indus_logo-210.png

หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

65kmutnb10_2.png

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้โรงงานตามรายการที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

     สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ อ 018 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  • เป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • หลักสูตรผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

อบรมโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 1 วัน  ปกติ 1,500   เหลือเพียง 1,350 บาท
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 5 วัน  ปกติ 6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5 วัน  ปกติ  6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 วัน  ปกติ 6,500   เหลือเพียง 5,850 บาท
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 3 วัน  ปกติ 4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3 วัน  ปกติ 4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 3 วัน  ปกติ 4,500   เหลือเพียง 4,050 บาท

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2567

หลักสูตรผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
รุ่นที่ 1 7 - 11 ตุลาคม 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
รุ่นที่ 1 24 - 28 มิถุนายน 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
รุ่นที่ 1 26 - 30 สิงหาคม 2567
หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 1 25 เมษายน 2567
รุ่นที่ 2 19 กันยายน 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
รุ่นที่ 1 28 - 30 ตุลาคม 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
รุ่นที่ 1 17 - 19 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
รุ่นที่ 1 25 - 27 กันยายน 2567

ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2567

หลักสูตรผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
รุ่นที่ 1 22 - 26 เมษายน 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
รุ่นที่ 1 23 - 27 กันยายน 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
รุ่นที่ 1 13 - 17 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 1 19 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
รุ่นที่ 1 3 - 5 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
รุ่นที่ 1 14 - 16 สิงหาคม 2567
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
รุ่นที่ 1 16 - 18 ตุลาคม 2567
kmutnb.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7-8 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
 • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
 • คุณธัชพล  ริมธีระกุล      09 0982 2459
k100962-1.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 • คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์   08 1611 6445 , 0 3862 7000 ต่อ 5601 , 5603
จป,จป หัวหน้างาน,จป บริหาร,อบรมจป,อบรม จป,อบรมจป.หัวหน้างาน,อบรมจป.บริหาร,อบรมจป หัวหน้างาน,อบรมจป บริหาร,อบรมจป ระดับหัวหน้างาน,อบรมจป ระดับบริหาร,อบรมหม้อน้ำ,หม้อน้ำ,อบรม หม้อน้ำ,อบรม Boiler,ผู้ควบคุมหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ,อบรมหม้อไอน้ำ,สิ่งแวดล้อม,มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ,กากอุตสาหกรรม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม

{loadmoduleid 541}

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 8

Yesterday 913

Week 921

Month 31908

All 890476

Currently are 19 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 8

Yesterday 913

Week 921

Month 31908

All 890476

Currently are 19 guests and no members online