สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
811 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 (เลื่อนจากวันที่ 19-24 เม.ย.64) 1 นายเกรียงไกร กาญจนทวีวัฒน์
(16 เม.ย. 64 13:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 เม.ย. 64 13:59 น.)
810 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 4 จันทมณี โพธิ์คำ
(7 เม.ย. 64 11:57 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 เม.ย. 64 12:07 น.)
809 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 5 ศุภชัย ป้อมเสน
(5 เม.ย. 64 11:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 เม.ย. 64 13:05 น.)
808 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 สุเมธ เมืองโคตร
(5 เม.ย. 64 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 เม.ย. 64 10:53 น.)
807 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 พฤฒิ สุเมธาอักษร
(2 เม.ย. 64 16:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 เม.ย. 64 08:48 น.)
806 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 นายจักรพงษ์ สุภาษี
(2 เม.ย. 64 11:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 เม.ย. 64 14:21 น.)
805 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 ฐิตาภา
(2 เม.ย. 64 10:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 10:31 น.)
804 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 นางสาวพิมล เที่ยงรัตน์
(1 เม.ย. 64 16:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 08:49 น.)
803 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 สิริยศ ศิริพัฒน์โท
(1 เม.ย. 64 16:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 เม.ย. 64 08:49 น.)
802 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ฑาห์ศุภณัฐ กิจเจริญ
(31 มี.ค. 64 13:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 มี.ค. 64 13:44 น.)
801 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 คุณวันทนา มีอาษา
(30 มี.ค. 64 15:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(30 มี.ค. 64 16:04 น.)
800 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 27 มี.ค. 64 1 สังเวียน นิลวงค์
(25 มี.ค. 64 13:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 มี.ค. 64 14:01 น.)
799 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ภาวิณี โท้มะวงศ์
(25 มี.ค. 64 11:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 มี.ค. 64 11:09 น.)
798 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 เนตรชนก นวมสุคนธ์
(25 มี.ค. 64 11:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 มี.ค. 64 11:03 น.)
797 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ปองคุณ
(24 มี.ค. 64 21:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 มี.ค. 64 08:37 น.)
796 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ฑาห์ศุภณัฐ กิจเจริญ
(18 มี.ค. 64 11:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 มี.ค. 64 13:14 น.)
795 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 นาย สมหมาย โพธิ์อุไร
(17 มี.ค. 64 14:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 64 14:54 น.)
784 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 2 เสาวลักษณ์ พุ่มเขียว
(16 มี.ค. 64 10:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 64 10:52 น.)
783 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(12 มี.ค. 64 19:17 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 มี.ค. 64 19:23 น.)
782 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 17-22 พ.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(12 มี.ค. 64 19:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 มี.ค. 64 19:02 น.)
781 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ชมพูนุช ทิมสา
(12 มี.ค. 64 17:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 17:29 น.)
780 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 2 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(12 มี.ค. 64 14:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 15:17 น.)
779 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 4 นายพิชญ ศรีเฉลียว
(12 มี.ค. 64 14:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 มี.ค. 64 15:17 น.)
778 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 2 นางอทิตยา ศิริมงคล
(12 มี.ค. 64 04:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 มี.ค. 64 07:50 น.)
777 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 ยุทธนา พิณมณีสิน
(11 มี.ค. 64 13:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 มี.ค. 64 14:19 น.)
776 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 น.ส. วานิสสา ทองเปรม
(11 มี.ค. 64 09:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(11 มี.ค. 64 09:38 น.)
775 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 น.ส.อุรัยรัก นาเสงี่ยม
(10 มี.ค. 64 14:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 มี.ค. 64 14:39 น.)
774 กรุงเทพฯ   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2/64 วันที่ 1-2 เม.ย. 64 1 น.ส.อุรัยรัก นาเสงี่ยม
(10 มี.ค. 64 14:32 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 มี.ค. 64 14:40 น.)
773 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 คุณธัชณิน ปิงเมือง
(9 มี.ค. 64 13:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 มี.ค. 64 08:20 น.)
772 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 จักรี
(8 มี.ค. 64 17:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 มี.ค. 64 08:59 น.)
771 ระยอง   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 22-27 มี.ค. 64 1 นาย อนันชัย แฉลัมรัมย์
(7 มี.ค. 64 10:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 มี.ค. 64 10:02 น.)
770 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(6 มี.ค. 64 09:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 มี.ค. 64 09:56 น.)
769 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 ณปภัชกร ไชยรินทร์
(4 มี.ค. 64 15:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 64 16:03 น.)
768 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 นางสาวรติชา กัตพงษ์
(4 มี.ค. 64 08:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 มี.ค. 64 09:20 น.)
767 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 ชนัฐปภา จักรคำ
(25 ก.พ. 64 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:55 น.)
766 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นายบัณฑิต แก้วเจริญผล
(25 ก.พ. 64 10:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:24 น.)
765 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 3/64 วันที่ 14-19 มิ.ย. 64 1 ยุพาวดี สมุยน้อย
(25 ก.พ. 64 10:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:23 น.)
764 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 24 เม.ย. 64 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(24 ก.พ. 64 20:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ก.พ. 64 08:38 น.)
763 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 1 กมลวรรณ ประสพศิลป์
(24 ก.พ. 64 17:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 13:22 น.)
762 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 2/64 วันที่ 19-24 เม.ย. 64 3 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(24 ก.พ. 64 16:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 64 08:29 น.)
761 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 จินตนา ปานทองแก้ว
(24 ก.พ. 64 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 64 09:59 น.)
760 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(19 ก.พ. 64 08:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.พ. 64 10:27 น.)
759 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 วชิราภรณ์ เสียงใส
(18 ก.พ. 64 17:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.พ. 64 08:40 น.)
758 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 วัชรี สุขเกษม
(18 ก.พ. 64 14:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ก.พ. 64 14:49 น.)
757 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์
(17 ก.พ. 64 09:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 ก.พ. 64 15:38 น.)
756 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 2 พรรณิภาร์ ทองน้อย
(16 ก.พ. 64 10:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.พ. 64 13:18 น.)
755 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 1 วริศรา มาลาวงศ์กุล
(16 ก.พ. 64 09:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.พ. 64 13:20 น.)
754 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 4 ชนาภา สัมมาอรรถ
(15 ก.พ. 64 11:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ก.พ. 64 13:39 น.)
753 กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 8-13 มี.ค. 64 3 จันธิมา อินทะมาศ
(11 ก.พ. 64 08:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 64 08:52 น.)
752 ระยอง   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 27 มี.ค. 64 1 พนิตา รุ่งเรือง
(10 ก.พ. 64 16:02 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(10 ก.พ. 64 16:16 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์16 เมษายน 2564 เวลา 16:19 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต9 เมษายน 2564 เวลา 09:08 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล7 เมษายน 2564 เวลา 12:08 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์8 มีนาคม 2564 เวลา 10:02 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:14 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 109

Yesterday 376

Week 2282

Month 9135

All 251209

Currently are 21 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 109

Yesterday 376

Week 2282

Month 9135

All 251209

Currently are 21 guests and no members online