สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
614 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิคโคเคน สำนักงานใหญ่
(10 ก.ย. 63 09:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ย. 63 14:19 น.)
613 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศิวพร พิมพะกร
(9 ก.ย. 63 13:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.ย. 63 14:01 น.)
612 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 2 ศิวพร พิมพะกร
(9 ก.ย. 63 09:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.ย. 63 13:36 น.)
611 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศิวพร พิมพะกร
(9 ก.ย. 63 09:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.ย. 63 13:36 น.)
610 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 วิราวรรณ บุญเลิศ
(8 ก.ย. 63 13:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.ย. 63 13:19 น.)
608 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ไปรยา สุขสุคนธ์
(3 ก.ย. 63 13:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.ย. 63 13:20 น.)
607 -    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 3 ต.ค.63 1 นายวิทวัส ศรีบูระไชย
(3 ก.ย. 63 08:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 ก.ย. 63 10:34 น.)
606 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 1 ลัดดานันท์ เสลาหอม
(2 ก.ย. 63 14:56 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(2 ก.ย. 63 16:34 น.)
605 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ภูษิต ฤทธิ์พยัค
(31 ส.ค. 63 16:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 16:55 น.)
604 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 1 นางสาววันดี เงินวัน
(31 ส.ค. 63 16:19 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(31 ส.ค. 63 16:50 น.)
603 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 3 ขนิฐา
(31 ส.ค. 63 14:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 14:29 น.)
602 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 5/63 วันที่ 10 ต.ค. 63 1 จันธิมา อินทะมาศ
(31 ส.ค. 63 10:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 10:21 น.)
601 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 ก.ย.และ 1-3 ต.ค. 63 (ย้ายมาจาก7-12 ก.ย.63) 1 นางสาวชลสุรีย์ อุดทามูล
(31 ส.ค. 63 09:39 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(31 ส.ค. 63 11:35 น.)
600 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 นางสาวจารุวรรณ ตันยง
(31 ส.ค. 63 09:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 63 09:46 น.)
599 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 เอกพงศ์ ไทยเกิด
(28 ส.ค. 63 14:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ส.ค. 63 14:22 น.)
598 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 นางอทิตยา ศิริมงคล
(26 ส.ค. 63 16:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(27 ส.ค. 63 08:42 น.)
597 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 8 ส.ค. 63 2 อัญชลี ผจญกล้า
(24 ส.ค. 63 13:18 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 ส.ค. 63 14:18 น.)
596 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นางสาวกนกกร เพียรชนะ
(24 ส.ค. 63 09:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ส.ค. 63 08:11 น.)
595 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นายฐศิษฏ์ จริตพันธ์
(21 ส.ค. 63 16:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ส.ค. 63 08:46 น.)
594 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 พิทักษ์ นิราศภัย
(21 ส.ค. 63 08:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ส.ค. 63 09:14 น.)
593 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นัฐวุฒิ กิจโสภา
(20 ส.ค. 63 16:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ส.ค. 63 08:41 น.)
592 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ศรายุทธ ศรีชมภู
(19 ส.ค. 63 15:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ส.ค. 63 16:25 น.)
591 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 ชานนท์ นิลดวง
(18 ส.ค. 63 17:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 ส.ค. 63 08:18 น.)
590 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 บุษยา พรมชา
(18 ส.ค. 63 15:44 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 ส.ค. 63 16:27 น.)
589 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 2 บุษยา พรมชา
(18 ส.ค. 63 15:40 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 ส.ค. 63 16:26 น.)
588 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 นางสาวอัจฉรา ผินนอก
(17 ส.ค. 63 10:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ส.ค. 63 13:21 น.)
587 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นัสภิชกาศ สอนสืบ
(14 ส.ค. 63 15:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ส.ค. 63 08:46 น.)
586 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 3 ณัฐชา ยงยุธ
(13 ส.ค. 63 14:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ส.ค. 63 15:47 น.)
585 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(13 ส.ค. 63 11:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ส.ค. 63 11:40 น.)
584 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 มรกต กังจุ้ย
(13 ส.ค. 63 11:33 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 ส.ค. 63 11:39 น.)
583 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 5 นายเอกพงศ์ ไทยเกิด
(12 ส.ค. 63 10:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ส.ค. 63 07:56 น.)
582 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นาย นิมิต ก้อนง่อน
(11 ส.ค. 63 14:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:59 น.)
581 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 นางสาวศิริพร โตชมภู
(11 ส.ค. 63 13:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:32 น.)
580 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 2 ปวีณ
(11 ส.ค. 63 13:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 14:30 น.)
579 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 ธนากร ไชยพฤกษ์
(10 ส.ค. 63 20:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ส.ค. 63 08:50 น.)
578 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 อัญญานี โสตถิกำแหง
(8 ส.ค. 63 13:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ส.ค. 63 15:10 น.)
577 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 2 สิชล ม่วงศรีสันต์
(7 ส.ค. 63 15:52 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 ส.ค. 63 09:04 น.)
576 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 อรชร วังมงคล
(4 ส.ค. 63 17:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(5 ส.ค. 63 13:20 น.)
575 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 น.ส.ศศิธร พลอาษา
(4 ส.ค. 63 14:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ส.ค. 63 15:11 น.)
574 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 ซีฟาร์ ประเทศไทย จำกัด
(4 ส.ค. 63 12:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ส.ค. 63 13:52 น.)
573 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 ปัณณวัชช์ ศรีลาชัย
(4 ส.ค. 63 11:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ส.ค. 63 11:33 น.)
572 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 นางสาวพัชรี ศรีวัฒน์
(4 ส.ค. 63 10:39 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(4 ส.ค. 63 13:58 น.)
571 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 สุภาพร มีวิรัตน์
(3 ส.ค. 63 11:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ส.ค. 63 11:49 น.)
570 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-14 พ.ย. 63 1 พนิดา พร้อมวงศ์
(3 ส.ค. 63 11:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 63 11:42 น.)
569 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 1 พนิดา พร้อมวงศ์
(3 ส.ค. 63 11:36 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ส.ค. 63 11:38 น.)
568 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 4/63 วันที่ 7-12 ก.ย. 63 4 จันทมณี โพธิ์คำ
(31 ก.ค. 63 14:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(31 ก.ค. 63 18:15 น.)
567 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นพรรณพ สุกันธา
(31 ก.ค. 63 14:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ก.ค. 63 16:12 น.)
566 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 พรพิชชา โยธาวงค์
(31 ก.ค. 63 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ก.ค. 63 16:18 น.)
565 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 น.ส. วานิสสา ทองเปรม
(31 ก.ค. 63 09:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(31 ก.ค. 63 10:12 น.)
564 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 คุณธัชนิน ปิงเมือง
(30 ก.ค. 63 11:32 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 ก.ค. 63 11:33 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:05 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:51 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 มิถุนายน 2564 เวลา 16:10 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 549

Yesterday 981

Week 3639

Month 16719

All 304962

Currently are 13 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 549

Yesterday 981

Week 3639

Month 16719

All 304962

Currently are 13 guests and no members online