สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
734 กรุงเทพฯ   สอบซ่อม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ(Boiler) รุ่นที่ 1/64 วันที่ 13 มี.ค. 64 1 ชัยชนะ คำแก้ว
(1 ก.พ. 64 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.พ. 64 14:47 น.)
729 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายนิวัติ ศรีเทพ
(10 พ.ย. 63 09:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ย. 63 09:31 น.)
728 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 คุณอัจฉรา ผินนอก
(9 พ.ย. 63 19:33 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 พ.ย. 63 19:33 น.)
727 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวกนกนาถ สีทอง
(9 พ.ย. 63 15:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 พ.ย. 63 16:07 น.)
726 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 21 มี.ค.63 2 วงศกร ผลอินทร์
(7 พ.ย. 63 17:25 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 พ.ย. 63 17:32 น.)
725 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 วิชิต สนิทรักษา
(7 พ.ย. 63 10:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 พ.ย. 63 07:23 น.)
724 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 น.ส. วานิสสา ทองเปรม
(6 พ.ย. 63 14:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 63 14:10 น.)
723 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นส.จินตนา ปานทองแก้ว
(6 พ.ย. 63 08:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 63 10:29 น.)
722 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 ณรงค์พล แก้วจังหวัด
(5 พ.ย. 63 16:14 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 16:16 น.)
721 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางทัศนะ สุขใจเจริญพร
(5 พ.ย. 63 11:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 11:18 น.)
720 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 สุรีธร ชูศิริ
(5 พ.ย. 63 09:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ย. 63 09:39 น.)
719 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นายปริญญา สุดอารมย์
(4 พ.ย. 63 09:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 พ.ย. 63 09:33 น.)
718 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 คุณวันดี เงินวัน
(2 พ.ย. 63 16:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 พ.ย. 63 16:56 น.)
717 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 พัชรี ศรีวัฒน์
(2 พ.ย. 63 13:11 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 พ.ย. 63 13:23 น.)
716 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายฐศิษฏ์ จริตพันธ์
(2 พ.ย. 63 11:27 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(2 พ.ย. 63 13:29 น.)
715 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางสาวสุรีธร ชูศิริ
(2 พ.ย. 63 11:14 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(2 พ.ย. 63 13:30 น.)
714 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นายอาทิตย์ ราชวงค์
(31 ต.ค. 63 20:36 น.)
นายวงกต ศรีเพ็ญ
(2 พ.ย. 63 09:14 น.)
713 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นัสภิชกาศ สอนสืบ
(31 ต.ค. 63 17:08 น.)
นายวงกต ศรีเพ็ญ
(2 พ.ย. 63 09:14 น.)
712 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 พรรณิภาร์ ทองน้อย
(30 ต.ค. 63 16:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ต.ค. 63 16:13 น.)
711 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 พฤทธิพันธุ์ ชาวนา
(30 ต.ค. 63 13:05 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ต.ค. 63 13:12 น.)
710 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายไพฑูรย์ เอื้อวรสุข
(30 ต.ค. 63 09:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ต.ค. 63 10:13 น.)
709 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 สราลี ชุ่มตีนอก
(30 ต.ค. 63 09:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ต.ค. 63 10:12 น.)
708 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 อมรรัตน์ สุวรรณมณี
(30 ต.ค. 63 09:42 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 ต.ค. 63 09:45 น.)
707 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 น.ส.สุมลรัตน์ เกียรติไกรภพ
(28 ต.ค. 63 14:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ต.ค. 63 14:32 น.)
706 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวอรทัย ไชยเจริญ
(28 ต.ค. 63 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ต.ค. 63 14:22 น.)
705 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(28 ต.ค. 63 09:48 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ต.ค. 63 11:44 น.)
704 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 นายธันวา โฆษิตสุรังคกุล (ผู้ประสานงาน)
(28 ต.ค. 63 09:19 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ต.ค. 63 10:18 น.)
703 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 กิตติมา มากดำ
(28 ต.ค. 63 09:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ต.ค. 63 10:18 น.)
702 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ฉัตรชัย คชอ่วม
(27 ต.ค. 63 15:14 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ต.ค. 63 15:15 น.)
701 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 นางสาววรรณศิริ งามฤทธิ์
(27 ต.ค. 63 14:45 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ต.ค. 63 14:45 น.)
700 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 เนตรชนก นวมสุคนธ์
(27 ต.ค. 63 11:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ต.ค. 63 11:24 น.)
699 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ภควรรณ ศิลาวรรณา
(26 ต.ค. 63 17:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ต.ค. 63 08:36 น.)
698 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 นางสาวภาวิณี ฉัตรเมืองปัก
(26 ต.ค. 63 16:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 63 17:08 น.)
697 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 3 นางสาวภาวิณี ฉัตรเมืองปัก
(26 ต.ค. 63 15:10 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 63 15:14 น.)
696 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 บุษยา พรมชา
(26 ต.ค. 63 14:08 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 63 14:08 น.)
695 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(26 ต.ค. 63 09:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 ต.ค. 63 09:28 น.)
694 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 จ.ส.ต.พิสิฐ ช่องลมกรด
(25 ต.ค. 63 17:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 ต.ค. 63 08:45 น.)
693 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นิตยา บุญเหลา
(24 ต.ค. 63 16:09 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 63 08:34 น.)
692 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 3 นายอภิรดี ช่วยหวัง
(23 ต.ค. 63 11:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 ต.ค. 63 08:44 น.)
691 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นนทกร เชื้อเอี่ยม
(22 ต.ค. 63 16:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(22 ต.ค. 63 16:02 น.)
690 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 กรวิกา วารีวนิช
(21 ต.ค. 63 11:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ต.ค. 63 15:34 น.)
689 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 จรรยาพร ขวดแก้ว
(21 ต.ค. 63 11:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ต.ค. 63 15:39 น.)
688 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นาย ประพันธ์ พ่วงธานี
(20 ต.ค. 63 20:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ต.ค. 63 07:24 น.)
687 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 นายอรรถชนะพร ครบุญ
(20 ต.ค. 63 09:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 ต.ค. 63 09:07 น.)
686 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวอรพรรณ กาญจนะเลขา
(19 ต.ค. 63 13:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ต.ค. 63 13:58 น.)
685 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 ชัญญาพัชญ์ ผู้ปราถนาศิษย์
(19 ต.ค. 63 11:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 ต.ค. 63 13:18 น.)
684 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์
(19 ต.ค. 63 11:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ต.ค. 63 11:06 น.)
683 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 พนิตา รุ่งเรือง
(19 ต.ค. 63 09:25 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 ต.ค. 63 09:26 น.)
682 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 นายนำธรรม ปฐพีทอง
(19 ต.ค. 63 08:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 ต.ค. 63 08:59 น.)
681 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(16 ต.ค. 63 16:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ต.ค. 63 09:17 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
นางสายสุดา บรรเลงจิต9 เมษายน 2564 เวลา 09:08 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์8 เมษายน 2564 เวลา 07:49 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล7 เมษายน 2564 เวลา 12:08 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์8 มีนาคม 2564 เวลา 10:02 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:14 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 91

Yesterday 454

Week 1000

Month 7853

All 249927

Currently are 21 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 91

Yesterday 454

Week 1000

Month 7853

All 249927

Currently are 21 guests and no members online