ข่าวสารกิจกรรม

Prev Next

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโ...

Read more

กิจกรรมโครงการ 5 ส Big Cleaning Day สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประ...

Read more

งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2567 “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”  ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2567       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำ...

Read more

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมร่วมแสดงความยินดีกับ นายธัชพล ริมธีระกุล  ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงาน...

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2566      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมองค์กรสีเขียว ครั้งที่ 1/2567      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2567      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนั...

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ”และกิจกรรมที่ส่งเสริม...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2567      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำน...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในครั้งที่ 1/2567      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเท...

Read more

งานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567        ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส...

Read more

อบจ.ระยอง ร่วมกับ มจพ. จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน       ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ร...

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”      สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”      สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566      ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีป...

Read more

มจพ. จัดงานวันเกียรติยศแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู...

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแ...

Read more

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)"สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคลากรทางการศึกษ...

Read more

ศึกษาดูงาน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิท...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 11/2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำ...

Read more

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”  ...

Read more

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567-2576          ดร.ปิยะ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อ...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบบริหารจัดการข้อมูลคู่สัญญาจากไร่สู่โรงงาน OCSB eContract   ...

Read more

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมห...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส...

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “หม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองปร...

Read more

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “หม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”         นางสาว...

Read more

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริกา...

Read more

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”         รอง...

Read more

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะความรู้ของธุรกิจแห่งอนาคตให้แก่ผู้ประกอบการเรื่อง "The opportunity of Thai cosmetic ingredients/produ...

Read more

การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Recertification Audits)       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและก...

Read more

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ” ...

Read more

บุคลากรจากสถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบ การสร...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566       ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีปร...

Read more

การประชุมสรุปปิดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำน...

Read more

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2566       นางสาวบงกช  ฟูตุ้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุต...

Read more

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “SME Pri...

Read more

สพอ. ร่วมแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือสิทธิประโยชน์ภาครัฐ      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออ...

Read more

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      รองศาสตรา...

Read more

บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Startup...

Read more

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน สพอ. รอบปีการศึกษา 2565          รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนั...

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 ...

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 ...

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ประจำปี 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพั...

Read more

งานวันแห่งเกียรติยศแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์โลกในการแข่งขันหุ่นยนต์  “World RoboCup Rescue 2023”...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน”     รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประส...

Read more

ประชุมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อ...

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน จังหวัดระยอง   ...

Read more

งานทำบุญครบรอบ 32 ปี สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำ...

Read more

การประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการผลิตและระบบการจัดการอัจฉริยะ”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำน...

Read more

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวจากเศษวัสดุไม้ยางพารา...

Read more

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชากา...

Read more

กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”    ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส...

Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การให้บริการที่ประทับใจลูกค้า”      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพ...

Read more

พิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Implementation of Risk Management      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตร “ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศ สพอ. ที่ดำเนินการปรับปรุงในปี 2566และแนวทางการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับการทำงาน”  ...

Read more

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำ...

Read more

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2566       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำน...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 รอบปีการศึกษา 2565      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้...

Read more

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน(Virtual Re...

Read more

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทย...

Read more

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลย...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก...

Read more

พิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพส...

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก...

Read more

. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2566         รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒน...

Read more

. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITDI KM Sharing Day 2023       ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพั...

Read more

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”      ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริกา...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2566       รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สำหรับผู้ใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงา...

Read more

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 105

Yesterday 270

Week 105

Month 1548

All 734165

Currently are 16 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 105

Yesterday 270

Week 105

Month 1548

All 734165

Currently are 16 guests and no members online