indus_logo-210.png

หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

new-01.png

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้โรงงานตามรายการที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

     กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  • เป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • หลักสูตรผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

อบรมโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566
หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 1 วัน ค่าธรรมเนียม   1,500 บาท
รุ่นที่ 1 21 เม.ย. 2566
รุ่นที่ 2 15 ก.ย. 2566
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 5 วัน ค่าธรรมเนียม   6,500 บาท
รุ่นที่ 1 27-31 มี.ค. 2566
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5 วัน ค่าธรรมเนียม   6,500 บาท
รุ่นที่ 1 17-21 ก.ค. 2566
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 วัน ค่าธรรมเนียม   6,500 บาท
รุ่นที่ 1 4-8 ก.ย. 2566
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 3 วัน ค่าธรรมเนียม   4,500 บาท
รุ่นที่ 1 22-24 ก.พ. 2566
รุ่นที่ 2 10-12 พ.ค. 2566
รุ่นที่ 3 28-30 ส.ค. 2566
รุ่นที่ 4 1-3 พ.ย. 2566
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3 วัน ค่าธรรมเนียม   4,500 บาท
รุ่นที่ 1 5-7 ก.ค. 2566
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม 3 วัน ค่าธรรมเนียม   4,500 บาท
รุ่นที่ 1 25-27 ต.ค. 2566

ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566
หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 1 วัน ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
รุ่นที่ 1 10 พ.ค. 2566
หลักสูตรควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 5 วัน ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท
รุ่นที่ 1 17-21 ก.ค. 2566
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5 วัน ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท
รุ่นที่ 1 18-22 ก.ย. 2566
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 วัน ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท
รุ่นที่ 1 24-28 เม.ย. 2566
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 3 วัน ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
รุ่นที่ 1 18-20 ต.ค. 2566
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3 วัน ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
รุ่นที่ 1 24-26 ก.ค. 2566
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม 3 วัน ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
รุ่นที่ 1 23-25 ส.ค. 2566
kmutnb.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7-8 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
 • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
 • คุณธัชพล  ริมธีระกุล      09 0982 2459
k100962-1.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 • คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์   08 1611 6445 , 0 3862 700 ต่อ 5601 , 5603
จป,จป หัวหน้างาน,จป บริหาร,อบรมจป,อบรม จป,อบรมจป.หัวหน้างาน,อบรมจป.บริหาร,อบรมจป หัวหน้างาน,อบรมจป บริหาร,อบรมจป ระดับหัวหน้างาน,อบรมจป ระดับบริหาร,อบรมหม้อน้ำ,หม้อน้ำ,อบรม หม้อน้ำ,อบรม Boiler,ผู้ควบคุมหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ,อบรมหม้อไอน้ำ,สิ่งแวดล้อม,มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ,กากอุตสาหกรรม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 139

Yesterday 363

Week 502

Month 10492

All 662980

Currently are 25 guests and 2 members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 139

Yesterday 363

Week 502

Month 10492

All 662980

Currently are 25 guests and 2 members online

 • ssd
 • wiratp