หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

     กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้โรงงานตามรายการที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  • เป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • หลักสูตรผู้ควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • สำเร็จการศึกาาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

อบรมโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566

กำหนดการจัดฝึกอบรม  ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร
ลำดับ หลักสูตร  วัน ค่าธรรมเนียม  วันที่จัดฝึกอบรม 
1 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  รุ่นที่ 1 1 1,500 21 เม.ย. 2566
  รุ่นที่ 2 1 1,500 15 ก.ย. 2566
2 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
  รุ่นที่ 1 5 6,500 27-31 มี.ค. 2566
3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  รุ่นที่ 1 5 6,500 17-21 ก.ค. 2566
4 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
  รุ่นที่ 1 5 6,500 4-8 ก.ย. 2566
5 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
  รุ่นที่ 1 3 4,500 22-24 ก.พ. 2566
  รุ่นที่ 2 3 4,500 10-12 พ.ค. 2566
  รุ่นที่ 3 3 4,500 7-9 ส.ค. 2566
  รุ่นที่ 4 3 4,500 1-3 พ.ย. 2566
6 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  รุ่นที่ 1 3 4,500 5-7 ก.ค. 2566
7 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม
  รุ่นที่ 1 3 4,500 25-27 ต.ค. 2566
 

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7-8 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1
วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
 • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
 • คุณธัชพล  ริมธีระกุล      09 0982 2459
-----------------------------------------------------
กำหนดการจัดฝึกอบรม  ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง
ลำดับ หลักสูตร  วัน ค่าธรรมเนียม  วันที่จัดฝึกอบรม 
1 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  รุ่นที่ 1 1 1,500 10 พ.ค. 2566
2 ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
  รุ่นที่ 1 5 6,500 17-21 ก.ค. 2566
3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  รุ่นที่ 1 5 6,500 18-22 ก.ย. 2566
4 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
  รุ่นที่ 1 5 6,500 24-28 เม.ย. 2566
5 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
  รุ่นที่ 1 3 4,500 18-20 ต.ค. 2566
6 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  รุ่นที่ 1 3 4,500 12-14 มิ.ย. 2566
7 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม
  รุ่นที่ 1 3 4,500 23-25 ส.ค. 2566
 

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 • คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์   08 1611 6445 , 0 3862 700 ต่อ 5601 , 5603

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 361

Yesterday 366

Week 1340

Month 8589

All 579841

Currently are 36 guests and 2 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 361

Yesterday 366

Week 1340

Month 8589

All 579841

Currently are 36 guests and 2 members online

 • wanraweem
 • ssd