maintenance)
 • การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why - Why, CE, PM
 • Supply Chain Management
 • Logistic In Manufacturing

SE

หมวดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety & Environment)

 • ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(หลักสูตรทบทวน)
 • ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (หลักสูตรเต็ม)
 • การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน)
 • การบำรุงรักษาหม้อน้ำ (Boiler) สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
 • หัวหน้างานเฉพาะทางสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (Boiler)
 • Boiler Inspection สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Safety Officer : Supervising Level)
 • กฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Electrical Safety)

PQ

หมวดการผลิตและคุณภาพ (Production & Quality)

 • TQM สำหรับหัวหน้างาน (TQM for Supervisor & Foreman)
 • จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

WD

หมวดเทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology)

 • Design and Fabrication : ASME VII Div.1, HE, ASME I, B31.3, AISC, Pipe stress, TRD, AD2000, Tanks for the Transport, API650
 • Welding Inspector : ASME IX, AWS D1.1, การเขียนขั้นตอนการเชื่อมตาม AWS D1.1, การตรวจสอบชั้นส่วนรับความดัน, การเขียนขั้นตอนการเชื่อมตาม EN, การเขียนขั้นตอนการเชื่อมตาม AS, โลหะวิทยางานเชื่อมของโลหะผสมพิเศษ และโลหะวิทยากายภาพสำหรับงานเชื่อมขั้นสูง
 • NDE Level Course : PY/MT, UT, RT, VT, ET, PAUT
 • Plant Inspection Course : API510, API570, API653, API579, API580, API577, Failure Analysis, Deformation and Fracture,   High Temperature Oxidation, Boiler Inspection

หมายเหตุ : สามารถจัด In-House Training ได้ทุกหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  ชั้น8 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 มหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่ 171) เรื่องกำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ตามมาตรา 81 (1)(ฎ)แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550หมวดงานเชื่อม   รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่       http://www.tiwsThai.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  นายโชคชัย   สิงหธรรม  โทรศัพท์ 0840204262

ที่

รหัส

ชื่อวิชา

แบบกลุ่ม

แบบ In-house

จำนวน

(วัน)

ราคา

(บาท)

จำนวน

(วัน)

ราคา

(บาท)

1

M-01

Physical  Metallurgy for welding inspector

-

-

4

80,000

2

M-02

Welding metallurgy for welding inspector

3

15,000

4

80,000

3

M-03

Heat treatment process for welding inspector

2

10,000

4

80,000

4

M-04

Mechanical testing and failure analysis

-

-

4

80,000

5

M-05

Deformation and fracture

-

-

4

80,000

6

M-07

High temperature oxidation of metals

-

-

3

60,000

7

W-01

Welding process for welding inspector

-

-

3

60,000

8

W-02

Writing  welding  procedure for AWS

3

20,000

3

60,000

9

W-03

Welding qualification of ASME Section IX

3

20,000

4

80,000

10

W-04

Structure welding code steel of AWS D1.1

-

-

4

80,000

11

W-05

Writing WPS for EN code

-

-

4

80,000

12

W-06

Writing WPS for AS code

-

-

4

80,000

13

W-07

Fit up and welding Control for fitter and Welder

2

5,000

2

30,000

14

M-01

Physical  Metallurgy for welding inspector

-

-

4

80,000

15

T-02

Liquid Penetrate testing for standard and code

-

-

1

15,000

16

T-03

Magnetic particle testing for standard and code

-

-

1

15,000

17

T-04

Ultrasonic testing for standard and code

-

-

1

15,000

18

T-05

Radiographic testing for standard and code

-

-

1

15,000

19

T-06

Standards and codes for welding inspector

2

10,000

4

80,000

20

T-07

Inspection of  pressure part with ASME VIII-Div.1

2

10,000

4

80,000

21

D-01

Welding design for Europe and American code

-

-

4

80,000

22

D-02

Design of pressure vessel with ASME VIII-Div.1

3

20,000

4

80,000

23

D-03

Design of heat exchanger with ASME VIII-Dev.1

3

20,000

4

80,000

24

D-04

Design of boiler for ASME I

3

20,000

4

80,000

25

D-05

Welding  design of structure for AISC and AWS  code

-

-

4

80,000

26

D-06

Design and fabrication of piping for B31

3

20,000

4

80,000

27

D-07

Pipe stress analysis

-

-

4

80,000

28

D-08

Design and Fabrication of Boiler for Europe

-

-

4

80,000

29

D-09

Design and Fabrication of pressure vessel for Europe

-

-

4

80,000

30

D-10

Design and Construction Tanks for the transport of
 dangerous goods Metallic pressure tanks

-

-

4

80,000

31

API-510

Pressure Vessel Inspection for API 510

2

10,000

2

40,000

32

API-570

Piping Inspection Code  for  API 570

2

10,000

2

40,000

33

API-653

Tank Inspection, Repair for API 653

-

-

2

40,000

34

API-579

Fitness for Services for API 579

3

20,000

4

80,000

35

API-580

Risk-based Inspection for  API 580

-

-

4

80,000

36

API-577

Welding Inspection and Metallurgy for  API  577

3

20,000

4

80,000

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2560

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1/60 27-28 กุมภาพันธ์
และ 1-4 มีนาคม 2560
5,900 บาท

o รับสมัครเข้าอบรม 70 คน / รุ่น
o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

 • อาหารกลางวัน 6 มื้อ
 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 มื้อ
 • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
o การอบรมทุกรุ่นๆละ 6 วัน

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน


2/60 24-29 เมษายน 2560 5,900 บาท
3/60 19-24 มิถุนายน 2560 5,900 บาท
4/60 21-26 สิงหาคม 2560 5,900 บาท
5/60 16-21 ตุลาคม 2560 5,900 บาท
6/60 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม  2560
5,900 บาท
     

สอบซ่อม(Retest) ชำระค่าสอบคนละ 500.- บาท

และนำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม(ตัวจริง)มาด้วยทุกครั้ง

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617  โทรสาร  0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการจัดฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) ปี 2560

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ

1/60

31 มีนาคม 2560

2,200 บาท

o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ

 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ

 • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
o การอบรมทุกรุ่นๆละ 1 วัน / 6 ชั่วโมง

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม สองพันสองร้อยบาทถ้วน

 

2/60

31 พฤษภาคม 2560

2,200 บาท

3/60

31 กรกฎาคม 2560

2,200 บาท

4/60

24 พฤศจิกายน 2560

2,200 บาท


สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617  โทรสาร  0-2555-2627

www.itdi.kmutnb.ac.th      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Public  Training  Course

ณ  ห้องอบรมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างเดือน  มกราคม – กรกฎาคม  2560 

ชื่อหลักสูตร

จำนวนวัน

ระยะเวลา  ม.ค. - ก.ค. 2560

ราคา

(บาท)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

6

 

20-25

 

24-29

 

19-24

 

5,900

PLC  ขั้นพื่นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)

2

 

15-16

 

 

 

 

 

4,500

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
(Basic Vibration)

1

 

8

 

 

 

14

 

2,500

ระบบนิวแมติกเบื้องต้น

2

 

 

 

6-7

 

 

 

4,500

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance)

1

 

 

29

 

3

 

 

2,500

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

1

 

 

 

19

 

7

 

2,500

การหา Alignment สำหรับเครื่องจักรหมุน

1

 

 

15

 

26

 

 

2,500

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
(TPM : Total  Productive  Maintenance)

1

20

 

 

 

 

 

21

2,500

เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ
(Why  Why  Analysis)

1

 

 

24

 

 

 

14

2,500

โปรแกรม Lab View ขั้นพื้นฐาน

(เชิงปฏิบัติการ)

2

 

 

2-3

 

 

 

 

4,500

การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

2

 

 

 

 

18-19

 

 

4,500

การปริบสมดุล(Balancing) เครื่องจักร

2

 

 

 

 

 

 

27-28

 

4,500

การลดต้นทุนพลังงานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำ

1

26

 

 

 

12

 

 

 

2,500 

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2562

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1/62 4-9 มีนาคม 2562 5,900 บาท

o รับสมัครเข้าอบรม 70 คน / รุ่น
o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

 • อาหารกลางวัน 6 มื้อ
 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 มื้อ
 • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o การอบรมทุกรุ่นๆละ 6 วันรวม 36 ชั่วโมงตามกฏหมายกำหนด

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม  5,900.-
(ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


2/62 22-27 เมษาย 2562 5,900 บาท
3/62 10-15 มิถุนายน 2562 5,900 บาท
4/62 5-10 สิงหาคม 2562 5,900 บาท
5/62 9-14 กันยายน 2562 5,900 บาท
6/62 28 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน2562 5,900 บาท
7/62 25-30 พฤศจิกายน2562 5,900 บาท

สอบซ่อม(Retest) กำหนดสอบในวันสุดท้ายของการอบรม
ชำระค่าสอบคนละ 700.- บาท
นำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม(ตัวจริง) และบัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้ง

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617  โทรสาร  0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนการจัดฝึกอบรม ณ. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดศูนย์ฯฝึกอบรม ขึ้นที่
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 ถนน มาบตาพุดพัน    ตำบล มาบตาพุด
อำเถอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21150

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1/62 24-29 มิถุนายน 2562 5,900 บาท

o รับสมัครเข้าอบรม 70 คน / รุ่น
o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

 • อาหารกลางวัน 6 มื้อ
 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 มื้อ
 • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o การอบรมทุกรุ่นๆละ 6 วันรวม 36 ชั่วโมงตามกฏหมายกำหนด

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม  5,900.-
(ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


2/62 23-28 กันยายน 2562 5,900 บาท
3/62 11-16 พฤศจิกายน 2562 5,900 บาท

สอบซ่อม(Retest) กำหนดสอบในวันสุดท้ายของการอบรม
ชำระค่าสอบคนละ 700.- บาท
นำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม(ตัวจริง) และบัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้ง

สถานที่ฝึกอบรม :

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 ถนน มาบตาพุดพัน    ตำบล มาบตาพุด
อำเถอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21150

คุณวรรณรวี มหาพันธน์  082-956-4645
คุณยุวดี  วิบูลย์จันทร์  081-611-6445
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/RTCI.KMUTNBPublic Training Course
ณ ห้องอบรมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562

หลักสูตร
จำนวนวันอบรม
ราคา(บาท)

มีนาคม

4-9 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) 6 5,900.-
21 การเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ 1 2,500.-
29 การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) 1 2,500.-

เมษายน

3-5 ASME I- Boiler design 3 15,000.-
19 Kaizen เพื่อการลดต้นทุน 1 2,500.-
22-27 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง) 6 5,900.-
30 การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) 1 2,500.-

พฤษภาคม

22-24 B31.3 : Process piping 3 15,000.-
31 การใช้งานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 1 2,500.-

มิถุนายน

4 การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ 1 2,500.-
10-15 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง) 6 5,900.-
25 การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน
(Hotoil) หลักสูตรควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน)
1 2,500.-


In-house Training Courses

สามารถจัดได้ทุกสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่เป็นกันเอง

หัวข้อที่สนใจ

หมวด - ชื่อหลักสูตร

AT

หมวดเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation Technology)

 • PLC ขั้นพื้นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)
 • PLC ขั้นสูง (เชิงปฏิบัติการ)
 • การพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานอุตสาหกรรมด้วยซอร์ฟแวร์ Lab View ขั้นพื้นฐาน
 • การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม โดยการใช้งานซอฟแวร์
 • หลักการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม Part 1

BT

หมวดเทคโนโลยีพื้นฐาน (Basic Technology)

 • การจับยึดด้วยโบล์ท และ นัต
 • นิวเมติกในงานอุตสาหกรรม
 • ไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรม
 • พื้นฐานการอ่านแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing)
 • การอ่านแบบและการวัดละเอียดเบื้องต้น  (Machanical Drawing & Measuring Basic)
 • การใช้งานและล็อกโบลต์-นัต และปรับตั้งระบบพูลเลย์สายพาน-ระบบเฟืองโซ่
 • การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกอย่างถูกวิธี (Hydraulic System Maintenance)

HR

หมวดการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)

 • เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดี
 • ทักษะการเป็นหัวหนางานที่ดี
 • ภาวะความเป็นผู้นำ (ผู้นำแห่งศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง) Leadership
 • Lean Basic
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพยุคใหม่ (Effective Supervisor Skills)
 • ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงานที่เป็นเลิศ
 • แนวคิดเพื่อมุ่งสู้นวัตกรรม (Innovative Thinking)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
 • ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน แบบ Win Win
 • การสร้างเกมและการนำไปใช้ในการฝึกอบรม (How to apply Game to the Traning)
 • Mind Mapping หนึ่งในสุดยอดเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์
 • กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรทราบ

MT

หมวดการบำรุงรักษา (Maintenance Technology)

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenence)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenence)

MT

หมวดการบำรุงรักษา (Maintenance Technology) (ต่อ)

 

 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenence)
 • การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร (Basic Vibration)
 • การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)

PM

หมวดการบริหารการเพิ่มผลผลิต (Productivity Management)

 • การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM : Total Productive Maintenance)
 • การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why - Why, CE, PM
 • Supply Chain Management
 • Logistic In Manufacturing

SE

หมวดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety & Environment)

 • ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(หลักสูตรทบทวน)
 • ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (หลักสูตรเต็ม)
 • การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน)
 • การบำรุงรักษาหม้อน้ำ (Boiler) สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
 • หัวหน้างานเฉพาะทางสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (Boiler)
 • Boiler Inspection สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Safety Officer : Supervising Level)
 • กฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Electrical Safety)

PQ

หมวดการผลิตและคุณภาพ (Production & Quality)

 • TQM สำหรับหัวหน้างาน (TQM for Supervisor & Foreman)
 • จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

WD

หมวดเทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology)

 • Design and Fabrication : ASME VII Div.1, HE, ASME I, B31.3, AISC, Pipe stress, TRD, AD2000, Tanks for the Transport, API650
 • Welding Inspector : ASME IX, AWS D1.1, การเขียนขั้นตอนการเชื่อมตาม AWS D1.1, การตรวจสอบชั้นส่วนรับความดัน, การเขียนขั้นตอนการเชื่อมตาม EN, การเขียนขั้นตอนการเชื่อมตาม AS, โลหะวิทยางานเชื่อมของโลหะผสมพิเศษ และโลหะวิทยากายภาพสำหรับงานเชื่อมขั้นสูง
 • NDE Level Course : PY/MT, UT, RT, VT, ET, PAUT
 • Plant Inspection Course : API510, API570, API653, API579, API580, API577, Failure Analysis, Deformation and Fracture,   High Temperature Oxidation, Boiler Inspection

หมายเหตุ : สามารถจัด In-House Training ได้ทุกหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  ชั้น8 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 มหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่ 171) เรื่องกำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ตามมาตรา 81 (1)(ฎ)แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550หมวดงานเชื่อม   รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่       http://www.tiwsThai.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  นายโชคชัย   สิงหธรรม  โทรศัพท์ 0840204262

ที่

รหัส

ชื่อวิชา

แบบกลุ่ม

แบบ In-house

จำนวน

(วัน)

ราคา

(บาท)

จำนวน

(วัน)

ราคา

(บาท)

1

M-01

Physical  Metallurgy for welding inspector

-

-

4

80,000

2

M-02

Welding metallurgy for welding inspector

3

15,000

4

80,000

3

M-03

Heat treatment process for welding inspector

2

10,000

4

80,000

4

M-04

Mechanical testing and failure analysis

-

-

4

80,000

5

M-05

Deformation and fracture

-

-

4

80,000

6

M-07

High temperature oxidation of metals

-

-

3

60,000

7

W-01

Welding process for welding inspector

-

-

3

60,000

8

W-02

Writing  welding  procedure for AWS

3

20,000

3

60,000

9

W-03

Welding qualification of ASME Section IX

3

20,000

4

80,000

10

W-04

Structure welding code steel of AWS D1.1

-

-

4

80,000

11

W-05

Writing WPS for EN code

-

-

4

80,000

12

W-06

Writing WPS for AS code

-

-

4

80,000

13

W-07

Fit up and welding Control for fitter and Welder

2

5,000

2

30,000

14

M-01

Physical  Metallurgy for welding inspector

-

-

4

80,000

15

T-02

Liquid Penetrate testing for standard and code

-

-

1

15,000

16

T-03

Magnetic particle testing for standard and code

-

-

1

15,000

17

T-04

Ultrasonic testing for standard and code

-

-

1

15,000

18

T-05

Radiographic testing for standard and code

-

-

1

15,000

19

T-06

Standards and codes for welding inspector

2

10,000

4

80,000

20

T-07

Inspection of  pressure part with ASME VIII-Div.1

2

10,000

4

80,000

21

D-01

Welding design for Europe and American code

-

-

4

80,000

22

D-02

Design of pressure vessel with ASME VIII-Div.1

3

20,000

4

80,000

23

D-03

Design of heat exchanger with ASME VIII-Dev.1

3

20,000

4

80,000

24

D-04

Design of boiler for ASME I

3

20,000

4

80,000

25

D-05

Welding  design of structure for AISC and AWS  code

-

-

4

80,000

26

D-06

Design and fabrication of piping for B31

3

20,000

4

80,000

27

D-07

Pipe stress analysis

-

-

4

80,000

28

D-08

Design and Fabrication of Boiler for Europe

-

-

4

80,000

29

D-09

Design and Fabrication of pressure vessel for Europe

-

-

4

80,000

30

D-10

Design and Construction Tanks for the transport of
 dangerous goods Metallic pressure tanks

-

-

4

80,000

31

API-510

Pressure Vessel Inspection for API 510

2

10,000

2

40,000

32

API-570

Piping Inspection Code  for  API 570

2

10,000

2

40,000

33

API-653

Tank Inspection, Repair for API 653

-

-

2

40,000

34

API-579

Fitness for Services for API 579

3

20,000

4

80,000

35

API-580

Risk-based Inspection for  API 580

-

-

4

80,000

36

API-577

Welding Inspection and Metallurgy for  API  577

3

20,000

4

80,000

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 120

Yesterday 143

Week 394

Month 2339

All 65996

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions