ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2554
  1. โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาเหมืองแร่โปแตช
เวลาดำเนินการ : 26 ก.ย. 2554 - 22 ก.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  2. ศึกษาและสำรวจความคิดเห็นในประเด็นเชิงนโยบายหรือเชิงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจหรือสังคมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เวลาดำเนินการ : 28 ก.ย. 2553 - 28 ม.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  3. โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2554
เวลาดำเนินการ : 27 ม.ค. 2554 - 26 ม.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  4. โครงการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์
เวลาดำเนินการ : 17 ม.ค. 2554 - 17 ม.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  5. เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์
เวลาดำเนินการ : 17 ก.พ. 2554 - 16 พ.ย. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  6. โครงการ Clean&Green Technology เพื่อเพิ่มผลิตภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร)
เวลาดำเนินการ : 27 ธ.ค. 2553 - 27 ต.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  7. โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี 2554
เวลาดำเนินการ : 27 ม.ค. 2554 - 26 ต.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  8. โครงการพัฒนาเครื่องจักรและระบบในโรงไฟฟ้าชีวมวล
เวลาดำเนินการ : 5 ม.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  9. ประยุกต์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมสนับสนุน(Automation apply for Supporting Industry)
เวลาดำเนินการ : 5 ม.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  10. ปรึกษาแนะนำอุตสาหกรรมสนับสนุน เรื่อง การประยุกต์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมสนับสนุน
เวลาดำเนินการ : 6 ม.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  11. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินการ : 29 ธ.ค. 2553 - 31 ส.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  12. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP 3 แผน) รุ่นที่ 6 แผนงานที่ 1 :แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงส่วนการผลิต
เวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2553 - 31 ส.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  13. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต (MDICP 2 แผน) รุ่นที่ 6 แผนงานการเพิ่มความสามารถและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เวลาดำเนินการ : 15 ธ.ค. 2553 - 31 ส.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  14. พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลังภาคตะวันออก
เวลาดำเนินการ : 18 พ.ย. 2553 - 17 ส.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  15. พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จ.กาญจนบุรี
เวลาดำเนินการ : 25 พ.ย. 2553 - 31 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  16. พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ประเภทอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง จ.กาญจนบุรี
เวลาดำเนินการ : 25 พ.ย. 2553 - 31 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  17. พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ จ.กาญจนบุรี
เวลาดำเนินการ : 25 พ.ย. 2553 - 31 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  18. ประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องป้อนข้าวโพดในอุตสาหกรรมแปรรูป หรือ เครื่องป้อนข้าวโพดแบบต่อเนื่อง
เวลาดำเนินการ : 20 ธ.ค. 2553 - 31 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  19. ประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เตาแก๊สซิไฟเออร์
เวลาดำเนินการ : 20 ธ.ค. 2553 - 31 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  20. ประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องต้มและปิ้งข้าวโพดพร้อมบรรจุภัณฑ์
เวลาดำเนินการ : 20 ธ.ค. 2553 - 31 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  21. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
เวลาดำเนินการ : 30 ก.ย. 2553 - 30 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  22. พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลาดำเนินการ : 18 พ.ย. 2553 - 17 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  23. พัฒนาทักษะกำลังคนใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (อุตสาหกรรมยานยนต์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
เวลาดำเนินการ : 15 มี.ค. 2554 - 14 ก.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  24. เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล
เวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  25. การจัดทำมาตรฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านอ้อยและนำตาลทราย
เวลาดำเนินการ : 8 ธ.ค. 2553 - 6 มิ.ย. 2554

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 102

Yesterday 376

Week 2275

Month 9128

All 251202

Currently are 17 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 102

Yesterday 376

Week 2275

Month 9128

All 251202

Currently are 17 guests and no members online