ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2560
  1. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
เวลาดำเนินการ : 21 ส.ค. 2560 - 21 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  2. สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประกวดราคางานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
เวลาดำเนินการ : 28 ส.ค. 2560 - 28 เม.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
  3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดชายแดนไทย-ลาว(จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร)
เวลาดำเนินการ : 20 มิ.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและวิศวกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง สกรูเพื่มประสิทธิภาพการหีบน้ำมันปาล์ม
เวลาดำเนินการ : 4 ส.ค. 2560 - 3 เม.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เวลาดำเนินการ : 26 ก.พ. 2560 - 1 เม.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพชุดติดตั้งและยานสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่เพื่อผลิตแผนที่คุณภาพสูง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
เวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2560 - 25 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
  7. โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เวลาดำเนินการ : 25 ม.ค. 2560 - 24 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  8. โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือ)
เวลาดำเนินการ : 25 ม.ค. 2560 - 24 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  9. โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ(ราชทัณฑ์)
เวลาดำเนินการ : 26 ธ.ค. 2559 - 25 ธ.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  10. โครงการพัฒนาระบบการติดตั้งท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วม ณ ซอยพิทักษ์ธรรม ชุมชนทวดทอง จ.นครศรีธรรมราช
เวลาดำเนินการ : 10 ส.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  11. โครงการ การพัฒนาระบบ counter current drying โดยใช้วัสดุไทเทเนียม สำหรับการผลิตสารคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (แอนไฮดรัส) ระยะที่ 1
เวลาดำเนินการ : 10 ส.ค. 2560 - 9 ธ.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  12. โครงการ การพัฒนาระบบ counter current drying โดยใช้วัสดุไทเทเนียม สำหรับการผลิตสารคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (แอนไฮดรัส) ระยะที่ 2
เวลาดำเนินการ : 10 ส.ค. 2560 - 9 ธ.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  13. โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีและการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เวลาดำเนินการ : 28 ก.ค. 2560 - 28 พ.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  14. โครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบการลำเลียงถ่านอัดแท่งแบบปรับระดับได้เพื่อลดการใช้แรงงานคนและลดเวลาการจัดเรียงถ่านอัดแท่งก่อนนำเข้าเตาอบไล่ความชื้น
เวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  15. โครงการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมสำหรับท่อสแตนเลสเกรดดูเพล็กซ์(Duplex) ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท เอ็มโกแอลทีดี(ไทยแลนด์) จำกัด
เวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เค แอนด์ เอ็น อีเล็คทริค เวลแอนด์เซอร์วิส
  16. โครงการการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมซ่อมบำรุงท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดดูเพล็กซ์ โดยใช้กระบวนการเชื่อมแบบ Gas tungsten arc welding (GTAW)
เวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เค แอนด์ เอ็น อีเล็คทริค เวลแอนด์เซอร์วิส
  17. โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เวลาดำเนินการ : 30 ธ.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  18. โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 3
เวลาดำเนินการ : 29 ธ.ค. 2559 - 24 ต.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  19. โครงการการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
เวลาดำเนินการ : 27 ธ.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  20. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย(Zoning)ของไทย
เวลาดำเนินการ : 17 ธ.ค. 2559 - 12 ต.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  21. โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและการเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก
เวลาดำเนินการ : 10 ก.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  22. โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องตัดถ่านอัดแท่งเพื่อเพิ่มมาตรฐานการผลิตถ่านอัดแท่ง
เวลาดำเนินการ : 1 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  23. โครงการยกระดับการควบคุมคุณภาพงานเชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็กจากเครื่องเชื่อมพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 25 เม.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  24. โครงการเพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
เวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สถาบันพลาสติก
  25. โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติต้นแบบสำหรับเชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก
เวลาดำเนินการ : 25 มี.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  26. โครงการการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติด้วยการส่งเสริมสถานประกอบการสู่ 1 โรงงาน 1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เวลาดำเนินการ : 20 มี.ค. 2560 - 10 ก.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สถาบันไทย - เยอรมัน
  27. โครงการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมแผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เวลาดำเนินการ : 4 ต.ค. 2559 - 4 ก.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  28. โครงการวิจัย"พัฒนาเครื่องทดสอบการสึกกร่อนสำหรับวัสดุกลุ่มโลหะและงานเชื่อม"
เวลาดำเนินการ : 20 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด
  29. โครงการ"ยกระดับการซ่อมบำรุงงานระบบท่อแรงดันสูงสำหรับก๊าซธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขการเชื่อมซ่อม In-service ของบริษัท เชฟรอนออฟชอร์(ประเทศไทย)จำกัด"
เวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2560 - 31 พ.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  30. โครงการวิจัย"พัฒนาระบบการอบไล่ความชื้นสารคอปเปอร์ซัลเฟตด้วยเครื่อง Rotary dryer โดยใช้วัสดุไทเทเนียม ระยะที่ 1"
เวลาดำเนินการ : 27 ธ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท โปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  31. โครงการสร้างเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติเพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกการเกษตร
เวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 100

Yesterday 376

Week 2273

Month 9126

All 251200

Currently are 16 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 100

Yesterday 376

Week 2273

Month 9126

All 251200

Currently are 16 guests and no members online