สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
680 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(16 ต.ค. 63 16:13 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 ต.ค. 63 16:14 น.)
679 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 ภีรดา กาญจนนาเจริญ
(16 ต.ค. 63 15:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 ต.ค. 63 15:50 น.)
678 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 3 สิชล ม่วงศรีสันต์
(16 ต.ค. 63 09:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 ต.ค. 63 09:05 น.)
677 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางมาลี ขุนทรง
(15 ต.ค. 63 15:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ต.ค. 63 15:50 น.)
676 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 3 น.ส.พิตรนรินทร์ หมวกเมือง
(15 ต.ค. 63 15:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ต.ค. 63 15:32 น.)
675 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 อรวี
(15 ต.ค. 63 13:10 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ต.ค. 63 13:36 น.)
674 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ชลชาติ
(14 ต.ค. 63 09:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ต.ค. 63 09:48 น.)
673 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
672 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
671 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:14 น.)
668 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางขนิษฐา ภักกะยะ
(12 ต.ค. 63 15:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 ต.ค. 63 16:13 น.)
667 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(12 ต.ค. 63 10:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 ต.ค. 63 11:04 น.)
666 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 3 นายอภิรดี ช่วยหวัง
(9 ต.ค. 63 10:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ต.ค. 63 16:31 น.)
665 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 2 ขนิฐา ว่องไวลิขิต
(8 ต.ค. 63 15:15 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 ต.ค. 63 19:24 น.)
664 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ศิริรัตน์ วงษ์ทรัพย์
(8 ต.ค. 63 15:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ต.ค. 63 15:24 น.)
663 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ศิริวรรณ
(7 ต.ค. 63 09:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 ต.ค. 63 09:56 น.)
662 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(6 ต.ค. 63 16:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 ต.ค. 63 16:24 น.)
661 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(6 ต.ค. 63 13:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 ต.ค. 63 14:24 น.)
660 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 จินตนา ปานทองแก้ว
(5 ต.ค. 63 17:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 ต.ค. 63 17:51 น.)
659 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นางสาวสิราวรรณ ปานกล่อม
(5 ต.ค. 63 13:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(5 ต.ค. 63 13:30 น.)
658 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 นางสาวสิราวรรณ ปานกล่อม
(5 ต.ค. 63 13:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(5 ต.ค. 63 13:28 น.)
656 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 น.ส.รัชนีกร นักการ
(2 ต.ค. 63 08:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 ต.ค. 63 09:01 น.)
655 -    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 3 ต.ค.63 2 ธณิการ์ ระพิพงษ์
(30 ก.ย. 63 15:42 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 ก.ย. 63 18:09 น.)
654 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศิริรัตน์ วงษ์ทรัพย์
(30 ก.ย. 63 09:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 ก.ย. 63 10:08 น.)
653 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 อัจฉรี กาวิภา
(29 ก.ย. 63 15:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 15:43 น.)
652 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(29 ก.ย. 63 11:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 14:27 น.)
651 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(29 ก.ย. 63 11:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 14:28 น.)
650 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นางมาลี ขุนทรง
(29 ก.ย. 63 10:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 10:35 น.)
649 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 คุณฉันทิตา ศิริศักดิพร
(29 ก.ย. 63 09:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ก.ย. 63 09:59 น.)
648 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 คุณฉันทิตา ศิริศักดิพร
(28 ก.ย. 63 14:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.ย. 63 15:55 น.)
647 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 6/63 วันที่ 28 พ.ย. 63 1 ธันยวีร์ ปัญญาเวชมนตรี
(28 ก.ย. 63 10:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.ย. 63 10:44 น.)
646 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 ปฐมพงษ์ หอมศรี
(26 ก.ย. 63 18:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.ย. 63 15:43 น.)
645 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 Keattisak Tongnok
(25 ก.ย. 63 13:33 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.ย. 63 13:34 น.)
644 -    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 3 ต.ค.63 5 สุณิสา บัวบาน
(24 ก.ย. 63 19:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 ก.ย. 63 20:05 น.)
643 -    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 3 ต.ค.63 1 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(24 ก.ย. 63 15:14 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 ก.ย. 63 20:01 น.)
642 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 เลิศลัคณา คุรุอังกูร
(24 ก.ย. 63 09:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.ย. 63 13:39 น.)
641 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 2 รุ้งลาวัลย์ นวลสวรรค์
(23 ก.ย. 63 16:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 ก.ย. 63 16:07 น.)
640 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 รินทร์นาวัฒน์ ใช้เจริญ
(23 ก.ย. 63 15:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.ย. 63 08:43 น.)
639 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 ปุยฝ้าย ใหม่บัวเขียว
(22 ก.ย. 63 16:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.ย. 63 07:29 น.)
638 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 นายวีรวิชญ์ อุ่นไพบูลย์วงศ์
(22 ก.ย. 63 13:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ก.ย. 63 16:10 น.)
637 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 พิชิตชัย อินทร์พรหม
(21 ก.ย. 63 13:12 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 13:37 น.)
636 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(21 ก.ย. 63 09:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 10:54 น.)
635 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(21 ก.ย. 63 09:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 10:31 น.)
634 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 1 สราวุฒิ สืบศักดิ์
(18 ก.ย. 63 15:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 08:40 น.)
633 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 กิตติมา มากดำ
(18 ก.ย. 63 13:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ย. 63 08:39 น.)
632 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นางสาวอรพรรณ กาญจนะเลขา
(18 ก.ย. 63 08:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 ก.ย. 63 08:50 น.)
631 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 21 มี.ค.63 3 วงศกร ผลอินทร์
(17 ก.ย. 63 14:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.ย. 63 14:05 น.)
630 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(17 ก.ย. 63 10:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.ย. 63 10:42 น.)
629 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 นางสาวทัตพร คำทองนิล
(17 ก.ย. 63 08:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.ย. 63 08:44 น.)
628 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 พิริยา ไพบูลย์สาธิต
(16 ก.ย. 63 14:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 ก.ย. 63 14:04 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
นางสายสุดา บรรเลงจิต9 เมษายน 2564 เวลา 09:08 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์8 เมษายน 2564 เวลา 07:49 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล7 เมษายน 2564 เวลา 12:08 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์8 มีนาคม 2564 เวลา 10:02 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:14 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 72

Yesterday 454

Week 981

Month 7834

All 249908

Currently are 8 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 72

Yesterday 454

Week 981

Month 7834

All 249908

Currently are 8 guests and no members online