ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
831 7110-016-02-08/00057 โต๊ะทำงาน 24 มี.ค. 2538 2,300.00 1 พ.ย. 2564
830 7110-016-02-08/00056 โต๊ะทำงาน 23 พ.ค. 2537 2,300.00 1 พ.ย. 2564
828 7110-016-02-08/00053 โต๊ะทำงาน 23 พ.ค. 2537 2,300.00 2 พ.ย. 2564
823 7110-016-02-08/00047 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 2535 2,300.00 1 พ.ย. 2564
822 7110-016-02-08/00046 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 2535 2,300.00 1 พ.ย. 2564
818 7110-016-02-08/00041 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 2535 2,300.00 15 พ.ย. 2564
817 7110-016-02-08/00040 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 2535 2,300.00 1 พ.ย. 2564
816 7110-016-02-08/00039 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 2535 2,300.00 1 พ.ย. 2564
811 7110-016-02-08/00034 โต๊ะทำงาน (ปรับบัญชีจากกองวิเทศ ปี 42 ) 5 ก.ย. 2522 - 1 พ.ย. 2564
810 7110-015-03-08/00011 โต๊ะประชุม 20 ต.ค. 2537 2,450.00 1 พ.ย. 2564
808 7110-015-03-08/00009 โต๊ะประชุม 20 ต.ค. 2537 2,450.00 1 พ.ย. 2564
807 7110-015-03-08/00008 โต๊ะประชุม 20 ต.ค. 2537 2,450.00 27 ต.ค. 2564
803 7110-015-03-08/00004 โต๊ะประชุม 6 พ.ค. 2536 3,000.00 1 พ.ย. 2564
802 7110-015-03-08/00002 โต๊ะประชุม 6 พ.ค. 2536 3,000.00 1 พ.ย. 2564
800 7110-015-01-08/00016 โต๊ะประชุม 15 มี.ค. 2539 7,500.00 5 พ.ย. 2564
799 7110-015-01-08/00015 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
798 7110-015-01-08/00014 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
797 7110-015-01-08/00013 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
796 7110-015-01-08/00012 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
795 7110-015-01-08/00011 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
794 7110-015-01-08/00010 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
793 7110-015-01-08/00009 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
792 7110-015-01-08/00008 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
791 7110-015-01-08/00007 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
790 7110-015-01-08/00006 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
789 7110-015-01-08/00005 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
788 7110-015-01-08/00004 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
787 7110-015-01-08/00003 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
786 7110-015-01-08/00002 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
785 7110-015-01-08/00001 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 29 พ.ย. 2539 4,470.00 20 ต.ค. 2564
784 7110-007-04-08/00004 โต๊ะพิมพ์ดีด 18 ม.ค. 2536 1,600.00 1 พ.ย. 2564
781 7110-007-02-08/00074 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 26 พ.ย. 2545 1,600.00 1 พ.ย. 2564
780 7110-007-02-08/00073 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 31 พ.ค. 2538 2,140.00 1 พ.ย. 2564
779 7110-007-02-08/00072 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 8 พ.ย. 2536 2,100.00 1 พ.ย. 2564
776 7110-007-02-08/00068 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2535 2,100.00 1 พ.ย. 2564
774 7110-007-02-08/00066 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2535 2,100.00 28 ต.ค. 2564
773 7110-007-01-08/00012 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิม์ 20 ส.ค. 2545 4,000.00 1 พ.ย. 2564
772 7110-007-01-08/00011 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 7 มิ.ย. 2539 6,400.00 1 พ.ย. 2564
771 7110-007-01-08/00010 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 12 ม.ค. 2538 6,400.00 1 พ.ย. 2564
770 7110-007-01-08/00009 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 12 ม.ค. 2538 6,400.00 1 พ.ย. 2564
769 7110-007-01-08/00008 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 ธ.ค. 2536 6,400.00 1 พ.ย. 2564
767 7110-007-01-08/00003 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 24 มิ.ย. 2541 6,400.00 1 พ.ย. 2564
761 7110-004-01-08/00003 ตู้เซฟนิรภัย 27 เม.ย. 2538 10,500.00 29 ต.ค. 2564
757 7110-002-11-08/00019 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก"Victory" รุ่น DC 215 11 ก.พ. 2545 2,193.50 27 ต.ค. 2564
756 7110-002-11-08/00017 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 4 มิ.ย. 2539 2,300.00 29 ต.ค. 2564
755 7110-002-11-08/00016 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 6 ม.ค. 2536 จำนวน 2,300.00 บาท 1 พ.ย. 2564
754 7110-002-11-08/00015 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 6 ม.ค. 2536 2,300.00 29 ต.ค. 2564
753 7110-002-11-08/00013 ตู้เห็ลกเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 4 ก.พ. 2542 2,600.00 5 พ.ย. 2564
752 7110-002-11-08/00012 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 4 ก.พ. 2542 จำนวน 2,600.00 บาท 1 พ.ย. 2564
751 7110-002-11-08/00011 ตู้เห็ลกเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 4 ก.พ. 2542 2,600.00 29 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 293

Yesterday 386

Week 1823

Month 7240

All 488905

Currently are 15 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 293

Yesterday 386

Week 1823

Month 7240

All 488905

Currently are 15 guests and no members online