ข่าวสารกิจกรรม

Prev Next

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะความรู้ของธุรกิจแห่งอนาคตให้แก่ผู้ประกอบการเรื่อง "The opportunity of Thai cosmetic ingredients/produ...

Read more

การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Recertification Audits)       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและก...

Read more

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ” ...

Read more

บุคลากรจากสถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบ การสร...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566       ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีปร...

Read more

การประชุมสรุปปิดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำน...

Read more

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2566       นางสาวบงกช  ฟูตุ้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุต...

Read more

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “SME Pri...

Read more

สพอ. ร่วมแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือสิทธิประโยชน์ภาครัฐ      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออ...

Read more

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      รองศาสตรา...

Read more

บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Startup...

Read more

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน สพอ. รอบปีการศึกษา 2565          รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนั...

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 ...

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 ...

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ประจำปี 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพั...

Read more

งานวันแห่งเกียรติยศแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์โลกในการแข่งขันหุ่นยนต์  “World RoboCup Rescue 2023”...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน”     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประส...

Read more

ประชุมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อ...

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง   ...

Read more

งานทำบุญครบรอบ 32 ปี สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำ...

Read more

การประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการผลิตและระบบการจัดการอัจฉริยะ”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำน...

Read more

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวจากเศษวัสดุไม้ยางพารา...

Read more

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชากา...

Read more

กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”    ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส...

Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การให้บริการที่ประทับใจลูกค้า”      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพ...

Read more

พิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Implementation of Risk Management      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตร “ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศ สพอ. ที่ดำเนินการปรับปรุงในปี 2566และแนวทางการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับการทำงาน”  ...

Read more

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำ...

Read more

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2566       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำน...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 รอบปีการศึกษา 2565      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้...

Read more

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน(Virtual Re...

Read more

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทย...

Read more

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลย...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก...

Read more

. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2566         รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒน...

Read more

. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITDI KM Sharing Day 2023       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพั...

Read more

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริกา...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สำหรับผู้ใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงา...

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2565      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิ...

Read more

กิจกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแ...

Read more

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พัชรินทร์ เหสกุล  ในโอกาสเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดี...

Read more

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.โกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสเข้ารับมอบโล่ปร...

Read more

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง “ทวาปูชนียาจารย์” ในวันรวมน้ำใจชาว มจพ.ประจำปี พ.ศ...

Read more

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู...

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมระบบการลาออนไลน์”(https//pls.kmutnb.ac.th) สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร สพอ.       ดร.พัชรินทร์  เหส...

Read more

กิจกรรมโครงการ 5 ส Big Cleaning Day สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเท...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำ...

Read more

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมานะ แก้วแหวน ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่...

Read more

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Rea...

Read more

คณะข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสม...

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและส่งเสริมองค์กรสีเขียว ครั้งที่ 1/ 2566        ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจก...

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 รอบปีการศึกษา 2565       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อ...

Read more

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลย...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566          รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์  ผู้อำนวย...

Read more

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แสดงความยินดีกับ ดร.โกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานในโอกาสเข้ารับปริญญาบริหารธ...

Read more

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564      ศาสตราจารย์ ดร.ธีรว...

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ” และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรร...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  ครั้งที่ 12/2565      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์  ผู้อำนวยการส...

Read more

พิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “การยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากลในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า”       ศาสตราจารย...

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทา...

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา คณะ...

Read more

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิง...

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทา...

Read more

    พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทางการศึกษ...

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทา...

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา คณะ...

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” รุ่น 7/2565        ดร.พัชรินทร์  เหสกุล ...

Read more

การประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565      นางวนิดา  บุญสนอง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  ครั้งที่ 11/2565      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ...

Read more

รศ.ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสาร์รัฐ  ประกอบชาติ ในการขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวย...

Read more

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวย...

Read more

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 51

Yesterday 412

Week 2268

Month 12258

All 664746

Currently are 19 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 51

Yesterday 412

Week 2268

Month 12258

All 664746

Currently are 19 guests and no members online