ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
ดร.วศินี หนุนภักดี ระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.เทวา คำปาเชื้อ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปริญญาเอก
นางสาวจริญญา ถาบัวรี นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นางสาวสุนทรี คำก้อนแก้ว นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นายอนุชิต ยังสืบตระกูล นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
นายภูริ กาลเนาวกุล นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก
ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ดร.ชัชวาล สิงหะพล วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก
ผศ.ดร.สุมนต์ทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก การเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
นายดาวิษ วังบุญคง ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
นายวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
นายสมพล ตันติอมรพงศ์ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาตรี คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
ดร.วีระ ศรีอริยะกุล ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ ปริญญาเอก เทคโนโลยีพลังงาน
นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอิทธิพล คำคล้าย คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ป.ตรี
นายอานนท์ ป้อมประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ / การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.ม.
นางอัญชลี แย้มพยนต์ สังคมศาสตร์ ป.โท
นายอรรถพล แก้ววิลัย งานเชื่อม ป.โท
นายอนันต์ มีนาค วิศวกรรมเครื่องกล ป.โท

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 327

Yesterday 366

Week 1306

Month 8555

All 579807

Currently are 34 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 327

Yesterday 366

Week 1306

Month 8555

All 579807

Currently are 34 guests and one member online

  • ssd