ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรมกรอกใบสมัคร

รายการสมัครเข้าฝึกอบรมNo. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
1066 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 3 นางสาววันเพ็ญ การสมเพียร
(24 พ.ค. 65 15:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 พ.ค. 65 15:04 น.)
1065 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นายศักดา ใยเมือง
(24 พ.ค. 65 10:16 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(24 พ.ค. 65 10:17 น.)
1064 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 นครินทร์ ตะโกเนียม
(24 พ.ค. 65 05:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 พ.ค. 65 08:57 น.)
1062 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 ชัชวาล
(22 พ.ค. 65 12:28 น.)
นางสาวอรพิน เครือน้ำคำ
(22 พ.ค. 65 12:29 น.)
1061 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 2 สุมารีย์ ศรีสำอาง
(20 พ.ค. 65 13:40 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(23 พ.ค. 65 09:24 น.)
1059 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 4 นางรำพึง สีแดง
(20 พ.ค. 65 08:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 พ.ค. 65 09:22 น.)
1058 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 4 นฤมล ผุดบัวดง
(19 พ.ค. 65 13:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 พ.ค. 65 09:22 น.)
1055 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 ฤทัยรัตน์ พัฒนะมนตรี
(19 พ.ค. 65 10:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 65 13:10 น.)
1052 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นายอภิศนุสรณ์ ปัตมะ
(19 พ.ค. 65 10:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 พ.ค. 65 11:25 น.)
1051 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ิวิราวรรณ บุญเลิศ
(19 พ.ค. 65 08:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 พ.ค. 65 09:13 น.)
1050 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 นายวรเศรษฐ์ ยิ่งศิริเจริญกร
(19 พ.ค. 65 07:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 65 08:50 น.)
1049 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 รัตน์ชณี วงสุเพ็ง
(18 พ.ค. 65 14:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 14:08 น.)
1043 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(18 พ.ค. 65 11:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 11:47 น.)
1042 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 ยุวดี ธิยะนัน
(18 พ.ค. 65 09:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 09:30 น.)
1041 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นภัสสร เพชรธำรงกุล
(18 พ.ค. 65 05:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 08:17 น.)
1040 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 3-8 ต.ค. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 19:25 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 19:26 น.)
1039 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 19:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 19:25 น.)
1038 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 18:41 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 18:42 น.)
1030 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 1 ปนัทฎา คลังทอง
(17 พ.ค. 65 09:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 10:03 น.)
1029 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 2 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(17 พ.ค. 65 09:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 09:14 น.)
1028 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(17 พ.ค. 65 09:05 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 09:06 น.)
1027 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 นภัฐ พินิจภาระ
(16 พ.ค. 65 20:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 09:00 น.)
1026 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 เพียงระวี จันทร์แดง
(16 พ.ค. 65 20:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:59 น.)
1025 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 ก.ค. 2565 1 นางสาวกีรติกานต์ ฉิมกลาง
(16 พ.ค. 65 20:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:58 น.)
1024 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 นางสาวกีรติกานต์ ฉิมกลาง
(16 พ.ค. 65 20:43 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:57 น.)
1023 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ธนกร แซ่เจี่ย
(14 พ.ค. 65 07:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:33 น.)
1022 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ปวรุตม์ วงศ์สถิตย์พร
(13 พ.ค. 65 17:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:29 น.)
1021 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาววรัญญา สิงพรม
(13 พ.ค. 65 08:14 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 พ.ค. 65 09:09 น.)
1020 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 นางสาว วรัญญา สิงพรม
(13 พ.ค. 65 08:11 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 พ.ค. 65 12:16 น.)
1019 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 กนกวรรณ ศรีราชพัฒน์
(12 พ.ค. 65 17:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 17:16 น.)
1018 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 ภูวดล เจริญภาพ
(12 พ.ค. 65 10:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 11:16 น.)
1017 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 พรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:29 น.)
1016 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นางสาวพรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:25 น.)
1015 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นางสาวพรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:32 น.)
1013 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 นาย กฤษฏิ์ งิ้วเรือง
(11 พ.ค. 65 17:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ค. 65 17:28 น.)
1012 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 มี.ค. 2565 1 สุเปียน เด็งระกีนา
(11 พ.ค. 65 16:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ค. 65 17:14 น.)
1011 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นาย วีระชัย สุขสะอาด
(11 พ.ค. 65 14:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ค. 65 14:46 น.)
1010 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(11 พ.ค. 65 14:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:23 น.)
1009 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 พิฆเนศ ทองเกต
(11 พ.ค. 65 11:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 65 11:42 น.)
1008 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 น.ส.ชนกนันท์ สุหงษา
(11 พ.ค. 65 10:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 65 11:42 น.)
1007 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 ณัฐกานต์ อภัยภักดี
(10 พ.ค. 65 14:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 15:14 น.)
1006 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 มันลิดา
(10 พ.ค. 65 13:44 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 13:48 น.)
1005 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 ก.ค. 2565 1 ภาคิน ลิ้มปรีดีชัย
(10 พ.ค. 65 11:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 15:12 น.)
1004 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 5 สราวุฒิ เข็มวงษ์
(10 พ.ค. 65 10:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 10:34 น.)
1003 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 ส.อ. นราธิป แม่มักดัน
(10 พ.ค. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 08:31 น.)
1002 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 2 จักรกฤษ แก้วอำภัย
(9 พ.ค. 65 21:15 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 08:25 น.)
1001 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 เฌอริสา
(7 พ.ค. 65 15:53 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 พ.ค. 65 08:58 น.)
1000 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 เฌอริสา
(7 พ.ค. 65 15:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 พ.ค. 65 08:58 น.)
999 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นาย อาทิตย์ อุ่มอ่อนศรี
(5 พ.ค. 65 11:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 พ.ค. 65 12:04 น.)
998 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส. จิรัชยา กลิ่นสุมาลี
(5 พ.ค. 65 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 พ.ค. 65 12:04 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:08 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:17 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต23 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:56 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:48 น.
นายธัชพล ริมธีระกุล23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:25 น.
นางสาวอรพิน เครือน้ำคำ22 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:32 น.

ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.1

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 61

Yesterday 374

Week 817

Month 8474

All 455156

Currently are 11 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 61

Yesterday 374

Week 817

Month 8474

All 455156

Currently are 11 guests and no members online