5189m2.gif

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบรับรองเลขที่ 13-66-027
65kmutnb10_2.png

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

หลักสูตรด้านความปลอดภัย (In-house Training)

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
 • การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • การใช้รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • หัวข้อด้านความปลอดภัยอื่นๆ

อัตราค่าลงทะเบียน (Public Training)

หลักสูตร  ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง 2,000
1,800
เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
       
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 12 ชั่วโมง 2,000
1,800
เป็นลูกจ้างระดับบริหาร
       
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) 12 ชั่วโมง 2,000
1,800
เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มและเอกสารประกอบการบรรยาย

อัตราค่าลงทะเบียน (In-house Training)

หลักสูตร  ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง 25,000 เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
       
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 12 ชั่วโมง 25,000 เป็นลูกจ้างระดับบริหาร
       
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) 12 ชั่วโมง 25,000 เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
หมายเหตุ
 • การจัดอบรม In-house Training ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก/ค่าเดินทาง (กรณีจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน หากเกิน คิดเพิ่มตามจำนวนที่ผู้เข้าอบรมที่เกินท่านละ 150 บาท

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน   2,000   เหลือเพียง 1,800 บาท
รุ่นที่ 1 13-14 มี.ค. 2567
รุ่นที่ 2 17-18 ก.ค. 2567
รุ่นที่ 3 20-21 พ.ย. 2567
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  12 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน   2,000   เหลือเพียง 1,800 บาท
รุ่นที่ 1 12-13 มิ.ย. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)  12 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน   2,000   เหลือเพียง 1,800 บาท
รุ่นที่ 1 8-9 พ.ค. 2567
รุ่นที่ 2 27-28 พ.ย. 2567

ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน   2,000   เหลือเพียง 1,800 บาท
รุ่นที่ 1 24-25 มิ.ย. 2567
รุ่นที่ 2 4-5 พ.ย. 2567
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 12 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน   2,000   เหลือเพียง 1,800 บาท
รุ่นที่ 1 25-26 มี.ค. 2567
รุ่นที่ 2 5-6 ส.ค. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) 12 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน   2,000   เหลือเพียง 1,800 บาท
รุ่นที่ 1 20-21 พ.ค. 2567
รุ่นที่ 2 17-18 ต.ค. 2567
kmutnb.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7-8 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
 • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
k100962-1.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 • คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์   08 1611 6445 , 0 3862 7000 ต่อ 5601 , 5603
จป,จป หัวหน้างาน,จป บริหาร,อบรมจป,อบรม จป,อบรมจป.หัวหน้างาน,อบรมจป.บริหาร,อบรมจป หัวหน้างาน,อบรมจป บริหาร,อบรมจป ระดับหัวหน้างาน,อบรมจป ระดับบริหาร,อบรมหม้อน้ำ,หม้อน้ำ,อบรม หม้อน้ำ,อบรม Boiler,ผู้ควบคุมหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ,อบรมหม้อไอน้ำ,สิ่งแวดล้อม,มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ,กากอุตสาหกรรม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 85

Yesterday 270

Week 85

Month 1528

All 734145

Currently are 17 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 85

Yesterday 270

Week 85

Month 1528

All 734145

Currently are 17 guests and no members online