สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
563 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(25 ก.ค. 63 08:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.ค. 63 12:51 น.)
562 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 ทิพวรรณ เพ็ชร์วารี
(23 ก.ค. 63 16:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(24 ก.ค. 63 07:08 น.)
561 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 จันฑิมา อยู่พัฒนา
(23 ก.ค. 63 15:59 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.ค. 63 16:25 น.)
560 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 รณชัย อัมภรัตน์
(23 ก.ค. 63 15:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.ค. 63 16:24 น.)
559 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 4 นางสาวกมลรัตน์ แสงครุฑ
(23 ก.ค. 63 09:10 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 ก.ค. 63 09:19 น.)
558 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 นางสาวลัดดา บำรุงนา
(22 ก.ค. 63 13:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ก.ค. 63 13:43 น.)
557 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นางสาวกมลรัตน์ สุจริตจันทร์
(21 ก.ค. 63 14:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ค. 63 14:47 น.)
556 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นิสารัตน์ กาแก้ว
(21 ก.ค. 63 14:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ก.ค. 63 14:47 น.)
555 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 เชาวลิต บุญมั่น
(20 ก.ค. 63 15:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 ก.ค. 63 16:01 น.)
554 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 ยุทธนา ภูวภัทรพร
(17 ก.ค. 63 15:34 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(17 ก.ค. 63 15:38 น.)
553 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 4/63 วันที่ 29 ส.ค. 63 1 สุภิญญา ดิษทองคำ
(16 ก.ค. 63 16:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.ค. 63 07:57 น.)
552 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 2 นางสาวกนกนาถ สีทอง
(16 ก.ค. 63 16:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 ก.ค. 63 07:54 น.)
551 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 ปุยฝ้าย ใหม่บัวเขียว
(16 ก.ค. 63 09:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 ก.ค. 63 10:12 น.)
550 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 นาย สมพงษ์ โชติกเสถียร
(11 ก.ค. 63 15:25 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ก.ค. 63 13:47 น.)
549 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 นายสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(10 ก.ค. 63 11:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ค. 63 11:18 น.)
548 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 2 นางอารยา มูลิน
(10 ก.ค. 63 10:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ค. 63 10:28 น.)
547 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 5 นางอารยา มูลิน
(10 ก.ค. 63 10:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ค. 63 10:31 น.)
546 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 ณัฐพล ถิ่นฐาน
(10 ก.ค. 63 09:39 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.ค. 63 10:28 น.)
545 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 3 ชัยพิพัฒน์ จันทร์สง่า
(9 ก.ค. 63 12:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(9 ก.ค. 63 14:34 น.)
544 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 ฉันทิตา ศิริศักดิพร
(2 ก.ค. 63 17:14 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ก.ค. 63 07:53 น.)
543 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 นางสาวสิราวรรณ ปานกล่อม
(1 ก.ค. 63 16:24 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(1 ก.ค. 63 18:07 น.)
542 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 ฉันทิตา ศิริศักดิพร
(1 ก.ค. 63 15:01 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.ค. 63 15:02 น.)
541 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 นายกมลชัย เขียววิจิตร
(1 ก.ค. 63 14:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.ค. 63 15:01 น.)
540 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 น.ส.สุวรรณี
(30 มิ.ย. 63 16:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.ค. 63 08:30 น.)
539 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 6/63 วันที่ 23-28 พ.ย. 63 2 จุฑามาศ เชื้อทอง
(29 มิ.ย. 63 16:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 ก.ค. 63 08:27 น.)
538 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 3 จุฑามาศ เชื้อทอง
(29 มิ.ย. 63 15:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 มิ.ย. 63 15:47 น.)
537 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 นาย อานุภาพ ฉัตรวรชัย
(29 มิ.ย. 63 15:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 มิ.ย. 63 15:42 น.)
536 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 3 จุฑามาศ เชื้อทอง
(29 มิ.ย. 63 15:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 มิ.ย. 63 15:36 น.)
535 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 4 จุฑามาศ เชื้อทอง
(26 มิ.ย. 63 16:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 มิ.ย. 63 10:27 น.)
534 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 นางสาวสุกัญญา บุญจันทร์
(25 มิ.ย. 63 16:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 มิ.ย. 63 10:12 น.)
533 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 ศิริรัตน์ คงชำนาญลิขิต
(24 มิ.ย. 63 15:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 มิ.ย. 63 14:08 น.)
532 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 1 น.ส.อาลิตา โยธาราช
(19 มิ.ย. 63 10:14 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 มิ.ย. 63 10:14 น.)
531 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 นางสาวนฤมล เจริญโอภาศ
(18 มิ.ย. 63 09:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 มิ.ย. 63 09:11 น.)
530 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 3/63 วันที่ 18 ก.ค. 63 1 มนู บ่อสะอาด
(15 มิ.ย. 63 13:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 มิ.ย. 63 08:13 น.)
529 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 จุฑามาศ กันทะ
(12 มิ.ย. 63 11:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(12 มิ.ย. 63 15:12 น.)
528 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 น.ส.ณัฏฐ์นรี ปราสาร
(11 มิ.ย. 63 14:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มิ.ย. 63 14:36 น.)
527 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 2 นางสาวทัตพร คำทองนิล
(11 มิ.ย. 63 09:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มิ.ย. 63 13:03 น.)
526 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 นางสาวทัตพร คำทองนิล
(11 มิ.ย. 63 08:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มิ.ย. 63 13:03 น.)
525 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 นายธีร์รัฐ ปัตถานัง
(8 มิ.ย. 63 13:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 มิ.ย. 63 13:40 น.)
524 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 2 อิงอร เกษมรัตน์
(4 มิ.ย. 63 10:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มิ.ย. 63 10:31 น.)
523 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 8 ส.ค. 63 1 นัตกฤตา พิมพ์สายทอง
(2 มิ.ย. 63 13:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มิ.ย. 63 13:25 น.)
522 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 ธัญญา หาระมี
(2 มิ.ย. 63 10:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มิ.ย. 63 10:32 น.)
521 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(1 มิ.ย. 63 08:44 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(1 มิ.ย. 63 09:41 น.)
520 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 13 มิ.ย.63 1 นัตกฤตา พิมพ์สายทอง
(28 พ.ค. 63 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 พ.ค. 63 10:32 น.)
519 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 3 จันธิมา อินทะมาศ
(26 พ.ค. 63 10:00 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 พ.ค. 63 11:02 น.)
518 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 ธันยวีร์ ปัญญาเวชมนตรี
(26 พ.ค. 63 08:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 พ.ค. 63 11:01 น.)
517 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 นาย เมธวัจน์ อนันต์ดิษยชัย
(25 พ.ค. 63 14:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 พ.ค. 63 14:38 น.)
516 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 นาย กิตติวัฒน์ รุจิราวงศ์วรรณ
(25 พ.ค. 63 12:31 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 พ.ค. 63 12:56 น.)
515 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 13 มิ.ย.63 1 ชิษณุพงศ์ เวหนรัตน์
(20 พ.ค. 63 09:48 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 พ.ค. 63 10:49 น.)
514 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 3/63 วันที่ 18 ก.ค. 63 5 สถาพร สายบัว
(18 พ.ค. 63 14:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 63 08:26 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:05 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:51 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 มิถุนายน 2564 เวลา 16:10 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 519

Yesterday 981

Week 3609

Month 16689

All 304932

Currently are 12 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 519

Yesterday 981

Week 3609

Month 16689

All 304932

Currently are 12 guests and no members online