indus_logo-210.png

หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

65kmutnb10_2.png

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้โรงงานตามรายการที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

     สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ อ 018 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  • เป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • หลักสูตรผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

อบรมโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567
หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 1 วัน
ค่าลงทะเบียน   1,500   เหลือเพียง 1,350 บาท
รุ่นที่ 1 25 เม.ย. 2567
รุ่นที่ 2 19 ก.ย. 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 5 วัน
ค่าลงทะเบียน   6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
รุ่นที่ 1 24-28 มิ.ย. 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5 วัน
ค่าลงทะเบียน   6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
รุ่นที่ 1 26-30 ส.ค. 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 วัน
ค่าลงทะเบียน   6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
รุ่นที่ 1 7-11 ต.ค. 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 3 วัน
ค่าลงทะเบียน   4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท
รุ่นที่ 1 17-19 ก.ค. 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3 วัน
ค่าลงทะเบียน   4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท
รุ่นที่ 1 25-27 ก.ย. 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 3 วัน
ค่าลงทะเบียน   4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท
รุ่นที่ 1 15-17 พ.ค. 2567

ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567
หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 1 วัน
ค่าลงทะเบียน   1,500   เหลือเพียง 1,350 บาท
รุ่นที่ 1 19 ก.ค. 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 5 วัน
ค่าลงทะเบียน   6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
รุ่นที่ 1 23-27 ก.ย. 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5 วัน
ค่าลงทะเบียน   6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
รุ่นที่ 1 13-17 พ.ค. 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 วัน
ค่าลงทะเบียน   6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
รุ่นที่ 1 22-26 เม.ย. 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 3 วัน
ค่าลงทะเบียน   4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท
รุ่นที่ 1 14-16 ส.ค. 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3 วัน
ค่าลงทะเบียน   4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท
รุ่นที่ 1 16-18 ต.ค. 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 3 วัน
ค่าลงทะเบียน   4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท
รุ่นที่ 1 3-5 เม.ย. 2567
kmutnb.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7-8 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
 • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
 • คุณธัชพล  ริมธีระกุล      09 0982 2459
k100962-1.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 • คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์   08 1611 6445 , 0 3862 7000 ต่อ 5601 , 5603
จป,จป หัวหน้างาน,จป บริหาร,อบรมจป,อบรม จป,อบรมจป.หัวหน้างาน,อบรมจป.บริหาร,อบรมจป หัวหน้างาน,อบรมจป บริหาร,อบรมจป ระดับหัวหน้างาน,อบรมจป ระดับบริหาร,อบรมหม้อน้ำ,หม้อน้ำ,อบรม หม้อน้ำ,อบรม Boiler,ผู้ควบคุมหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ,อบรมหม้อไอน้ำ,สิ่งแวดล้อม,มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ,กากอุตสาหกรรม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 95

Yesterday 270

Week 95

Month 1538

All 734155

Currently are 15 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 95

Yesterday 270

Week 95

Month 1538

All 734155

Currently are 15 guests and no members online