ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562
  1. โครงการการจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยใช้การตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคโนโลยี IOT ตามมตรฐานสมาร์ตกริต Open ADR
เวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  2. โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ
เวลาดำเนินการ : 6 ธ.ค. 2561 - 25 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  3. โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามปริมาณกระแสรั่วไหลสำหรับฉนวนลูกถ้วยแขวนบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
เวลาดำเนินการ : 6 เม.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
  4. โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย)
เวลาดำเนินการ : 28 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  5. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลสำรวจความเร็วสูงและระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรวจจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)
เวลาดำเนินการ : 1 พ.ค. 2562 - 29 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
  6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) ระยะ 2
เวลาดำเนินการ : 26 ธ.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  7. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เวลาดำเนินการ : 16 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  8. โครงการติดตามประเมินผลโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เวลาดำเนินการ : 5 ก.ย. 2562 - 1 ก.พ. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
  9. โครงการกิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎร
เวลาดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  10. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ
เวลาดำเนินการ : 3 ก.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  11. โครงการวิจัยระบบกล้องตรวจจับการบุกรุกตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เวลาดำเนินการ : 24 ต.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
  12. โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว (DFT SMART Licensing Systems - I : SMART I)
เวลาดำเนินการ : 29 มี.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  13. โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 1 สร้างเครื่องเชื่อมแบบ 4 หัวเชื่อมที่สามารถปรับระยะเชื่อมได้)
เวลาดำเนินการ : 21 มิ.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
  14. โครงการพัฒนาเครื่องเชื่อม Tube และ Fin ของผนังห้องเผาไหม้บอยเลอร์ (ระยะที่ 2 สร้างระบบ PLC เพื่อควบคุมเครื่องเชื่อม แบบ 4 หัวเชื่อม และทดสอบการทำงาน)
เวลาดำเนินการ : 21 มิ.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
  15. โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร (LoRaWan)
เวลาดำเนินการ : 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  16. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
เวลาดำเนินการ : 9 มี.ค. 2562 - 3 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  17. โครงการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality: VR) สำหรับนักศึกษา
เวลาดำเนินการ : 25 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  18. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธีการยับยั้งแบคทีเรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อย ด้วยวิธีนาโนชีวภาพ
เวลาดำเนินการ : 15 ธ.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  19. โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) พร้อมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ภาพรวม การกำกับ ติดตามและการจัดประชุม
เวลาดำเนินการ : 13 มี.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  20. โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เวลาดำเนินการ : 22 มี.ค. 2562 - 17 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  21. โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เวลาดำเนินการ : 22 มี.ค. 2562 - 17 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  22. โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปีงบประมาณ 2562
เวลาดำเนินการ : 30 ม.ค. 2562 - 16 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  23. โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562 (สัญญาร่วมดำเนินการ)
เวลาดำเนินการ : 6 ก.พ. 2562 - 16 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
เวลาดำเนินการ : 18 พ.ค. 2562 - 14 ก.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
  25. โครงการที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบ และรับรองแบบเพื่อขอใบอนุญาต รง.4 ของบริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด
เวลาดำเนินการ : 1 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด
  26. โครงการการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
  27. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้าโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2562
เวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : โรงพิมพ์ตำรวจ
  28. โครงการกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เวลาดำเนินการ : 24 ม.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
  29. โครงการระบบตรวจสอบและแยกแยะการอาร์คโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่สายไฟฟ้า
เวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  30. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์
เวลาดำเนินการ : 29 ม.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  31. Third Country Training Program on Power Distribution System JFY 2009-2017
เวลาดำเนินการ : 6 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : Japan International Cooperation Agency Thailand Office
  32. โครงการศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 1
เวลาดำเนินการ : 28 ก.ย. 2561 - 26 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมควบคุมมลพิษ
  33. โครงการนวัตกรรมหุ่นยนต์เชื่อมท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก (2,400-3,000 มม.) แบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 25 ต.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  34. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ IoT สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 15 พ.ย. 2561 - 15 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท แทพ เทรดดิ้ง จำกัด
  35. โครงการพัฒนาบุคลากรสายงาน รผก. เพื่อสอดรับกับการยกระดับคุณภาพบริการสู่ระดับสากล ประจำปี 2561
เวลาดำเนินการ : 11 ก.ค. 2561 - 6 ก.พ. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้านครหลวง
  36. โครงการ "กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปี 2561(สัญญาร่วมดำเนินการ)
เวลาดำเนินการ : 11 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 99

Yesterday 376

Week 2272

Month 9125

All 251199

Currently are 14 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 99

Yesterday 376

Week 2272

Month 9125

All 251199

Currently are 14 guests and no members online