สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
513 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 3/63 วันที่ 18 ก.ค. 63 5 สถาพร สายบัว
(18 พ.ค. 63 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 63 14:46 น.)
512 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 นายเฉลิมชัย จันดาบุตร
(18 พ.ค. 63 14:32 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 พ.ค. 63 14:45 น.)
511 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 อรพรรณ
(17 พ.ค. 63 15:13 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(18 พ.ค. 63 11:35 น.)
510 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 8 ส.ค. 63 2 นาย พรพงษ์ ทองมาเต็ม
(14 พ.ค. 63 13:50 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(14 พ.ค. 63 14:42 น.)
509 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 นลินภัสร์ นราศิริธนานนท์
(13 พ.ค. 63 14:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 พ.ค. 63 14:53 น.)
508 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3/63 วันที่ 13-18 ก.ค. 63 1 นาย ธนวัฒน์ สกลธนวิโรจน์
(12 พ.ค. 63 23:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 พ.ค. 63 09:13 น.)
507 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 2 อัญชลี ผจญกล้า
(12 พ.ค. 63 13:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 พ.ค. 63 11:48 น.)
506 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 5/63 วันที่ 5-10 ต.ค. 63 1 จ.ส.ต.พิสิฐ ช่องลมกรด
(9 พ.ค. 63 12:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 63 20:40 น.)
505 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 ธีระพงษ์ ยอดระวงค์
(4 พ.ค. 63 12:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 พ.ค. 63 09:20 น.)
504 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นางสาวนิติยา สาระพันธ์
(30 เม.ย. 63 16:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(30 เม.ย. 63 16:44 น.)
503 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 น.ส.วานิสสา ทองเปรม
(23 เม.ย. 63 09:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 เม.ย. 63 17:30 น.)
502 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 นายณรงค์ศักดิ์ เบ็ญมาส
(22 เม.ย. 63 07:46 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(22 เม.ย. 63 10:36 น.)
501 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 ชนะพัฒน์ วัฒนกิจกาญกุล
(21 เม.ย. 63 15:29 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 เม.ย. 63 15:45 น.)
500 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 2 นายธีร์รัฐ ปัตถานัง
(21 เม.ย. 63 15:22 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 เม.ย. 63 15:53 น.)
499 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/63 วันที่ 3-8 ส.ค. 63 1 สุชาติ รอดชมภู
(21 เม.ย. 63 14:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 เม.ย. 63 16:04 น.)
498 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 วิชิต เสาวโร
(21 เม.ย. 63 01:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 เม.ย. 63 12:38 น.)
497 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 ตะวัน คำจันทร์
(3 เม.ย. 63 03:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 เม.ย. 63 08:32 น.)
496 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 สมภพ วงศ์ไวทยากูร
(21 มี.ค. 63 12:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 มี.ค. 63 10:52 น.)
495 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 2/63 วันที่ 23 พ.ค. 63 1 นางสาววิชุดา ศิริธาน
(17 มี.ค. 63 11:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 มี.ค. 63 11:17 น.)
494 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 น.ส.พรรณธิภา กิจเดช
(16 มี.ค. 63 17:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 มี.ค. 63 08:46 น.)
493 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 คุณนิมิต ก้อนง่อน
(16 มี.ค. 63 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 มี.ค. 63 11:32 น.)
492 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 3 ศิวพร พิมพะกร
(16 มี.ค. 63 08:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(16 มี.ค. 63 08:48 น.)
491 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นางสาวเพ็ญเพชร โตโทน
(13 มี.ค. 63 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 มี.ค. 63 11:44 น.)
490 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นางวายุณี บริบูรณ์
(11 มี.ค. 63 11:04 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 13:13 น.)
489 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 น.ส.จินตนา ปานทองแก้ว
(11 มี.ค. 63 09:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 13:13 น.)
488 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 1 ประภาพร พลเสน
(11 มี.ค. 63 08:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 มี.ค. 63 08:49 น.)
487 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 เสฎฐวุฒิ รักสมวงษ์
(10 มี.ค. 63 08:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 มี.ค. 63 08:43 น.)
486 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 3 กชกร เวียงวะลัย
(9 มี.ค. 63 13:36 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 63 13:44 น.)
485 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 5 กชกร เวียงวะลัย
(9 มี.ค. 63 13:35 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 63 13:43 น.)
484 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นางสาวสุกัญญา บุญจันทร์
(7 มี.ค. 63 10:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 มี.ค. 63 08:36 น.)
483 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 2/63 วันที่ 23 พ.ค. 63 2 อัจฉรี กาวิภา
(6 มี.ค. 63 16:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 มี.ค. 63 08:36 น.)
482 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 ชุตินันท์ คุ้มครอง
(6 มี.ค. 63 10:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 มี.ค. 63 10:55 น.)
481 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นาย ศิวะ ดีประเสริฐ
(5 มี.ค. 63 12:17 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 13:23 น.)
476 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 เกียรติศักดิ์ ทองนอก
(4 มี.ค. 63 16:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 08:35 น.)
475 -   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 เกียรติศักดิ์ ทองนอก
(4 มี.ค. 63 16:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(5 มี.ค. 63 08:35 น.)
469 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 นางสาวสุกัญญา ถวายทรัพย์
(4 มี.ค. 63 11:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 63 13:30 น.)
468 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นางสาวปาริชาติ คำหา
(4 มี.ค. 63 11:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 มี.ค. 63 13:30 น.)
467 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 ยุธมา สุขเจริญ
(3 มี.ค. 63 12:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 มี.ค. 63 13:25 น.)
466 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 ธณิการ์ ระพิพงษ์
(3 มี.ค. 63 12:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 มี.ค. 63 13:28 น.)
465 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 1 ธณิการ์ ระพิพงษ์
(3 มี.ค. 63 12:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 มี.ค. 63 13:27 น.)
464 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 1 นายวิทวัส ศรีบูระไชย
(3 มี.ค. 63 10:20 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 มี.ค. 63 13:26 น.)
463 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 2 นายพรพงษ์
(2 มี.ค. 63 16:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 มี.ค. 63 17:23 น.)
461 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(2 มี.ค. 63 14:05 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มี.ค. 63 14:29 น.)
460 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 น.ส.ศิริพร คุ้นเคย
(2 มี.ค. 63 10:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มี.ค. 63 11:02 น.)
459 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 นรมน หรรษกุล
(29 ก.พ. 63 14:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มี.ค. 63 08:57 น.)
458 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 ภัทธิรา ศรีสุนทร
(28 ก.พ. 63 10:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 มี.ค. 63 08:58 น.)
457 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 2 นายรุ่งโรจน์ ณีระภัย
(27 ก.พ. 63 13:55 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 ก.พ. 63 08:45 น.)
456 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 2/63 วันที่ 8-13 มิ.ย.63 2 จุฑามาศ กันทะ
(27 ก.พ. 63 13:11 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ก.พ. 63 13:19 น.)
455 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 3 จุฑามาศ กันทะ
(27 ก.พ. 63 11:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ก.พ. 63 13:19 น.)
454 -   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-21 มี.ค.63 3 จุฑามาศ กันทะ
(27 ก.พ. 63 10:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ก.พ. 63 13:18 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:31 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:51 น.
นางสายสุดา บรรเลงจิต19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์28 มิถุนายน 2564 เวลา 16:10 น.
นายวงกต ศรีเพ็ญ29 เมษายน 2564 เวลา 09:25 น.
นายอิทธิพล คำคล้าย8 เมษายน 2564 เวลา 15:32 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 619

Yesterday 993

Week 1612

Month 14692

All 302935

Currently are 23 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 619

Yesterday 993

Week 1612

Month 14692

All 302935

Currently are 23 guests and no members online