ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563
  1. โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2
เวลาดำเนินการ : 22 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2565

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
  2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด
เวลาดำเนินการ : 7 เม.ย. 2563 - 6 ต.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  3. โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข
เวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการกำหนดคุณลักษณะของดินถมสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง
เวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
  5. โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบหอดักจับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสำหรับชุมชน
เวลาดำเนินการ : 20 มี.ค. 2563 - 19 มิ.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
  6. โครงการระบบการเลี้ยงไก่เนื้ออัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN
เวลาดำเนินการ : 27 พ.ค. 2563 - 26 พ.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  7. โครงการกลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย
เวลาดำเนินการ : 15 พ.ค. 2563 - 14 พ.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
  8. โครงการศึกษารายละเอียดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
เวลาดำเนินการ : 28 เม.ย. 2563 - 27 เม.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  9. โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
เวลาดำเนินการ : 14 ก.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้านครหลวง
  10. โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของ IPS (พลังงานหมุนเวียน)
เวลาดำเนินการ : 8 พ.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  11. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เวลาดำเนินการ : 15 ม.ค. 2563 - 14 ม.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  12. โครงการ การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดควบคุมกลไกสับเปลี่ยนเกียร์ส่งกำลัง สำหรับรถหัวลากไฟฟ้า ระยะที่ 1
เวลาดำเนินการ : 2 ม.ค. 2563 - 2 ม.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท นวัตพลัง จำกัด
  13. โครงการพัฒนานวัตกรรมถังเก็บน้ำใต้ดินจากท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 2 ขนาด ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบอัตโนมัติ (เชื่อมฝาปิดผนังภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน)
เวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  14. โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคัดกรองเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตท่อร้อยสายไฟ HDPE และการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
เวลาดำเนินการ : 25 มิ.ย. 2563 - 24 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
  15. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภาคใต้สู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เวลาดำเนินการ : 27 พ.ค. 2563 - 22 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมประกอบเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง (สำหรับระบบ 22 kV) โดยการพัฒนาอุปกรณ์จิ๊กและฟิกเจอร์ (Jig & Fixture) ระบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 15 มิ.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
  17. โครงการ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำเอกสารงานเชื่อมสำหรับการเชื่อมโลหะ 16Mo3 steel โดยใช้กระบวนการเชื่อมซับเมิร์จ (SAW) และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
เวลาดำเนินการ : 15 มิ.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  18. โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือวัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับภาคที่อยู่อาศัย จำนวน 70 ชุด
เวลาดำเนินการ : 8 เม.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
  19. โครงการการให้บริการเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เวลาดำเนินการ : 19 พ.ค. 2563 - 15 ต.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  20. โครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก)
เวลาดำเนินการ : 19 มี.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  21. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2563
เวลาดำเนินการ : 7 ก.พ. 2563 - 30 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  22. โครงการกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerce
เวลาดำเนินการ : 23 พ.ค. 2563 - 29 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  23. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินการ : 13 เม.ย. 2563 - 19 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
  24. โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินการ : 20 เม.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  25. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
เวลาดำเนินการ : 15 ม.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรุงเทพมหานคร
  26. โครงการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ
เวลาดำเนินการ : 24 ม.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : โรงพิมพ์ตำรวจ
  27. โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไม้ไผ่
เวลาดำเนินการ : 10 เม.ย. 2563 - 20 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  28. โครงการกิจกรรมนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยางพารา
เวลาดำเนินการ : 10 เม.ย. 2563 - 20 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  29. โครงการศึกษาและจัดทำแคตตาล็อคของบริการระบบสารสนเทศ (Application Service Catalog) และพอร์ทของระบบสารสนเทศซอฟต์แวร์ และบริการไอทีของ ส.ส.ท.(IT Service Catalog Application Porfolio)
เวลาดำเนินการ : 7 พ.ย. 2562 - 6 พ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
  30. โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น(Boost up new Entrepreneurs) ปี 2563
เวลาดำเนินการ : 18 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  31. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563
เวลาดำเนินการ : 19 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  32. โครงการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563
เวลาดำเนินการ : 19 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  33. โครงการกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินการ : 17 ก.พ. 2563 - 27 มี.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  34. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบอัตโนมัติ
เวลาดำเนินการ : 26 ก.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 128

Yesterday 376

Week 2301

Month 9154

All 251228

Currently are 23 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 128

Yesterday 376

Week 2301

Month 9154

All 251228

Currently are 23 guests and no members online