indus_logo-210.png

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.)

2310_4.png

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.)

   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 111-100-001 เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ และส่วนควบคุมการทำงานต่าง ๆ รวมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำ หรือหม้อต้มน้ำ วิธีการแก้ไข และการป้องกันเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

   ในการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.) นั้นทางสำนักได้จัดให้มีการสอบมาตรฐาน โดยผู้ควบคุมการสอบมาตรฐานจาก สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

   สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบมาตรฐานแล้วนั้น สามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ได้ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน http://reg3.diw.go.th/safety/  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคำขอต่างๆได้ที่เมนู "แบบฟอร์มและคำขอ" 

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
วันที่ 1
 • ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
วันที่ 2
 • ระบบควบคุมและะอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำและน้ำสำหรับหม้อน้ำ
วันที่ 3
 • น้ำสำหรับหม้อน้ำ(ต่อ) เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ทฤษฎีการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
วันที่ 4
 •   การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน การใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาหม้อน้ำ
วันที่ 5
 •   หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หม้อน้ำร้อน และดูงานภาคสนาม
วันที่ 6
 •   กฎหมายหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  สอบมาตรฐาน

 


 • ปกติค่าลงทะเบียน 5,900   เหลือเพียง 5,310 บาท/ท่าน รวมค่าสอบ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการบรรยาย 
 • การอบรมทุกรุ่น รุ่นละ 6 วัน รวม 36 ชั่วโมง ตามกฎหมายกำหนด
 • รับสมัครเข้าอบรม 70 ท่าน/รุ่น
 • ทางมหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 171)
    สำหรับผู้ที่สมัครเข้าสอบ (สอบซ่อม) เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 700 บาท
    เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบ
 1. วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม
 2. บัตรประชาชน
    ต้องสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ
     การสอบซ่อม กำหนดสอบในวันสุดท้ายของการอบรม
    โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2567

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ
รุ่นที่ 1 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 25 - 30 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 3 22 - 27 เมษายน 2567
รุ่นที่ 4 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 5 1 - 6 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 6 5 - 10 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 7 9 - 14 กันยายน 2567
รุ่นที่ 8 11 - 16 พฤศจิกายน 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม)
รุ่นที่ 1 17 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 30 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 3 27 เมษายน 2567
รุ่นที่ 4 1 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 5 6 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 6 10 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 7 14 กันยายน 2567
รุ่นที่ 8 16 พฤศจิกายน 2567

ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2567

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ
รุ่นที่ 1 4 - 9 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2 10 - 15 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 3 19 - 24 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 4 7 - 12 ตุลาคม 2567
รุ่นที่ 5 25 - 30 พฤศจิกายน 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม)
รุ่นที่ 1 9 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2 15 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 3 24 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 4 12 ตุลาคม 2567
รุ่นที่ 5 30 พฤศจิกายน 2567

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน)

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน)

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (Boiler) ทบทวน สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง)   ตามที่มีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่  25 เมษายน 2555 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหม้อน้ำ 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไป และมีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือพัฒนาความรู้  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  
      สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม จึงกำหนดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหม้อน้ำตามประกาศดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (Boiler) ทบทวน ดังนี้

หัวข้อการอบรม

 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนกฎหมายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • เทคโนโลยีหม้อน้ำระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • การใช้งานการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์ปรับสภาพน้ำ
 • คุณสมบัติน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำวิธีการปรับสภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำวิธีการล้างหม้อน้ำการล้างตะกรันโดยใช้สารเคมี
 • การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อนการจัดทำบันทึกรายงานประจำวัน

รายละเอียดการอบรม

 • การจัดอบรมแบบ In-house  Training
 • ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) โดยขึ้นทะเบียนเป็น
  ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
 • ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท / 30 ท่าน
kmutnb.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7-8 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
 • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
k100962-1.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 • คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์   08 1611 6445 , 0 3862 7000 ต่อ 5601 , 5603
จป,จป หัวหน้างาน,จป บริหาร,อบรมจป,อบรม จป,อบรมจป.หัวหน้างาน,อบรมจป.บริหาร,อบรมจป หัวหน้างาน,อบรมจป บริหาร,อบรมจป ระดับหัวหน้างาน,อบรมจป ระดับบริหาร,อบรมหม้อน้ำ,หม้อน้ำ,อบรม หม้อน้ำ,อบรม Boiler,ผู้ควบคุมหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ,อบรมหม้อไอน้ำ,สิ่งแวดล้อม,มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ,กากอุตสาหกรรม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม

{loadmoduleid 541}

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 35

Yesterday 1678

Week 2626

Month 33613

All 892181

Currently are 23 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 35

Yesterday 1678

Week 2626

Month 33613

All 892181

Currently are 23 guests and no members online