ประเมินความพึงพอใจ


No. หลักสูตร/โครงการ/ผู้รับการบริการ วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ วันที่ให้บริการ หน่วยงานที่ให้บริการ
513 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ อาจารย์ณัฐนิชา ทองอ่วม
13 กรกฎาคม 2565 ถึง 14 กรกฎาคม 2565> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
554 หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมการผลิตและระบบการจัดการอัจฉริยะ นายสุรัฐ สุวรรณสิทธิ์
นายนพรัตน์ คงขาว
29 มิถุนายน 2566> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
556 หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมการผลิตและระบบการจัดการอัจฉริยะ นายสุรัฐ สุวรรณสิทธิ์
นายนพรัตน์ คงขาว
30 มิถุนายน 2566> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
571 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ อ.วัฒนา อายตวงษ์
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.พศวีร์ เยี่ยงวาณิชชกุล
2 ตุลาคม 2566 ถึง 7 ตุลาคม 2566> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
572 หม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
11 ตุลาคม 2566 ถึง 12 ตุลาคม 2566> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
465 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3/2563 อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
3 สิงหาคม 2563 ถึง 8 สิงหาคม 2563> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
466 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
10 สิงหาคม 2563> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
467 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
13 สิงหาคม 2563> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
527 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5/2565 อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
3 ตุลาคม 2565 ถึง 8 ตุลาคม 2565> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
473 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
นายดาวิษ วังบุญคง
28 กันยายน 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
479 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5 อาจารย์สุทธิพงค์ แก้วเสน
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อาจารย์พงศธร บูรณโสภณ
9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 14 พฤศจิกายน 2563> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
493 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ประจำปี 2564 ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อาจารย์พงศธร บูรณโสภณ
1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 6 พฤศจิกายน 2564> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
505 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 2/2565 ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.พงศธร บูรณโสภณ
25 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
508 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3/2565 ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อาจารย์พงศธร บูรณโสภณ
6 มิถุนายน 2565 ถึง 11 มิถุนายน 2565> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
518 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 4/2565 ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
15 สิงหาคม 2565 ถึง 20 สิงหาคม 2565> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
521 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2565 ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
22 สิงหาคม 2565 ถึง 27 สิงหาคม 2565> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
538 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
8 พฤศจิกายน 2565> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
539 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
10 พฤศจิกายน 2565> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
537 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 6/2565 อ.วัฒนา อายตวงษ์
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
543 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
20 มีนาคม 2566 ถึง 25 มีนาคม 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
549 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 2/2566 อ.วัฒนา อายตวงษ์
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ดาวิษ วังบุญคง
15 พฤษภาคม 2566 ถึง 20 พฤษภาคม 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
559 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3/2566 ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
3 กรกฎาคม 2566 ถึง 8 กรกฎาคม 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
565 อบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ผศ.ดร.พนิดา ปรารัตน์
ผศ.ดร.สุธารัตน์ หมื่นมี
23 สิงหาคม 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน น.ส.อรพิน เครือน้ำคำ
24 สิงหาคม 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
569 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 4/2566 ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
4 กันยายน 2566 ถึง 9 กันยายน 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
582 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
7 พฤศจิกายน 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
583 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
14 พฤศจิกายน 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
585 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5/2566 ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 25 พฤศจิกายน 2566> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
609 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
27 กุมภาพันธ์ 2567> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
447 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 2 ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ยุทธพงษ์ แก้วปัน
23 กันยายน 2562 28 กันยายน 2562> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
460 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 1 ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ดาวิษ วังบุญคง
16 มีนาคม 2563 ถึง 21 มีนาคม 2563> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
457 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3 อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.อรรถ อาคาสุวรรณ์
16 ธันวาคม 2562 ถึง 21 ธันวาคม 2562> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
578 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการในทำงานของสถานประกอบกิจการ (บ.แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด) อาจารย์ณัฐนิชา ทองอ่วม
3 พฤศจิกายน 2566 ถึง 4 พฤศจิกายน 2566> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สพอ.
579 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน อาจารย์ประสงค์ แถวเนิน
6 พฤศจิกายน 2566 ถึง 7 พฤศจิกายน 2566> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สพอ.
580 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด) อาจารย์ณัฐนิชา ทองอ่วม
10 พฤศจิกายน 2566 ถึง 11 พฤศจิกายน 2566> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สพอ.
581 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.วัฒนา อายตวงษ์
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.พศวีร์ เยี่ยงวาณิชชกุล
13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 18 พฤศจิกายน 2566> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
586 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (บริษัท กิมชุนไอซ์ พนมไพร จำกัด) อาจารย์อรพิน เครือน้ำคำ
25 พฤศจิกายน 2566 ถึง 26 พฤศจิกายน 2566> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สพอ.
589 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด) อาจารย์ศักดิ์ศิวา หล่อทอง
24 พฤศจิกายน 2566 ถึง 25 พฤศจิกายน 2566> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สพอ.
591 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (บ.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด) อาจารย์ประสงค์ แถวเนิน
25 ธันวาคม 2566 ถึง 26 ธันวาคม 2566> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สพอ.
330 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน)บริษัท อัลสตอม(ประเทศไทย) จำกัด อาจารย์พงษ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
15 ธันวาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
337 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ผศ.ดร.ปิติณัตต์
อ.วุฒิกรณ์
ดร.ไชยรัช
อ.วีระ
อ.ดาวิษ
27 กุมภาพันธ์ 2560 4 มีนาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
338 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.พงศ์ธร
ดร.ไชยรัช
อ.ศุภวัฒน์
อ.สมพงค์
24 เมษายน 2560 29 เมษายน 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
339 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (บริษัทไพร์ซ ออฟ วู้ด กรียนเอนเนอร์จี จำกัด) ผศ.ดร.ปิติณัตต์
อ.วุฒิกรณ์
อ.ดาวิษ
1 พฤษภาคม 2560 6 พฤษภาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
340 งานสุ่มตรวจเช็ควัสดุตามมาตรฐาน ASQ Z1.4 (MIL-STD 105 E) บริษัท แวลแมน จำกัด(โรงงานสิงห์บุรี) ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
5 มิถุนายน 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
341 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน)(บริษัท อัสตรอม ประเทศไทย จำกัด) อ.พงศ์ธร
13 มิถุนายน 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
342 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3/60 อ.วุฒิกรณ์
อ.กานต์
อ.ไชยรัช
อ.สมพล
อ.วัฒนา
19 มิถุนายน 2560 24 มิถุนายน 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
345 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
31 กรกฎาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
370 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
21 กันยายน 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
371 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อ.สุชญาน
อ.ธิดาวัลย์
19 สิงหาคม 2560 2 กันยายน 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
374 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/12 รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์
15 ธันวาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
375 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/12 รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์
22 ธันวาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
376 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/12 ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
5 มกราคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
377 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/12 ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
12 มกราคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
384 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/12 รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์
9 กุมภาพันธ์ 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
382 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/12 ว่าที่ ร.ต.ชินวุฒิ ประภาทรงสิทธิ์
26 มกราคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
383 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/12 อ.ณรงค์ ตู้ทอง
2 กุมภาพันธ์ 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
380 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/12 ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี
19 มกราคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
385 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/12 ว่าที่ ร.ต.ชินวุฒิ ประภาทรงสิทธิ์
16 กุมภาพันธ์ 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
387 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/12 อ.ทรงธรรม หัตถา
23 กุมภาพันธ์ 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
388 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11/12 อ.สมศักดิ์ นาคงาม
2 มีนาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
390 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/12 อ.ณรงค์ ตู้ทอง
9 มีนาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัย
407 Boiler (ทบทวน) ณ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด อ.วีระ ศรีอริยะกุล
21 พฤษภาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
408 Boiler (ทบทวน) ณ บริษัท เซออน เคมิคัลส์(ประเทศไทย) จำกัด อ.พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
22 พฤษภาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
409 Boiler (ทบทวน) ณ บริษัท เซออน เคมิคัลส์(ประเทศไทย) จำกัด ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
24 พฤษภาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
410 Boiler (ทบทวน) ณ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด อ.วีระ ศรีอริยะกุล
22 พฤษภาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
411 Boiler (ทบทวน) ณ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด อ.วีระ ศรีอริยะกุล
25 พฤษภาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
412 Boiler ทบทวน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางบ่อ ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
4 กรกฎาคม 2561> ฝ่ายอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
522 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality Technology)(Augmented Reality: AR / Virtual Reality: VR / Mixed Reality: MR) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
29 สิงหาคม 2565 ถึง 30 สิงหาคม 2565> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
534 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์
24 พฤศจิกายน 2565 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
535 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์
28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 29 พฤศจิกายน 2565> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
536 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์
1 ธันวาคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
542 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สำหรับผู้ใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) ผศ.ดร. วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ผศ.ดร. สรรค์ศิริ ธนชุติวัต
ดร.ชาณิดา พิทยานนท์
คุณจินตนา อิ่มรักษา
คุณสลิลทิพย์ ชีระภากร
8 มีนาคม 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
545 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
27 มีนาคม 2566 ถึง 28 มีนาคม 2566> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Implementation of Risk Management ภายใต้โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) อาจารย์เอกชัย สุวรรณาลัย
30 พฤษภาคม 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
546 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร
21 เมษายน 2566> ฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ
548 อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผศ.บุญส่ง ศิลปเจริญกุล
10 พฤษภาคม 2566 ถึง 12 พฤษภาคม 2566> ฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ
476 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อตัมที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
อาจารย์สุทธิพงศ์ แก้วเสน
ดร.ไชยรัตน์ เมฆแก้ว
อาจารย์พงศธร บูรณโสภณ
5 ตุลาคม 2563 ถึง 10 ตุลาคม 2563> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
477 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
15 ตุลาคม 2563> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
478 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
27 ตุลาคม 2563> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
484 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อตัมที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.สุทธิพงศ์ แก้วเสน
อ.สมพล ตันติอมรพงศ์
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.ดาวิษ วังบุญคง
23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 28 พฤศจิกายน 2563> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
483 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ดร.ไชยรัตน์ เมฆแก้ว
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อาจารย์ดาวิษ วังบุญคง
2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 7 พฤศจิกายน 2563> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
494 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
ผศ.ดรกานต์ พนาศุภมัสดุ
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อาจารย์พงศ์ธร บูรณะโสภนธ์
8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
496 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้น้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.วุฒิกรณ์ จริยะตันติเวทย์
อ.พงษ์ธร บูรณโสภณ
22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 27 พฤศจิกายน 2564> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สพอ.
506 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 2/2565 อ.วุฒิกรณ์
ดร.สุทธิพงศ์
ดร.วีระ
อ.พงศ์ธร
23 พฤษภาคม 2565 ถึง 28 พฤษภาคม 2565> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
511 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2565 ดร.การต์ พนาศุภมัสดุ
อ.สมพล ตันติอมรพงษ์
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.พงศธร บูรณโสภณ
4 กรกฎาคม 2565 ถึง 9 กรกฎาคม 2565> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
519 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.พงศ์ธร บูรณโสภณ
22 สิงหาคม 2565 ถึง 27 สิงหาคม 2565> ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
523 หลักสูตร อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
5 กันยายน 2565 ถึง 10 กันยายน 2565> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
525 หลักสูตร อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (Inhouse ) อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
12 กันยายน 2565 ถึง 17 กันยายน 2565> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
528 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.วัฒนา อาตยวงศ์
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.พงศธร บูรณโสภณ
17 ตุลาคม 2565 ถึง 22 ตุลาคม 2565> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
532 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.วุฒิกรณ์ จริยะตันติเวทย์
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 26 พฤศจิกายน 2565> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
540 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.วุฒิกรณ์ จริยะตันติเวทย์
อ.วัฒนา อายตวงษ์
อ.พงศธร บูรณโสภณ
13 มีนาคม 2566 ถึง 18 มีนาคม 2566> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
555 หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
อ.วัฒนา อายตวงษ์
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
26 มิถุนายน 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
566 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
ดร.สุทธิพงศ์ แก้วเสน
อาจารย์พงศธร บูรณโสภณ
21 สิงหาคม 2566 ถึง 26 สิงหาคม 2566> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
16 Machanical Drawing อ.ฑิฆัมพร ทับน้อย
อ.วิฑาตา เจษฎารัตนชัย
อ.พักร์พิมล สุวรรณกาญจน์
25 พฤศจิกายน 2554 ถึง 17 ธันวาคม 2554> ฝ่ายฝึกอบรม
18 Advanced Topics onCritical Frequency Vibration Analysis and Verification ดร. จักร จันทลักขณา
17 มิถุนายน 2554 ถึง 1 กรกฎาคม 2554> ฝ่ายฝึกอบรม
19 Finite Elements Analysis ดร. กัมปนาท ศิริเวทิน
ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
26 สิงหาคม 2554 ถึง 23 กันยายน 2554> ฝ่ายฝึกอบรม
21 English ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
ดร.มณฑา ทรงศิริ
ดร.มัณฑนา เมฆโสภาวรรณกุล
อาจารย์ดวงใจ มหรรทัศนะพงศ์
22 เมษายน 2554 ถึง 28 พฤษภาคม 2554> ฝ่ายฝึกอบรม
22 Advanced Mechanical Course for Designers ดร.กัมปนาท ศิริเวทิน
ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
23 เมษายน 2554 ถึง 14 พฤษภาคม 2554> ฝ่ายฝึกอบรม
23 การกัดกร่อนในแนวเชื่อมของสแตนเลสและการวิเคราะห์ส่วนผสมโลหะด้วยเทคนิค XRF ผศ.ดร.กฤตธี
ดร.นครินทร์
12 มกราคม 2554> ฝ่ายฝึกอบรม
27 Welding Qualification of ASME Section IX นายโชคชัย สิงหธรรม
24 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
29 Welding Inspector for Code and Standard นายโชคชัย สิงหธรรม
9 มีนาคม 2555 ถึง 11 มีนาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
30 Design of Pressure Vessel with ASME VIII-Div.1Class1 นายชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ
23 มีนาคม 2555 ถึง 25 มีนาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
31 Design of Pressure Vessel with ASME VIII-Div.1Class2 นายโชคชัย สิงหธรรม
23 มีนาคม 2555 ถึง 25 มีนาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
35 ทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน วัฒนา เจนการ
22 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
36 Advanced Mechanical Coure for Designers ดร.กัมปนาท
ดร.สุรวฒิ
19 เมษายน 2555 ถึง 11 พฤษภาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
45 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร
ผศ.ดร.สุรชัย
อ.ไพโรจน์
อ.วุฒิกรณ์
อ.ประสม
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 26 พฤษภาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
46 Turbo Machines Maintenance อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
12 มิถุนายน 2555 ถึง 13 มิถุนายน 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
47 Preventive Maintennanace รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
14 มิถุนายน 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
50 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
22 มิถุนายน 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
52 English ดร.เสาวคนธ์
ดร.มณฑา
ดร.มัณฑนา
อ.ดวงใจ
18 พฤษภาคม 2555 ถึง 9 มิถุนายน 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
55 Strucure Welding Code Steel of AWS D1.1 อ.โชคชัย
18 กรกฎาคม 2555 ถึง 20 กรกฎาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
71 Critical Frequency Vibration Analysis and Verification ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา
17 กรกฎาคม 2555 ถึง 27 กรกฎาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
75 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร
ผศ.ดร.สุรชัย
อ.วีระ
อ.วุฒิกรณ์
อ.บวร
20 สิงหาคม 2555 ถึง 25 สิงหาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
77 Corrosion and Material selection อ.โชคชัย สิงหธรรม
27 สิงหาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
78 การออกแบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชติกุล
28 สิงหาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
79 Inspection of Pressure Part With ASME VIII-Div.1 อ.โชคชัย สิงหธรรม
10 กันยายน 2555 ถึง 11 กันยายน 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
81 Mechanical Drawing อ.ฑิฆัมพร
อ.นิตยา
16 สิงหาคม 2555 ถึง 6 กันยายน 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
87 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร อ.โชคชัย สิงหธรรม
8 กันยายน 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
88 Welding Processes for Inspector อ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
1 ตุลาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
89 Writing Welding Processes for AWS อ.โชคชัย สิงหธรรม
2 ตุลาคม 2555 ถึง 3 ตุลาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
90 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.สุรชัย
อ.วุฒิกรณ์
อ.ไพโรจน์
อ.มานพ
15 ตุลาคม 2555 ถึง 20 ตุลาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
91 Finite Element Analysis ดร.กัมปนาท
ดร.สุรวุฒิ
ดร.ยิ่งยศ
20 กันยายน 2555 ถึง 18 ตุลาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
92 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวม(OEE) รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
22 พฤศจิกายน 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
93 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร
ผศ.ดร.สุรชัย
อ.วุฒิกรณ์
อ.วีระ
อ.ปณตสรรค์
19 พฤศจิกายน 2555 ถึง 24 พฤศจิกายน 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
95 Piping Inspection Code for API570 อ.โชคชัย สิงหธรรม
11 ธันวาคม 2555 ถึง 12 ธันวาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
96 จัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ อ.บุญชอบ
อ.เชษฐวุฒิ
21 ธันวาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
97 จัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ อ.บุญชอบ
อ.เชษฐวุฒิ
24 ธันวาคม 2555> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
99 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร
ผศ.ดร.สุรชัย
อ.วุฒิกรณ์
อ.ไพโรจน์
อ.ปณตสรรค์
11 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
100 ASMEboilers and Pressure Vessels Code Section VIII อ.ธีระศักดิ์
อ.ชำนิ
ผศ.มนูญ
อ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
17 มกราคม 2556 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
101 Design and fabrication of piping for B31 อ.โชคชัย สิงหธรรม
26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 1 มีนาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
105 Materials and Heat Treament as Per Machining Requirement(22-23มีนาคม) อ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
22 มีนาคม 2556 ถึง 23 มีนาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
106 Materials and Heat Treament as Per Machining Requirement(29-30มีนาคม) รศ.ดร.สมนึก วัฒนศรียกุล
29 มีนาคม 2556 ถึง 30 มีนาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
107 Materials and Heat Treament as Per Machining Requirement(4-5เมษายน) อ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
4 เมษายน 2556 ถึง 5 เมษายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
108 Materials and Heat Treament as Per Machining Requirement(19-20มีนาคม) รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ
19 เมษายน 2556 ถึง 20 เมษายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
109 Materials and Heat Treament as Per Machining Requirement (26-27 เมษายน 56) ผศ.มนูญ เลิศวิจิตรพันธุ์
26 เมษายน 2556 ถึง 27 เมษายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
112 การปรับพื้นฐานช่างฝีมือ ผศ.เดชา แสงจินดา
ผศ.ราชันย์ พุกพิบูรณ์
ผศ.ไพรัตน์ สถิรยากร
3 เมษายน 2556 ถึง 11 พฤษภาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
114 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.วีระ
ผศ.ดร.สุรชัย
อ.วุฒิกรณ์
อ.ไพโรจน์
อ.วิโรจน์
27 พฤษภาคม 2556 ถึง 1 มิถุนายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
119 Corrosion and Material Selection อ.โชคชัย สิงหธรรม
ดร.นครินทร์ ศรีสุสวรรณ
18 มิถุนายน 2556 ถึง 25 มิถุนายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
121 โปรแกรมในการบริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.สุพจน์ จัรทร์พิพัฒน์
29 มิถุนายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
122 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร
ผศ.ดร.สัรชัย
อ.วุฒิกรณ์
อ.วีระ
อ.ปณตสรรค์
1 กรกฎาคม 2556 ถึง 6 กรกฎาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
123 โปรแกรมในการบริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.สุพจน์ จัรทร์พิพัฒิน์
8 กรกฎาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
126 โปรแกรมในการบริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.สุพจน์ จัรทร์พิพัฒน์
10 กรกฎาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
128 โปรแกรมในการบริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.สุพจน์ จัรทร์พิพัฒน์
6 กรกฎาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
129 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(ทบทวน) อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
24 กรกฎาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
131 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(ทบทวน) อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
30 กรกฎาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
132 โปรแกรมในการบริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.สุพจน์ จัรทร์พิพัฒน์
1 สิงหาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
133 การหา Basic Alignment & Vibration monitor นายนพดล สเลลานนท์
3 สิงหาคม 2556 ถึง 4 สิงหาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
138 โปรแกรมในการบริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์พิพัฒน์
19 สิงหาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
139 ผู้ควบคุมดูแลการทำงานประจำระบบทำความเย็น(รุ่น1) นายชัยวุฒิ ฤทธิพฤกษ์
นายสุวชัย ใจวัฒน์
นายสมยศ ใจมูล
นายสมพจน์ สันทัด
27 พฤษภาคม 2556 ถึง 29 พฤษภาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
140 ผู้ควบคุมดูแลการทำงานประจำระบบทำความเย็น(รุ่น2) นายชัยวุฒิ ฤทธิพฤกษ์
นายสมยศ ใจมูล
นายสมพจน์ สันทัด
24 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
141 ผู้ควบคุมดูแลการทำงานประจำระบบทำความเย็น(รุ่น3) นายชัยวุฒิ ฤทธิพฤกษ์
ทีมวิทยากรจากสมาคมฯ
ทิมวิทยากรจากกรมโรงงาน
8 กรกฎาคม 2556 ถึง 10 กรกฎาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
142 ผู้ควบคุมดูแลการทำงานประจำระบบทำความเย็น(รุ่น4) ทีมวิทยากรจากกรมโรงงาน
ผศ.ดร..ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
นายชัยวุฒิ ฤทธิพฤกษ์
ทีมวิทยากรจากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
29 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
143 ผู้ควบคุมดูแลการทำงานประจำระบบทำความเย็น(รุ่น5) ทีมวิทยากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ปิตินัตต์ ตรีวงศ์
นายชัยวุฒิ ฤทธิพฤกษ์
ทีมวิทยากรจากสมาคมเคื่องทำความเย็นไทย
7 สิงหาคม 2556 ถึง 9 สิงหาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
144 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.ไพโรจน์
ผศ.ดร.สุรชัย
อ.วุฒิกรณ์
อ.วีระ
อ.วิโรจน์
19 สิงหาคม 2556 ถึง 24 สิงหาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
147 ผู้ปฏิบัติหน้าที่บังคับปั้นจั่น อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
27 สิงหาคม 2556 ถึง 29 สิงหาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
149 Structure welding code steel of AWS D1.1 อ.โชคชัย สิงหธรรม
6 กันยายน 2556 ถึง 14 กันยายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
151 Design and Fabrication of Piping for B31.3 อ.โชคชัย สิงหธรรม
19 กันยายน 2556 ถึง 27 กันยายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
152 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ. พงศ์ธร
ผศ.ดร.สุรชัย
อ. วุฒิกรณ์
อ. ไพโรจน์
อ. ศุภวัฒน์
7 ตุลาคม 2556 ถึง 12 ตุลาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
153 Internal Audit ISO 9001:2008 อ.ชิษณุพิเชษฐ์ ธาตุสุวรรณ
2 ตุลาคม 2556 ถึง 3 ตุลาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
155 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
18 ตุลาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
158 Inspection of Pressures Part ASME Section VIII-Div1 อ.โชคชัย สิงหธรรม
30 ตุลาคม 2556 ถึง 1 พฤศจิกายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
159 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.สุรชัย
อาจารย์วุฒิกรณ์
อาจารย์วีระ
อาจารย์ปณตสรรค์
11 พฤศจิกายน 2556 ถึง 16 พฤศจิกายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
160 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(ทบทวน) อ.วีระ ศรีอริยกุล
15 พฤศจิกายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
161 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(ทบทวน) ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
20 พฤศจิกายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
163 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(ทบทวน) อ.โชคชัย สิงหธรรม
28 พฤศจิกายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
165 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อ.วีระ ศรีอริยกุล
นายดาวิษ วังบุญคง
20 มกราคม 2557 ถึง 25 มกราคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
175 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ Inhouse อ.พงศ์ธร
อ.วุฒิกรณ์
อ.ศุภวัฒน์
24 มีนาคม 2557 ถึง 29 มีนาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
177 การป้องกันความผิดพลาดในงาน รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์
2 เมษายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
179 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
คุณวิโรจน์ เชาว์จิรพันธุ์
คุณวัฒนา อายตวงษ์
21 เมษายน 2557 ถึง 26 เมษายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
188 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
นายไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
นายวัฒนา อายตวงษ์
9 มิถุนายน 2557 ถึง 14 มิถุนายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
189 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในงาน(Poka Yoke) รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์
9 มิถุนายน 2557 ถึง 10 มิถุนายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
194 Physical Metallurgy for Welding Inspector นายโชคชัย สิงหธรรม
24 มิถุนายน 2557 ถึง 27 มิถุนายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
203 เทคนิคการควบคุมคุณภาพในงาน QCC รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
21 กรกฎาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
204 งานทำบุญครบรอบ 23 ปี สพอ. 22 กรกฎาคม 2557> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
205 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
16 กรกฎาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
206 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
18 กรกฎาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
207 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในงาน(Poka Yoke) รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์
24 กรกฎาคม 2557 ถึง 25 กรกฎาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
208 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
อ.วีระ ศรีอริยกุล
คุณดวงพร แชร์มุก
คุณสมพงศ์ เพ็งระวะ
21 กรกฎาคม 2557 ถึง 26 กรกฎาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
210 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ นายวิโรจน์ เชาว์จิรพันธุ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
นายวีระ ศรีอริยะกุล
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
28 กรกฎาคม 2557 ถึง 2 สิงหาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
211 Tank Inspection Repair for API 653 อ.โชคชัย สิงหธรรม
7 สิงหาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
212 Standard and Codes for Welding Inspector อ.โชคชัย สิงหธรรม
12 สิงหาคม 2557 ถึง 15 สิงหาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
213 Standard and Codes for Welding Inspector อ.โชคชัย สิงหธรรม
19 สิงหาคม 2557 ถึง 22 สิงหาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
215 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(ทบทวน) ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
22 สิงหาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
216 การลดต้นทุนองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
22 สิงหาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
217 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(ทบทวน) อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
23 สิงหาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
218 Standard and Codes for Welding Inspector อ.โชคชัย สิงหธรรม
26 สิงหาคม 2557 ถึง 29 สิงหาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
221 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
17 กันยายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
222 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
คุณสมพล ตันติอมรพงษ์
คุณศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
15 กันยายน 2557 ถึง 20 กันยายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
223 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น1) คุณไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
คุณวัฒนา อายตวงษ์
22 กันยายน 2557 ถึง 27 กันยายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
224 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น2) คุณไพโรจน์ เชาวชนพันธ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
คุณวัฒนา อายตวงษ์
22 กันยายน 2557 ถึง 27 กันยายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
225 Inspection of Pressure Part with ASME Section VIII-DVII นายโชคชัย สิงหธรรม
16 กันยายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
227 Design of Pressure Vessel with ASME VIII-DVI1 นายโชคชัย สิงหธรรม
7 ตุลาคม 2557 ถึง 10 ตุลาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
228 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในงาน(POKA-YOKE) รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์
15 ตุลาคม 2557 ถึง 16 ตุลาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
229 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
18 ตุลาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
230 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อ.ไชยรัช เมฆแก้ว
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
นายวิโรจน์ เชาว์จิรพันธุ์
นายวัฒนา อายตวงษ์
27 ตุลาคม 2557 ถึง 1 พฤศจิกายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
231 Design & Fabrication of Piping for B31.3 นายโชคชัย สิงหธรรม
28 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
232 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
10 พฤศจิกายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
233 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
คุณสมพล ตันติอมรพงษ์
คุณไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
คุณปณตสรรค์ สูจยานนท์
24 พฤศจิกายน 2557 ถึง 29 พฤศจิกายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
235 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
12 ธันวาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
236 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
18 ธันวาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
237 อบรมทดสอบหลักสูตรและสื่อ(สาขาไฟฟ้า) อ.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
8 มกราคม 2558 ถึง 9 มกราคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
238 อบรมทดสอบหลักสูตรและสื่อ(สาขาเครื่องกล) ผศ.วงกต วงศ์อภัย
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
8 มกราคม 2558 ถึง 9 มกราคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
239 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
คุณสมพงศ์ เพ็งวะระ
19 มกราคม 2558 ถึง 24 มกราคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
242 Uitrasonic testing for standard and code นายโชคชัย สิงหธรรม
16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
243 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ คุณวิโรจน์
อ.วุฒิกรณ์
คุณไพโรจน์
คุณสมพล
คุณสมพงศ์
9 มีนาคม 2558 ถึง 14 มีนาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
254 ฝึกอบรมหลักสูตร Welding Inspection and Metallurgy Professional(API 577) อาจารย์โชคชัย สิงหธรรม
2 พฤษภาคม 2558 ถึง 3 พฤษภาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
255 ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการงานซ่อมบำรุง รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
8 พฤษภาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
256 อบรมหลักสูตร โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น(PLC) อาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์
14 พฤษภาคม 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
258 ฝึกอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาโบล์ท-นัท และ ปั้ม อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
12 พฤษภาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
259 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
อาจารย์ดวงพร แชร์มุก
อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
คุณสมพงศ์ เพ็งระวะ
18 พฤษภาคม 2558 ถึง 23 พฤษภาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
260 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
อาจารย์ดวงพร แชร์มุก
อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
คุณสมพงศ์ เพ็งระวะ
18 พฤษภาคม 2558 ถึง 23 พฤษภาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
267 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ คุณวิโรจน์
อาจารย์วุฒิกรณ์
ผศ.ดร.สุรชัย
คุณไพโรจน์
คุณวัฒนา
8 มิถุนายน 2558 ถึง 13 มิถุนายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
268 การบริหารวิถีพุทธ อาจารย์ ดร.พนพ เกษามา
18 มิถุนายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
269 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
อาจารย์วุฒิกรณ จริยตันติเวทย์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อาจารย์สมพล ตันติอมรพงศ์
อาจารย์ดาวิษ วังบุญคง
6 กรกฎาคม 2558 ถึง 11 กรกฎาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
271 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
อาจารย์ไชยรัช เมฆแก้ว
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
15 มิถุนายน 2558 ถึง 22 มิถุนายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
272 Surface Method Testing(PT-MT) นายโชคชัย สิงหธรรม
4 กรกฎาคม 2558 ถึง 12 กรกฎาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
273 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
อาจารย์ไชยรัช เมฆแก้ว
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
อาจารย์ปณตสรรค์ สูจยานนท์
20 กรกฎาคม 2558 ถึง 25 กรกฎาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
274 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
อาจารย์ไชยรัช เมฆแก้ว
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
อาจารย์ปณตสรรค์ สูจยานนท์
20 กรกฎาคม 2558 ถึง 25 กรกฎาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
276 Design and Fabrication of Piping for b313 นายโชคชัย สิงหธรรม
2 กรกฎาคม 2558 ถึง 9 กรกฎาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
277 Lab View ขั้นพื้นฐาน อาจารย์ดร.นพพร สุทธิวงศ์
5 สิงหาคม 2558 ถึง 7 สิงหาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
278 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ คุณวิโรจน์ เชาขนพันธ์
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวช
คุณวัฒนา อาตยวงศ์
17 สิงหาคม 2558 ถึง 22 สิงหาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
281 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์ไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
อาจารย์ปณตสรรค์ สูจยานนท์
13 สิงหาคม 2558 ถึง 19 สิงหาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
282 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
2 กันยายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
283 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
30 กันยายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
284 Design and Fabrication of Pressure Vesel with ASME VIII Div.1 นายโชคชัย สิงหธรรม
24 กันยายน 2558 ถึง 29 กันยายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
285 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
23 กันยายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
286 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
5 ตุลาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
287 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์ไชยรัตน์ เมฆแก้ว
อาจารย์สมพล ตันติอมรพงศ์
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
อาจารย์ดาวิษ วังบุญคง
22 กันยายน 2558 ถึง 29 กันยายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
289 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
19 ตุลาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
290 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
4 พฤศจิกายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
291 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน)โรงไฟฟ้าบางบ่อ อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
4 พฤศจิกายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
292 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ อาจารย์ไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
อาจารย์ศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
อาจารย์ไชยรัช เมฆแก้ว
อาจารย์สมพงษ์ เพ็งระวะ
16 พฤศจิกายน 2558 ถึง 23 พฤศจิกายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
293 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน)เชฟรอน อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
25 พฤศจิกายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
294 Surface Method Testing(PT-MT)Level II นายโชคชัย สิงหธรรม
21 พฤศจิกายน 2558 ถึง 29 พฤศจิกายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
295 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(ทบทวน) อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
24 พฤศจิกายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
296 ผู้ควบคุมประจำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์ วีระ ศรีอริยะกุล
30 พฤศจิกายน 2558> ฝ่ายฝึกอบรม สพอ.
297 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์ วีระ ศรีอริยะกุล
11 ธันวาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรม สพอ.
298 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์ วีระ ศรีอริยะกุล
14 ธันวาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรม สพอ.
299 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
22 ธันวาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
306 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.วีระ ศรีอริยกุล
อ.ไชยรัช เมฆแก้ว
ผศ.รศ.กานต์ พนาศุภมัสดุ
อ.วุฒิกร จริยตันติเวทย์
อ.ดาวิษ วังบุญคง
21 มีนาคม 2559 ถึง 28 มีนาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
310 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงค์
อ.ไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
อ.สมพล ตันติอมรพงษ์
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
อ.สมพงษ์ เพ็งระวะ
23 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 พฤษภาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
311 วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกลสำหรับงาน Code และ Standards อ.ฐาปณพงษ์
อ.ศุภกิจ
อ.ปิยะ
อ.ภภัสสร
6 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 พฤษภาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
312 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยกุล
3 มิถุนายน 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
313 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยกุล
15 กรกฎาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
314 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.ไชยรัช
อ.กานต์
อ.ศุภวัฒน์
อ.สุรชัย
อ.สมพงค์
4 กรกฎาคม 2559 ถึง 11 กรกฎาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
316 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.ไชยรัช
อ.วีระ
อ.วุฒิกรณ์
อ.สมพงค์
25 กรกฎาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
317 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.ศุภวัฒน์
อ.กานต์
อ.วีระ
อ.สมพล
อ.วัฒนา
22 สิงหาคม 2559 ถึง 27 สิงหาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
318 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.พงศ์ธร
อ.วุฒิกรณ์
อ.วีระ
อ.ไชยรัช
22 สิงหาคม 2559 ถึง 27 สิงหาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
319 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยกุล
15 กันยายน 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
320 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์วีระ ศรีอริยกุล
20 กันยายน 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
321 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
29 กันยายน 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
322 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.ศุภวัฒน์
อ.กานต์
อ.ไชยรัช
อ.สมพล
อ.ปิติณัตต์
3 ตุลาคม 2559 ถึง 10 ตุลาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
323 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(ทบทวน) อาจารย์ไชยรัช เมฆแก้ว
20 ตุลาคม 2559> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
344 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น4/60 อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ
อาจารย์ศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
อาจารย์วัฒนา อายตวงษ์
21 สิงหาคม 2560 26 สิงหาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ.รองรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รองศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต้วัฒนา
16 พฤศจิกายน 2554 และ 29 พฤศจิกายน 2554> สำนักงานผู้อำนวยการ สพอ.
171 กระบวนการจัดการความรู้ภายในสำนัก โดยการเขียน OPL นางวนิดา บุญสนอง
6 มีนาคม 2557> คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร
251 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ภายในองค์กร ในภาพรวมของวิทยากร
8 เมษายน 2558> คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
37 โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง Walk Rally เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน นายมนัส ชูผกา
15 มีนาคม 2555 ถึง 16 มีนาคม 2555> สำนักงานผู้อำนวยการ
39 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเทคนิคการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร
17 พฤษภาคม 2555 และ 28 พฤษภาคม 2555> สำนักงานผู้อำนวยการร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
51 การสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่มีความสุขและสัมฤทธิ์ผล อาจารย์ชิษณุพิเชษฐ์ ธาตุสุวรรณ
18 กรกฎาคม 2555> สำนักงานผู้อำนวยการ
82 ทักษะการสื่อสารและการบริการที่ประทับใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรยงค์ โตจินดา
27 กันยายน 2555> งานบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ
98 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุมและการทำลายเอกสาร นางวนิดา บุญสนอง
30 มกราคม 2556> สำนักงานผู้อำนวยการ
150 อบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเ๊ซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
รองศาสตราจารย์สมนึก วิสุทธิแพทย์
19 กันยายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย ร่วมกับสำนักงานผู้อำนวยการ
156 บรรยายเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 รองศาสตราจารย์สมนึก วิสุทธิแพทย์
นางวนิดา บุญสนอง
21 ตุลาคม 2556> สำนักงานผู้อำนวยการ
386 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ดร.ไชยรัช
ผศ.ดร.กานต์
อ.วุฒิกรณ์
อ.ดาวิษ
12 กุมภาพันธ์ 2561 17 กุมภาพันธ์ 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
394 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา(อาหาร) วงกต
3 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
395 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา(โรงแรม) ชัยชาญ
3 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
396 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(โรงแรม)นครศรีธรรมราช ชัยชาญ
4 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
397 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(อาหาร)นครศรีธรรมราช วงกต
4 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
398 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(โรงแรม)ปทุมธานี ชัยชาญ
2 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
399 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(อาหาร)ปทุมธานี วงกต
2 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
400 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา(โรงแรม)(แพร่)) ชัยชาญ
9 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
403 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา(การโรงแรม) อ.ชัยชาญ
9 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
404 โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา(อาหารและโภชนาการ) อ.วงกต
9 พฤษภาคม 2561> กระทรวงพลังงาน
405 โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ฯ (รุ่นที่ 3) อ.วุฒิกรณ์
ผศ.ดร.กานต์
ดร.ไชยรัช
อ.ศุภวัฒน์
อ.ดาวิษ
21 พฤษภาคม 2561 26 พฤษภาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
418 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.พงศ์ธร
อ.สมพล
อ.วีระ
อ.ดาวิษ
1 ตุลาคม 2561 6 ตุลาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
419 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.วุฒิกรณ์
อ.ไชยรัช
อ.อรรถ
29 ตุลาคม 2561 3 พฤศจิกายน 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
420 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ดร.ไชยรัช
ผศ.ดร.การต์
อ.วุฒิกรณ์
อ.ดาวิษ
19 พฤศจิกายน 2561 24 พฤศจิกายน 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
421 การตรวจสอบถังแรงดันในระหว่างการใช้งานตามข้อกำหนด API 510 ดร.โชคชัย
อ.นภาพร
15 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
432 Internet of Things(IoT)ประตูสู่ความเปลี่ยนเปลงวิถีชีวิต และผลกระทบต่อวิชาชีพทักษะสูง นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง
18 มกราคม 2562> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
433 กลยุทธ์การจัดทำการตลาดของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมมาภิบาล รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
13 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
435 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 1/2562 อ.พงศ์ธร
ดร.วีระ
ผศ.ดร.กานต์
อ.พงศธร
4 มีนาคม 2562 9 มีนาคม 2562> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
436 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (รุ่นที่2 วันที่ 22-27 เมษายน 2562) อ.ดร.ไชยรัช
อ.วุฒิกรณ์
อ.สมพล
อ.พงศธร
22 เมษายน 2562 27 เมษายน 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
437 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 4 มิถุนายน 2562) ดร.ไชยรัช
4 มิถุนายน 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
438 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 6 มิถุนายน 2562) ดร.ไชยรัช
6 มิถุนายน 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
446 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (รุ่นที่ 5 วันที่ 9-14 กันยายน 2562) อ.พงศ์ธร
ผศ.ดร.กานต์
ดร.ไชยรัช
อ.พงศ์ธร
9 กันยายน 2562 14 กันยายน 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
440 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ( วันที่ 17-22 มิถุนายน 2562) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ศูนย์บางปะกง ดร.ไชยรัช
ดร.วีระ
อ.พงศธร
17 มิถุนายน 2562 22 มิถุนายน 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
443 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (รุ่นที่ 4. วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562) อ.วุฒิกรณ์
อ.สมพล
ดร.วีระ
อ.พงศ์ธร
5 สิงหาคม 2562 10 สิงหาคม 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
448 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ดร.ไชยรัช
อ.วินัย
4 ตุลาคม 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
449 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (รุ่นที่ 6 วันที่ 28-31 ตุลาคม - 1-2 พฤศจิกายน 2562) อ.ศุภวัฒน์
อ.สมพร
อ.วุฒิกรณ์
อ.พงศ์ธร
28 ตุลาคม 2562 2 พฤศจิกายน 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
450 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (NPC-S&E มาบตาพุด วันที่ 7-12 ตุลาคม 2562) ดร.ไชยรัช
ดร.วีระ
อ.ยุทธพงศ์
2 ตุลาคม 2562 7 ตุลาคม 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
452 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (วิทยาลัยเขต ระยอง. วันที่ 28-31 ตุลาคม - 1-2 พฤศจิกายน 2562) ดร.ไชยรัช
ดร.วีระ
อ.อรรถ
28 ตุลาคม 2562 2 พฤศจิกายน 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
453 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 21 ตุลาคม 2562) อ.วุฒิกรณ์
21 ตุลาคม 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
455 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (รุ่นที่ 7. วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562) ผศ.ดร.กานต์
อ.พงศ์ธร
อ.วีระ
อ.พงธ์ธร (กรมโรงงาน)
25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
456 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย (บริษัท ห้องเย็นเอเซี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด สาขาที่ 1 ดร.ไชยรัช
11 ธันวาคม 2562> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
461 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 22 พฤษภาคม 2563) ดร.ไชยรัช
22 พฤษภาคม 2563> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
462 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 26 พฤษภาคม 2563) บริาัท จีอี สตีม พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดร.ไชยรัช
26 พฤษภาคม 2563> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
459 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิ์ภาพและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล รศ.เรือโท.ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
17 ธันวาคม 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
463 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (วันที่ 23-24,29-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2563) มจพ.วิทยาเขตระยอง อ.วีระ
ดร.ไชยรัช
อ.ดาวิษ
23 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 สิงหาคม 2563> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
464 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (รุ่นที่1 วันที่ 3-8 สิงหาคม 2563) อ.สุทธิพงศ์
ผศ.ดร.กานต์
อ.สมพล
อ.ดาวิษ
3 สิงหาคม 2563 ถึง 8 สิงหาคม 2563> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
471 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (วันที่ 24-29 สิงหาคม 2563) สพอ. อ.ศุภวัฒน์
อ.สมพล
อ.วุฒิกรณ์
อ.พงศ์ธร
24 สิงหาคม 2563 ถึง 29 สิงหาคม 2563> สำนักพัฒินาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
512 หลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ดร.ชำนาญ ทองมาก
20 กรกฎาคม 2565> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
517 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน วันที่ 1-6 สิงหาคม 2565 อ.วัฒนา อาตยวงษ์
ดร.สุทธิพงศ์ แก้วเสน
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.วุฒิกรณ์ จริยะตันติเวทย์
อ.พงศธร บูรณโสภณ
1 สิงหาคม 2565 ถึง 6 สิงหาคม 2565> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
557 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน อาจารย์ประสงค์ แถวเนิน
3 กรกฎาคม 2566 ถึง 4 กรกฎาคม 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
560 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร บริษัท แคบริค(ไทยแลนด์) จำกัด อาจารย์อรพิน เครือน้ำคำ
อาจารย์ณัฐนิชา ท่องอ่วม
6 กรกฎาคม 2566 ถึง 7 กรกฎาคม 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
563 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน อาจารย์อรพิน เครือน้ำคำ
25 กรกฎาคม 2566 ถึง 26 กรกฎาคม 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
564 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน)) อาจารย์ศักดิ์ศิวา หล่อทอง
18 สิงหาคม 2566 ถึง 19 สิงหาคม 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
568 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) อาจารย์วินัย ลัฐิกาวิบูลย์
29 สิงหาคม 2566 ถึง 30 สิงหาคม 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
570 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด อาจารย์ประสงค์ แถวเนิน
อาจารย์ณัฐนิชา ทองอ่วม
27 กันยายน 2566 ถึง 28 กันยายน 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
246 อบรม โปรแกรม Lab View ขั้นพื้นฐาน อาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์
19 มีนาคม 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
247 ฝึกอบรม อาจารย์วรางคณา แก้วยนต์
23 มีนาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
248 อบรมหลักสูตร รองศาสตราจารย์วัชรชัย ภุมรินทร์
27 มีนาคม 2558 ถึง 28 มีนาคม 2558> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
343 อบรม Design and fabrication of piping for B31.3 ดร.โชคชัย สิงหธรรม
15 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
346 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มทีใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.วีระ
อ.วุฒิกรณ์
อ.วัฒนา
31 กรกฎาคม 2560 5 สิงหาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
368 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มทีใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.วีระ ศรีอริยะกุล
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
อ.ดาวิษ วังบุญคง
11 กันยายน 2560 16 กันยายน 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
369 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
อ.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.สมพงค์ เพ็งระวะ
16 ตุลาคม 2560 21 ตุลาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
372 การตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและการขอรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ รุ่นที่ 1 อ.โชคชัย
อ.ไชยรัช
22 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
373 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน นายพงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
นายสมพล ตันติอมรพงศ์
นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
นายดาวิษ วังบุญคง
27 พฤศจิกายน 2560 2 ธันวาคม 2560> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
389 การตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและการขอรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ รุ่นที่ 2 ดร. โชคชัย สิงหธรรม
23 กุมภาพันธ์ 2561 25 กุมภาพันธ์ 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
393 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน อ. พงศ์ธร
ผศ.ดร. กานต์
อ สมพล
อ.วีระ
อ.ดาวิษ
26 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
417 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ดร.ไชยรัช
อ.ศุภวัฒน์
ดร.วีระ
อ ดาวิษ
10 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
416 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผศ.ดร.กานต์
อาจารย์วุฒิกรณ์
อาจารย์สมพล
อาจารย์ดาวิษ
20 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
415 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่4 อาจารย์พงศ์ธร
ดร.ไชยรัช
ดร.วีระ
อาจารย์ดาวิษ
9 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
444 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (รุ่นที่1) 24-29 มิย 62 ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อาจารย์อรรถ (กรมโรงงานฯ)
24 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย และ ศุูนย์วิจัย (ระยอง)
445 อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (ทบทวน) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยะตันติเวทย์
22 สิงหาคม 2562> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
442 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร มนูพิพัฒนพงศ์
ผศ.ดร. กานต์ พนาศุภมัสดุ
อ.ศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
อ.ดาวิษ วังบุญคง
10 มิถุนายน 2562 15 มิถุนายน 2562> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
472 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อ.อรพิน
อ.คมสัน
2 กันยายน 2563 ถึง 3 กันยายน 2563> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
490 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ดร วีระ ศรีอริยะกุล
24 กันยายน 2564> บริษัท อมตะบีกริมพาวเวอร์ จำกัด โรงงาน 1-5
491 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
28 กันยายน 2564> บริษัท อมตะบีกริมพาวเวอร์ จำกัด โรงงาน 1-5
499 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป้นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
26 พฤศจิกายน 2564> บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
500 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป้นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
30 พฤศจิกายน 2564> บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
501 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป้นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
8 ธันวาคม 2564> บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
502 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป้นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
15 ธันวาคม 2564> บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
503 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป้นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
20 ธันวาคม 2564> บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
504 ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป้นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
24 ธันวาคม 2564> บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
547 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน
อ.สมพล ตันติอมรพงษ์
อ.วัฒนา อายตวงษ์
อ.ฉัตรชัย ลุกยี้
24 เมษายน 2566 ถึง 29 เมษายน 2566> ฝ่ายฝึกอบรม
552 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาจารย์วัฒนา อายตวงษ์
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
อาจารย์ฉัตรชัย ลุกยี้
22 พฤษภาคม 2566 ถึง 27 พฤษภาคม 2566> ฝ่ายฝึกอบรม
561 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ทบทวน (อบรมผ่านระบบออนไลน์ ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
21 มิถุนายน 2566> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
562 อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ทบทวน (อบรมผ่านระบบออนไลน์ ผศ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล
26 มิถุนายน 2566> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
226 why why analysis (NXP) รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
10 ตุลาคม 2557> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
240 การเชื่อมอย่างถูกต้องและปลอดภัย รุ่นที่ 1 อาจารย์ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
10 ธันวาคม 2557> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
241 การเชื่อมอย่างถูกต้องและปลอดภัย รุ่นที่ 2 อาจารย์ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
17 ธันวาคม 2557> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
244 การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ จะเด็ด
หิรัญ
สุรศักิด์
14 มีนาคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2558> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
249 การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ คุณนิรวิทธ์
คุณจะเด็ด
คุณหิรัญ
คุณสุรศักดิ์
28 มีนาคม 2558 ถึง 29 มีนาคม 2558> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
250 อบรมการเลือกใช้เครื่องมือตัดที่เหมาะสมในการตัดเฉือนโลหะ ดร.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ
2 เมษายน 2558 ถึง 3 เมษายน 2558> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
252 การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ สุรศักดิ์ ชื่นเทศ
25 เมษายน 2558 ถึง 26 เมษายน 2558> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
264 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ อ.ณิชมน
อ.จามิกร
อ.ชัยวัฒน์
30 พฤษภาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2558> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ.
275 การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ อาจารย์ณิชมน
อาจารย์จามิกร
อาจารยืชัยวัฒน์
25 กรกฎาคม 2558 ถึง 26 กรกฎาคม 2558> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
279 อบรมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและการบำรุงรักษา อาจารย์เชาวลิต
26 สิงหาคม 2558 ถึง 27 สิงหาคม 2558> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
280 อบรมการคำนวณและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ อาจารย์ณิชมณ
อาจารย์จามิกร
อาจารย์ชัยวัฒน์
29 สิงหาคม 2558 ถึง 30 สิงหาคม 2558> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
347 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ผศ.ดร.กัลยา อุบลทิพย์
10 สิงหาคม 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
348 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
17 สิงหาคม 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
349 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 เช้า ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ
24 สิงหาคม 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
350 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 บ่าย อ.เชาวลิต ถนอมสวย
24 สิงหาคม 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
351 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 เช้า อ.ศรายุทธ เงินทอง
7 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
352 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 บ่าย อ.อนันต์ มีนาค
7 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
353 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 5 ผศ.ศิวพงษ์ กิ่งแก้ว
12 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
354 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ผศ.ดร.เจษฎา พานิชกรณ์
20 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
355 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ผศ.ดร.กัลยา อุบลทิพย์
11 สิงหาคม 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
356 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
18 สิงหาคม 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
357 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 เช้า ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ
25 สิงหาคม 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
358 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 บ่าย อ.เชาวลิต ถนอมสวย
25 สิงหาคม 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
359 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 4 เช้า อ.ศรายุทธ เงินทอง
9 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
360 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 4 บ่าย อ.อนันต์ มีนาค
9 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
361 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 5 ผศ.นราธิป แสงซ้าย
13 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
362 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กลุ่ม Turning อ.ศรายุทธ เงินทอง
20 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
363 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กลุ่ม Assembly ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ
20 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
364 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ผศ.ดร.เจษฎา พานิชกรณ์
26 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
365 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กลุ่ม Turning อ.ศรายุทธ เงินทอง
27 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
366 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กลุ่ม Assembly เช้า ผศ.ศิวพงษ์ กิ่งแก้ว
27 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
367 การทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กลุ่ม Assembly บ่าย อ.เชาวลิต ถนอมสวย
27 กันยายน 2560> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
509 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ณัฐนิชา ทองอ่วม
20 มิถุนายน 2565 ถึง 21 มิถุนายน 2565> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
510 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน วินัย ลัฐิกาวิบูลย์
โสภณ พงษ์โสภณ
23 มิถุนายน 2565 ถึง 24 มิถุนายน 2565> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
592 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล" รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
อาจารย์ภาสกร เรืองวานิช
อาจารย์สมเกียรติ วิชัยวัฒนา
10 มกราคม 2567 ถึง 12 มกราคม 2567> สำนักงานผู้อำนวยการ
11 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยยตันติเวทย์
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
21 พฤศจิกายน 2554 ถึง 26 พฤศจิกายน 2554> ฝ่ายฝึกอบรม สพอ.
17 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
นายไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
นายดาวิษ วังบุญคง
19 ธันวาคม 2554 ถึง 24 ธันวาคม 2554> ฝ่ายฝึกอบรม
20 โลหะวิทยาการเชื่อมสำหรับผู้ตรวจสอบงานเชื่อม ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ
ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ
นายโชคชัย สิงหธรรม
13 มกราคม 2555 ถึง 15 มกราคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรม
24 Welding metallurgy for welding inspector นายโชคชัย สิงหธรรม
7 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
25 Welding inspector for Code and Standard นายโชคชัย สิงหธรรม
17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
26 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อ.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
นายดาวิษ วังบุญคง
20 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
28 Welding Qualifition of ASME IX นายโชคชัย สิงหธรรม
11 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
48 Design of heat exchanger with ASME VIII-Div.1 นายโชคชัย สิงหธรรม
31 พฤษภาคม 2555 ถึง 2 มิถุนายน 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
49 Presure Vessel Inspection for API 510 นายโชคชัย สิงหธรรม
16 มิถุนายน 2555 ถึง 17 มิถุนายน 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
74 Piping Inspection Code for API 570 นายโชคชัย สิงหธรรม
18 สิงหาคม 2555 ถึง 19 สิงหาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
83 corrosion and Material selection นายโชคชัย สิงหธรรม
27 สิงหาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
84 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
17 กันยายน 2555 ถึง 22 กันยายน 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
85 โลหะวิทยาการเชื่อมสำหรับปผู้ตรวจสอบงานเชื่อม นายมนูญ เลิศวิจิตรพันธ์
4 ตุลาคม 2555 ถึง 5 ตุลาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
86 การทำเอกสารงานเชื่อมตามมาตรฐาน ASME Sec.IX ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ
8 ตุลาคม 2555 ถึง 10 ตุลาคม 2555> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
102 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.วีระ ศรีอริยะกุล
อ.วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
นายดาวิษ วังบุญคง
11 มีนาคม 2556 ถึง 16 มีนาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
103 เทคนิคการฉีดพลาสติกเบื้องต้น รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม
5 เมษายน 2556 ถึง 6 เมษายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรม
124 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาจารย์พงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
นายมานพ แก้วฉาย
24 มิถุนายน 2556 ถึง 29 มิถุนายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
137 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ นายไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
นางดวงพร แชร์มุก
นายมานพ แก้วฉาย
5 สิงหาคม 2556 ถึง 10 สิงหาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
157 Design and fabrication of piping for B31.3 นายโชคชัย สิงหธรรม
21 ตุลาคม 2556 ถึง 29 ตุลาคม 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
173 การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมตามมาตรฐานและข้อกำหนด นายโชคชัย สิงหธรรม
5 มีนาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
178 เทคนิคการป้องกันความผิดผลาดในงาน รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์
23 เมษายน 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
184 Standard and Code for Welding Inspector นายโชคชัย สิงหธรรม
24 เมษายน 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
191 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย อ.โชคชัย สิงหธรรม
20 พฤษภาคม 2557 ถึง 21 พฤษภาคม 2557> บ.เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูก้าร์คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์ สาขา3
192 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย อ.โชคชัย สิงหธรรม
23 พฤษภาคม 2557> บ.เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูก้าร์คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์ สาขา1
193 การตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันด้วยวิธี VT/PT อ.โชคชัย สิงหธรรม
9 มิถุนายน 2557 ถึง 11 มิถุนายน 2557> บ.น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จ.ราชบุรี
200 เทคนิคการป้องกันความผิดผลาดในงาน (POKA-YOKE) รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์
14 กรกฎาคม 2557 ถึง 15 กรกฎาคม 2557> โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
201 เทคนิคการป้องกันความผิดผลาดในงาน (POKA-YOKE) รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์
7 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 กรกฎาคม 2557> บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด จังหวัดสระบุรี
209 Welding Metallurgy for Welding Inspector อ.โชคชัย สิงหธรรม
28 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557> โรงแรมบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
185 ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ นายอิทธิพล คำคล้าย
1 มกราคม 2557> งานสารสนเทศ
576 การใช้งานและดูแลระบบบริหารจัดการข้อมูลคู่สัญญาจากไร่สู่โรงงาน OCSB eContract โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอ้อยจากไร่สู่โรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ศิริ ธนชุติวัต
20 ตุลาคม 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
401 หลักสูตรการตีความข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ชญานิศ สุชานัง
30 พฤษภาคม 2561> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
402 หลักสูตรการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ชญานิศ สุชานัง
31 พฤษภาคม 2561> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
550 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สำหรับผู้ดูแลระบบ OCSB e-Service Portalโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) คุณสลิลทิพย์ ชีระภากร
คุณจินตนา อิ่มรักษา
27 เมษายน 2566> สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
590 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์
คุณ วิราสินี แสงทอง
23 พฤศจิกายน 2566 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566> ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
604 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.) รุ่นที่ 1/2567 ดร.สุทธิพงศ์ แก้วเสน
ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
นายวัฒนา อายตวงษ์
อ. ฉัตรชัย ลุกยี้
12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2567> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
14 Welding Qualification of ASME IX คุณโชคชัย สิงหธรรม
9 ธันวาคม 2554 ถึง 11 ธันวาคม 2554> ฝ่ายฝึกอบรม
38 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผ.ศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
30 มกราคม 2555> บริการอุตสาหกรรม
40 ระบบนิวแมติกส์เครื่องจักรกล อ.รุ่งโรจน์ รัตนวารินทร์
15 พฤษภาคม 2555 ถึง 24 พฤษภาคม 2555> บริการอุตสาหกรรม
41 กลยุทธ์การควบคุมคลังอะไหล่และซ่อมบำรุง อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์
16 มีนาคม 2555> บริการอุตสาหกรรม
42 Error proofing & Poka - Yoke concept อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์
23 พฤษภาคม 2555> บริการอุตสาหกรรม
43 Mechanical Drawing อ.จักรพันธ์ เงาทอง
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 22 พฤษภาคม 2555> บริการอุตสาหกรรม
44 Sensor Technology อ.วันชัย ตาลานนท์
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
14 มีนาคม 2555 ถึง 21 มีนาคม 2555> บริการอุตสาหกรรม
72 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
16 สิงหาคม 2555> บริการอุตสาหกรรม
73 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ทองเหมาะ ผึ่งผาย
15 สิงหาคม 2555> บริการอุตสาหกรรม
80 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
7 กันยายน 2555 ถึง 8 กันยายน 2555> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
94 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่3 ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
21 พฤศจิกายน 2555 ถึง 22 พฤศจิกายน 2555> บริการอุตสาหกรรม
104 Machine Vision System for Engineer ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
23 เมษายน 2556 ถึง 24 เมษายน 2556> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
113 การบริหารการผลิต สำหรับหัวหน้างาน ดร.วรพจน์ มีถม
27 พฤษภาคม 2556 ถึง 28 พฤษภาคม 2556> ฝ่าบบริการอุตสาหกรรม
116 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ อ.วีระ
ผศ.ดร.สุรชัย
27 พฤษภาคม 2556 ถึง 1 มิถุนายน 2556> ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
130 finite element analysis (structural model) ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล
25 กรกฎาคม 2556 ถึง 26 กรกฎาคม 2556> บริการอุตสาหกรรม
145 finite element analysis (dynamic/explicit model) ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา
29 สิงหาคม 2556 ถึง 30 สิงหาคม 2556> บริการอุตสาหกรรม
162 LABVIEW MACHINE VISION AND IMAGE PROCESSING คุณณัฐพล จะสูงเนิน
28 พฤศจิกายน 2556 ถึง 29 พฤศจิกายน 2556> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
170 MATLAB ผศ.ดร.มีชัย โลหะการ
16 ธันวาคม 2556 ถึง 20 ธันวาคม 2556> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
180 สัมมนาวิชาการและปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ อาจารย์วันชัย ตาลานนท์
อาจารย์สรุจ พันธ์จันทร์
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
28 เมษายน 2557 ถึง 2 พฤษภาคม 2557> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
190 อบรม กลยุทธ์การบริหารพัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์จุมพล เกียรติสุวรรณ์
28 มิถุนายน 2557> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
198 อบรม เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธี Poka Yoke อาจารย์จุมพล เกียรติสุวรรณ์
17 มิถุนายน 2557> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
199 อบรม Sensors Technology อาจารย์วันชัย ตาลานนท์
2 กรกฎาคม 2557 ถึง 4 กรกฎาคม 2557> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
219 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน NMB ผศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
11 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557> ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
220 Motor and Driver Control (บริษัทNXP) อาจารย์สรุจ พันธุ์จันทร์
11 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557> ฝ่่ายบริการอุตสาหกรรม
328 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 นายปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์
7 เมษายน 2558> ฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ
329 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 (Internal Quality Audit) นายปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์
21 พฤษภาคม 2558> ฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2024-02-29 07:22:26am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 105

Yesterday 270

Week 105

Month 1548

All 734165

Currently are 17 guests and no members online