indus_logo-210.png

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)

65kmutnb10_2.png

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)

    เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน คือการสร้างวัตถุเสมือนจริง สภาพแวดล้อมเสมือนจริง หรือข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ เช่น รูปภาพ วัตถุ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว หรือ เสียง มาสร้างเป็นสภาวะโลกเสมือนจริงโดยมีมุมมองผ่านทางแว่นหรืออุปกรณ์มองภาพแบบสวมบนศีรษะ เพื่อนำเสนอสื่อในรูปแบบของโลกเสมือนจริงซึ่งผู้ใช้งานสามารถมองเห็น หยิบจับ หรือได้ยินเสียง ในโลกเสมือนจริงนั้นได้   เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนจึงสามารถสร้างสภาวะจำลองที่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อได้ เช่นการสร้างสภาวะจำลองที่เสี่ยงอันตรายหรือการสร้างสภาวะจำลองของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีราคาแพงสำหรับใช้ในการฝึกอบรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากเป็นการฝึกปฏิบัติผ่านอุปกรณ์หรือสถานการณ์จริง ได้แก่ การจำลองสภาพแวดล้อมการจัดสถานที่ การจำลองการขับเครื่องบิน การฝึกซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือการสร้างภาพจำลองกล้ามเนื้อในทางการแพทย์ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าสื่อในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถสร้างแรงจูงใจในการเข้าถึงข้อมูล เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของสื่อได้ยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ต่อทุกองค์กรในอนาคต


    สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนขึ้นเพื่อถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทักษะการใช้งาน เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนแก่ผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน  และนำไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ กับตัวผู้เข้าฝึกอบรมและองค์กรในการนำเสนองานในยุคดิจิทัล ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม

สร้างประสบการณ์ Content ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน จำนวน 1 วัน

  • เป็นหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้งาน


การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน จำนวน 1 วัน

  • เป็นหลักสูตรปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้งาน VR Software Development สร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เพื่อพัฒนาสื่อการศีกษาและการเรียนการสอน

การสร้างนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน จำนวน 2 วัน

  • หลักสูตรปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไปและภาคอุตสหกรรม ในการออกแบบโมเลด 3D และ การใช้งาน VR Software Development ในการสร้างสื่อ Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อการนำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

ค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน
สร้างประสบการณ์ Content ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 1 วัน  ปกติ 2,500   เหลือเพียง 2,250 บาท
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 1 วัน  ปกติ 2,500   เหลือเพียง 2,250 บาท
การสร้างนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 2 วัน  ปกติ  3,900   เหลือเพียง 3,510 บาท

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2567

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)
รุ่นที่ 1 25 เมษายน 2567
รุ่นที่ 2 12 กันยายน 2567
หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)
รุ่นที่ 1 30 - 31 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 2 14 - 15 พฤศจิกายน 2567
หลักสูตรสร้างประสบการณ์ Content ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)
รุ่นที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 4 กรกฏาคม 2567

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

kmutnb.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

  • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
  • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
  • คุณมานะ  แก้วแหวน      02 555 2607
จป,จป หัวหน้างาน,จป บริหาร,อบรมจป,อบรม จป,อบรมจป.หัวหน้างาน,อบรมจป.บริหาร,อบรมจป หัวหน้างาน,อบรมจป บริหาร,อบรมจป ระดับหัวหน้างาน,อบรมจป ระดับบริหาร,อบรมหม้อน้ำ,หม้อน้ำ,อบรม หม้อน้ำ,อบรม Boiler,ผู้ควบคุมหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ,อบรมหม้อไอน้ำ,สิ่งแวดล้อม,มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ,กากอุตสาหกรรม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 872

Yesterday 605

Week 872

Month 31859

All 890427

Currently are 11 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 872

Yesterday 605

Week 872

Month 31859

All 890427

Currently are 11 guests and no members online