ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
  1. โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
  2. โครงการ การพัฒนาซอฟท์แวร์อ่านมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ กฟผ.
เวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
  3. โครงการระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่าย (Transformer Load Monitoring : TLM)
เวลาดำเนินการ : 15 ก.ย. 2560 - 13 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้านครหลวง
  4. สัญญาจ้างที่ปรึกษางานพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยี : ทบทวนและประเมินเทคโนโลยี (Development of Technology Management System : Technology Review and Assessment)
เวลาดำเนินการ : 15 ก.พ. 2561 - 15 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
  5. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบอ่านบาร์โค้ดเพื่อใช้สำหรับการนับจำนวนของสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง (1991)จำกัด
เวลาดำเนินการ : 1 ส.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอ็ม.ที.มาร์เก็ตติ้ง(1991)จำกัด
  6. สัญญาจ้างออกแบบและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการด้านการควบคุมระบบไฟฟ้า (Dispatching Training Simulator:DTS)
เวลาดำเนินการ : 14 พ.ย. 2560 - 14 พ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
  7. โครงการศึกษาผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าในด้านการดำเนินการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เวลาดำเนินการ : 9 ส.ค. 2561 - 9 เม.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
  8. โครงการดำเนินงานกิจกรรมเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
เวลาดำเนินการ : 10 ส.ค. 2561 - 6 เม.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
  9. โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3
เวลาดำเนินการ : 9 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  10. โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุม
เวลาดำเนินการ : 9 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  11. โครงการ การปรับปรุงกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อน T6 เพื่อเพิ่มผลผลิตล้ออลูมิเนียมเกรด A356 ของบริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
เวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
  12. โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เสาเข็มเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมรากฐาน
เวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด
  13. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2562-2564
เวลาดำเนินการ : 13 ก.ค. 2561 - 7 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  14. โครงการนวัตกรรมเครื่องบรรจุเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เวลาดำเนินการ : 20 ส.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
  15. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบลำเลียงและระบบคัดกรองปริมาณเส้นยาสูบแบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 20 ส.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม(1989)จำกัด
  16. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
เวลาดำเนินการ : 21 มิ.ย. 2561 - 16 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  17. โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เวลาดำเนินการ : 9 ก.พ. 2561 - 4 ม.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  18. โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  19. โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2
เวลาดำเนินการ : 29 ก.ย. 2560 - 28 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  20. โครงการพัฒนารูปแบบการติดตั้งท่อ PROPIPE (2800มม.) ใต้ดิน และทดสอบการเสียรูปของท่อระบายน้ำภายใต้เงื่อนไขของ บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
เวลาดำเนินการ : 25 ก.ย. 2561 - 24 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  21. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะที่ 2
เวลาดำเนินการ : 20 ก.พ. 2561 - 17 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
  22. โครงการจ้างประเมินโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
เวลาดำเนินการ : 28 ส.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
  23. โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เวลาดำเนินการ : 17 มี.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  24. โครงการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เวลาดำเนินการ : 10 เม.ย. 2561 - 5 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  25. สัญญาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย
เวลาดำเนินการ : 19 ก.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
  26. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือและจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (Digital Master Plan)
เวลาดำเนินการ : 1 พ.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
  27. การวิจัยและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
เวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
  28. การวิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
เวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี้ จำกัด
  29. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้าในโรงงานผลิตอาวุธ กรณีศึกษา ษริษัท เนแรค อาร์มส อินดีสตรี จำกัด
เวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
  30. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินการ : 23 ก.พ. 2561 - 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
  31. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พิษณุโลกและอุตรดิตถ์)
เวลาดำเนินการ : 6 มิ.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
เวลาดำเนินการ : 11 มิ.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  33. โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561
เวลาดำเนินการ : 20 ก.พ. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  34. โครงการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการพัฒนายกระดับศักยภาพสถานประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน ในเชิงเทคนิคและมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินการ : 28 ก.พ. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
  35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เวลาดำเนินการ : 6 มิ.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  36. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เวลาดำเนินการ : 31 พ.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  37. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน
เวลาดำเนินการ : 17 พ.ค. 2561 - 13 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
  38. โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561
เวลาดำเนินการ : 11 ม.ค. 2561 - 7 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี
  39. โครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวลาดำเนินการ : 9 พ.ย. 2560 - 4 ก.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  40. โครงการจัดทำแผนการปรับปรุงให้บริการประจำปี 2561
เวลาดำเนินการ : 5 มี.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : โรงพิมพ์ตำรวจ
  41. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561
เวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561 - 29 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
  42. โครงการวิจัย พัฒนาระบบเครื่องป้อนถุงสุญญากาศสำหรับบรรจุเม็ดพลาสติก และระบบเย็นกระสอบผ่านโปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 20 เม.ย. 2561 - 19 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  43. โครงการวิจัย พัฒนาระบบการลำเลียงและจัดเก็บกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ ตามเงื่อนไขของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)
เวลาดำเนินการ : 17 เม.ย. 2561 - 16 ส.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  44. โครงการยกระดับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานเชื่อมของบริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
เวลาดำเนินการ : 15 ม.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
  45. โครงการพัฒนาค้อนบดย่อยแก้วแบบถอดสลักหัวทิปเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในกระบวนการย่อยเศษแก้ว
เวลาดำเนินการ : 15 ก.พ. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เวลดิ้งเวล จำกัด
  46. โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น
เวลาดำเนินการ : 15 พ.ย. 2560 - 12 มิ.ย. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
  47. โครงการ "นวัตกรรมถังเก็บน้ำแนวตั้ง (Vertical Cylindrical Pro Tank: VCPT) จากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก"
เวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  48. โครงการพัฒนาการผลิตถังเก็บน้ำใต้ดินแนวนอนจากท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (Underground Horizontal Cylindrical Pro Tank: UHCPT)
เวลาดำเนินการ : 20 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  49. สัญญาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)
เวลาดำเนินการ : 29 ก.ย. 2560 - 25 ก.พ. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  50. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2564) สัญญาเลขที่ จ.67/2561
เวลาดำเนินการ : 22 ธ.ค. 2560 - 19 ก.พ. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  51. โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ของ Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เวลาดำเนินการ : 12 ธ.ค. 2560 - 11 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
  52. โครงการบริการวิชาการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหัวจ่ายน้ำมันไฟไหม้ของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
เวลาดำเนินการ : 7 ธ.ค. 2560 - 6 ม.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
  53. ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ
เวลาดำเนินการ : 25 ต.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 99

Yesterday 376

Week 2272

Month 9125

All 251199

Currently are 15 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 99

Yesterday 376

Week 2272

Month 9125

All 251199

Currently are 15 guests and no members online