บทสรุปผู้บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ.

         

          สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2534  โดยมีพันธกิจพัฒนาสำนักให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะ และชุมชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  เพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักสู่ความเป็นมืออาชีพ  มีวิสัยทัศน์ “ให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ” สำนักได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม โดยนำกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการให้บริการวิชาการมาพิจารณา ทั้งนี้สำนักได้ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักด้วย และได้นำเข้าพิจารณาทบทวนในคณะกรรมการบริหารสำนักในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักมีมติเห็นชอบให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (พ.ศ. 2561 -2564) เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ประกอบด้วย

 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

 

ประกอบด้วย  6  เป้าประสงค์ ดังนี้

 1. ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุข
 3. ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของสำนัก
 4. องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 5. สำนักมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
 6. สำนักมีวัฒนธรรมสีเขียว

 

ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์  ดังนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
 4. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะและชุมชน
 6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร
 7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว

 

กำหนดตัวชี้วัดไว้  10  ตัวชี้วัด  ดังนี้

 1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร
 3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 5. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
 6. จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
 7. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะและชุมชน
 8. จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 9. จำนวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 10. จำนวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว

 

          ซึ่งสำนักจะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรลุวิสัยทัศน์ในการให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 6

Yesterday 357

Week 6

Month 1174

All 470685

Currently are 6 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 6

Yesterday 357

Week 6

Month 1174

All 470685

Currently are 6 guests and no members online