สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
526 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 2 นางสาวทัตพร คำทองนิล
(11 มิ.ย. 63 08:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มิ.ย. 63 13:03 น.)
525 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 นายธีร์รัฐ ปัตถานัง
(8 มิ.ย. 63 13:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 มิ.ย. 63 13:40 น.)
524 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4/63 วันที่ 24-29 ส.ค. 63 2 อิงอร เกษมรัตน์
(4 มิ.ย. 63 10:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มิ.ย. 63 10:31 น.)
523 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 8 ส.ค. 63 1 นัตกฤตา พิมพ์สายทอง
(2 มิ.ย. 63 13:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มิ.ย. 63 13:25 น.)
522 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 ธัญญา หาระมี
(2 มิ.ย. 63 10:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มิ.ย. 63 10:32 น.)
521 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 3 นางสาวนฤมล ราชกิจ
(1 มิ.ย. 63 08:44 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(1 มิ.ย. 63 09:41 น.)
520 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 13 มิ.ย.63 1 นัตกฤตา พิมพ์สายทอง
(28 พ.ค. 63 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 พ.ค. 63 10:32 น.)
519 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 3 จันธิมา อินทะมาศ
(26 พ.ค. 63 10:00 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 พ.ค. 63 11:02 น.)
518 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 ธันยวีร์ ปัญญาเวชมนตรี
(26 พ.ค. 63 08:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 พ.ค. 63 11:01 น.)
517 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 2 นาย เมธวัจน์ อนันต์ดิษยชัย
(25 พ.ค. 63 14:36 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 พ.ค. 63 14:38 น.)
516 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 นาย กิตติวัฒน์ รุจิราวงศ์วรรณ
(25 พ.ค. 63 12:31 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 พ.ค. 63 12:56 น.)
515 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 13 มิ.ย.63 1 ชิษณุพงศ์ เวหนรัตน์
(20 พ.ค. 63 09:48 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 พ.ค. 63 10:49 น.)
514 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 3/63 วันที่ 18 ก.ค. 63 5 สถาพร สายบัว
(18 พ.ค. 63 14:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 63 08:26 น.)
513 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 3/63 วันที่ 18 ก.ค. 63 5 สถาพร สายบัว
(18 พ.ค. 63 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 63 14:46 น.)
512 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 นายเฉลิมชัย จันดาบุตร
(18 พ.ค. 63 14:32 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 พ.ค. 63 14:45 น.)
511 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 อรพรรณ
(17 พ.ค. 63 15:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 พ.ค. 63 11:35 น.)
510 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 8 ส.ค. 63 2 นาย พรพงษ์ ทองมาเต็ม
(14 พ.ค. 63 13:50 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(14 พ.ค. 63 14:42 น.)
509 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 นลินภัสร์ นราศิริธนานนท์
(13 พ.ค. 63 14:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 พ.ค. 63 14:53 น.)
508 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 นาย ธนวัฒน์ สกลธนวิโรจน์
(12 พ.ค. 63 23:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 พ.ค. 63 09:13 น.)
507 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 2 อัญชลี ผจญกล้า
(12 พ.ค. 63 13:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 พ.ค. 63 11:48 น.)
506 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 จ.ส.ต.พิสิฐ ช่องลมกรด
(9 พ.ค. 63 12:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 63 20:40 น.)
505 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 ธีระพงษ์ ยอดระวงค์
(4 พ.ค. 63 12:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ค. 63 09:20 น.)
504 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นางสาวนิติยา สาระพันธ์
(30 เม.ย. 63 16:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 เม.ย. 63 16:44 น.)
503 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 น.ส.วานิสสา ทองเปรม
(23 เม.ย. 63 09:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 เม.ย. 63 17:30 น.)
502 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 นายณรงค์ศักดิ์ เบ็ญมาส
(22 เม.ย. 63 07:46 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(22 เม.ย. 63 10:36 น.)
501 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 ชนะพัฒน์ วัฒนกิจกาญกุล
(21 เม.ย. 63 15:29 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 เม.ย. 63 15:45 น.)
500 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 2 นายธีร์รัฐ ปัตถานัง
(21 เม.ย. 63 15:22 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 เม.ย. 63 15:53 น.)
499 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 สุชาติ รอดชมภู
(21 เม.ย. 63 14:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 เม.ย. 63 16:04 น.)
498 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 วิชิต เสาวโร
(21 เม.ย. 63 01:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 เม.ย. 63 12:38 น.)
497 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 ตะวัน คำจันทร์
(3 เม.ย. 63 03:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 เม.ย. 63 08:32 น.)
496 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 สมภพ วงศ์ไวทยากูร
(21 มี.ค. 63 12:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 มี.ค. 63 10:52 น.)
495 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 2/63 วันที่ 23 พ.ค. 63 1 นางสาววิชุดา ศิริธาน
(17 มี.ค. 63 11:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 มี.ค. 63 11:17 น.)
494 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 น.ส.พรรณธิภา กิจเดช
(16 มี.ค. 63 17:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 มี.ค. 63 08:46 น.)
493 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 คุณนิมิต ก้อนง่อน
(16 มี.ค. 63 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 มี.ค. 63 11:32 น.)
492 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 3 ศิวพร พิมพะกร
(16 มี.ค. 63 08:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 มี.ค. 63 08:48 น.)
491 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นางสาวเพ็ญเพชร โตโทน
(13 มี.ค. 63 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 มี.ค. 63 11:44 น.)
490 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นางวายุณี บริบูรณ์
(11 มี.ค. 63 11:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 13:13 น.)
489 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 น.ส.จินตนา ปานทองแก้ว
(11 มี.ค. 63 09:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 13:13 น.)
488 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 1 ประภาพร พลเสน
(11 มี.ค. 63 08:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 08:49 น.)
487 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 เสฎฐวุฒิ รักสมวงษ์
(10 มี.ค. 63 08:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 มี.ค. 63 08:43 น.)
486 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 3 กชกร เวียงวะลัย
(9 มี.ค. 63 13:36 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 63 13:44 น.)
485 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 5 กชกร เวียงวะลัย
(9 มี.ค. 63 13:35 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 63 13:43 น.)
484 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นางสาวสุกัญญา บุญจันทร์
(7 มี.ค. 63 10:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 มี.ค. 63 08:36 น.)
483 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 2/63 วันที่ 23 พ.ค. 63 2 อัจฉรี กาวิภา
(6 มี.ค. 63 16:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 มี.ค. 63 08:36 น.)
482 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 ชุตินันท์ คุ้มครอง
(6 มี.ค. 63 10:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 มี.ค. 63 10:55 น.)
481 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นาย ศิวะ ดีประเสริฐ
(5 มี.ค. 63 12:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 13:23 น.)
476 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 เกียรติศักดิ์ ทองนอก
(4 มี.ค. 63 16:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 08:35 น.)
475 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 เกียรติศักดิ์ ทองนอก
(4 มี.ค. 63 16:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 08:35 น.)
469 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์
(4 มี.ค. 63 11:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 63 13:30 น.)
468 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นางสาวปาริชาติ คำหา
(4 มี.ค. 63 11:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 63 13:30 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
นางสายสุดา บรรเลงจิต9 เมษายน 2564 เวลา 09:08 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์8 เมษายน 2564 เวลา 07:49 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล7 เมษายน 2564 เวลา 12:08 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์8 มีนาคม 2564 เวลา 10:02 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:14 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 84

Yesterday 454

Week 993

Month 7846

All 249920

Currently are 18 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 84

Yesterday 454

Week 993

Month 7846

All 249920

Currently are 18 guests and no members online