ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
ผศ.ดร.เทวา คำปาเชื้อ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
นางสาวจริญญา ถาบัวรี นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นางสาวสุนทรี คำก้อนแก้ว นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นายอนุชิต ยังสืบตระกูล นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นายภูริ กาลเนาวกุล นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก
ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ดร.ชัชวาล สิงหะพล วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์ วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.สุมนต์ทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก การเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
นายดาวิษ วังบุญคง ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
นายวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
นายสมพล ตันติอมรพงศ์ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาตรี คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาเอก เทคโนโลยีพลังงาน
นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอิทธิพล คำคล้าย คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ป.ตรี
นายอานนท์ ป้อมประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ / การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.ม.
นางอัญชลี แย้มพยนต์ สังคมศาสตร์ ป.โท
นายอรรถพล แก้ววิลัย งานเชื่อม ป.โท
นายอนันต์ มีนาค วิศวกรรมเครื่องกล ป.โท
นายอนันต์ สืบสำราญ ไฟฟ้า / Automation ป.เอก

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 596

Yesterday 993

Week 1589

Month 14669

All 302912

Currently are 24 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 596

Yesterday 993

Week 1589

Month 14669

All 302912

Currently are 24 guests and no members online